Gegevens omtrent de familie Storimans (1650 - 1725)
(zie ook de toelichting)

Petrus Hubertus (Huijberts) Stoormans

geboortedatum onbekend, maar waarschijnlijk omstreeks 1665,
zoon van Hubertus Petrus Stoormans en een nog onbekende echtgenote;
overleden vóór 1706
Petrus Hubertus trouwt op 5 november 1690 met Maria Theunis Hoevenaers (Maria Antonia Peeters of Maria Teunissen of Maria Teunis Hoeveners)
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Stoormans, gedoopt op 8 januari 1691 Moergestel
2. Catharina Storimans, gedoopt op woensdag 13 mei 1693 Oisterwijk;
waarschijnlijk overleden na 1755
Catharina is vermoedelijk omstreeks 1714 onder de naam Catharina Stori in het huwelijk getreden met Adriaen Verelst uit Berlaar (B), zoon van Gommarus Verelst Laureysz en Maria van Winckel. Adriaen Verelst werd op 28 oktober 1729 in Berlaar begraven
Uit dit huwelijk:
(1.) (Anna Verelst, geboorte/doopdatum onbekend;
begraven op 16 juli 1780 Berlaar)
2. Jan Baptist Verelst, gedoopt op 24 januari 1715 Berlaar;
begraven op 18 september 1794 Berlaar
3. Maria Verelst, gedoopt op 9 juni 1717 Berlaar;
waarschijnlijk overleden in 1729 te Berlaar
4. Joanna Catharina Verelst, gedoopt op 26 juli 1719 Berlaar (B);
begraven op 23 oktober 1794 te Berlaar
5. Paulus Verelst, gedoopt op 6 maart 1722 Berlaar;
begraven op 22 maart 1722 Berlaar
6. Petrus Verelst, gedoopt op 6 december 1723 Berlaar;
overleden in 1807
7. Gilliam Verelst, gedoopt op 23 april 1727 Berlaar;
begraven op 29 januari 1767 Berlaaar
Na het overlijden van Adriaen Verelst hertrouwt Catharina Stori met Laureys Aerts, wiens doopgegevens niet bekend zijn. Deze Laureus Aerts werd op 24 februari 1743 te Berlaar begraven
Uit dit tweede huwelijk:
8. Elisabeth Aerts, gedoopt op 27 november 1731 Berlaar
9. Antonius Aerts, gedoopt op 25 november 1734 Berlaar
10. Joannes Aerts, gedoopt op 11 juni 1736 Berlaar
3. Cornelia Storimans, gedoopt op dinsdag 3 november 1699 Oisterwijk
Na het overlijden van Petrus Hubertus Stoormans omstreeks 1705 hertrouwt Maria Theunis Hoevenaers op 16 januari 1706 te Oisterwijk met Thomas Cornelis Schoenmakers, weduwnaar van Leijsbet Peter van Roij.

Petrus Hubertus Stoormans is, gelet op het patroniem, de zoon van Hubertus Stoormans. Omdat er tevens gegevens bekend zijn omtrent Hubertus Petrus Stoormans, die gehuwd was met Agneta Joannis Brekelmans, is geconcludeerd dat Petrus Hubertus Stoormans de zoon moet zijn geweest van deze ouders. Wanneer Petrus Hubertus Stoormans werd geboren is niet bekend. Zijn bestaan volgt niet alleen uit de gegevens omtrent de ondertrouw op zaterdag 21 oktober 1690 te Oisterwijk en het kerkelijk huwelijk op 5 november 1690 tussen Petrus Huijberts Storimans en Maria Theunis Hoevenaers (ook: Maria Antonis Peter Antonis), maar ook uit de doopgegevens van zijn kinderen. Deze Maria Teunis Hoevenaers was de dochter van Antonis Peter Antonis en Hendrica Jan Marcelis van Vaerle. De getuigen bij dit huwelijk zijn Jacobus Janssen en Joannes Jacobs; zonder achternamen is het moeilijk te achterhalve wie dat zijn geweest.
Petrus Hubertus moet vóór 1706 zijn overleden, want op 16 januari 1706 gaat Maria Theunis Hoevenaers te Oisterwijk (dan kennelijk de weduwe van Petrus Hubertus Storimans) in ondertrouw met Thomas Cornelis Schoenmakers. Op 31 januari 1706 volgt het kerkelijk huwelijk. Thomas Cornelis Schoenmakers (op zijn beurt de weduwnaar van Leijsbet Peter van Roij, die elders Lijsken Peeters van Huijkelom wordt genoemd) was de broer van Peternella Cornelis Scoenmaekers. Daarmee is hij eveneens de verbindingsschakel tussen de in die tijd te Moergestel woonachtige tak van de familie Storimans (Petrus Hubertus en zijn kinderen) en de in Oisterwijk woonachtige tak (Joannes Willibrordus en zijn kinderen). Joannes Willibrordus Stoorimans was immers getrouwd met Peternella Cornelis Scoenmaekers en in die hoedanigheid van zwager van de vader van de dopeling is hij op dinsdag 29 april 1687 te Oisterwijk getuige bij de doop van Cornelis Scoenmaker, de zoon van Thomas Cornelis Scoenmakers en Lijsken Peeters van Huijkelom. Niet ondenkbaar is dat Leijsbet Peter van Roij, dan wel Lijsken Peeters van Huijkelom ook dezelfde is als Elizabetha Peeter van Hees, die als echtgenote van Thomas Cornelis Schoenmaeckers op 24 juni 1690 te Oisterwijk Anna Schoenmaeckers en op woensdag 17 juni 1693 Oisterwijk Adriana Schoenmaeckers ter wereld brengt, althans laat dopen. De getuigen bij de doop van Anna zijn Judocus Henderix en Maria Adrianus van Hees en bij de doop van Adriana zijn het Petrus Thomas Schoenmaekers en Joanna Rijniers. Waarschijnlijk moet daar ook nog Jan Thomas Schoenmaker aan worden toegevoegd (geboortedatum onbekend). Als deze veronderstellingen juist zijn dan bracht Thomas Cornelius Schoenmaekers bij zijn huwelijk met Maria Theunis Hoeveniers nog vier kinderen in, te weten: Cornelis Scoenmaekers, Anna Schoenmaeckers, Adriana Schoenmaeckers en Jan Thomas Schoenmaker. In dat geval is het in zijn hoedanigheid van stiefbroer van Jan Thomas Schoenmaekers dat Albertus Storimans, zoon van Petrus Hubertus Storimans, later (op donderdag 23 november 1719 te Oisterwijk) als getuige optreedt bij de doop van Adrianus Schoenmaakers, zoon van Jan Thomas Schoemnaekers en Catharina Hubert Brabants. De liaison met Cornelis Thomas Schoenmaekers verklaart ook waarom Albertus Storimans (de zoon van Petrus Hubertus) de getuige wordt bij het huwelijk tussen Jenneke Janse Storimans, de dochter van Joannes Willibrordus Stoorimans, met Dirck Jasper van den Boer, en bij het huwelijk van Franciscus Janse van Iersel met Adriaentje Sepers. Dat was niet omdat Jenneke Janse Storimans en Albertus Storimans in directe zin nauwe verwanten van elkaar waren (de eerste gemeenschappelijke voorouder van Jenneke en Albertus was hun beider betovergrootvader), en evenmin omdat Albertus en Franciscus van Iersel verwanten waren, maar omdat Thomas Cornelis Schoenmakers de oom was van Jenneke en tevens de stiefvader van Albertus; ze waren dus, langs een achterdeur, elkaars neef en nicht. Daarnaast waren de moeders van Jenneke Janse Storimans (Petronella Cornelis Schoenmakers), resp. Franciscus Janse van Iersel (Agnes Cornelis Schoenmakers) zussen van Thomas Cornelis Schoenmakers.

Op woensdag 13 mei 1693 wordt te Oisterwijk Catharina Storimans gedoopt als dochter van Petrus Storimans en Maria Teunissen. Marcelis van Varlee en Maria Goijart Storimans treden daarbij op als doopgetuigen. Marcelis van Varlee is waarschijnlijk de vader of grootvader van moederszijde van Maria Teunissen (Hoeveniers) en Maria Goijart Storimans is waarschijnlijk de schoonzus van Peter Hubertus Stoormans, namelijk Maria Guillelmus van de Wiel, die getrouwd was met Godefridus Hubertus Storimans, de broer van Petrus Hubertus Stoormans.
Hoewel er, voor zover bekend, met betrekking tot deze dochter van Petrus Storimans en Maria Theunis Hoevenaers in de Nederlandse registers geen gegevens meer worden gevonden, bestaat het vermoeden dat zij degene is die op 24 januari 1715, in het doopregister van het Belgische Berlaar (bij Lier, onder Antwerpen) als Catharina Stori staat vermeld in de hoedanigheid van echtgenote van Adriaen Verelst en de moeder van de op die datum gedoopte Jan Baptist Verelst. Wim Verelst, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar zijn voorouders, weet te melden dat Adriaen Verelst op 26 april 1682 in Berlaar werd gedoopt, als de tweede zoon uit het tweede huwelijk van Gommarus Verelst Laureysz (ca. 1625 - 1685). Zijn moeder was Maria van Winckel (1655 - 1704). Vader Gommarus Verelst was een welgestelde landbouwer en amateur-brouwer, die o.a. armenmeester (Heilig Geestmeester) en collecteur was van het dorp Berlaar. Zijn zoon, Adriaen, verkoopt in de periode 1707 - 1708 enkele van de gronden die hij van zijn vader geerfd had, en in 1710 koopt hij samen met zijn broer en neef de helft van een grote pachthoeve (met 12 bunders land), mogelijk als een soort belegging. Daarna verdwijnt hij (tijdelijk) uit de Berlaarse aktes, om er pas in januari 1715 weer in op te duiken bij de genoemde doop van zijn zoon Jan Baptist. De hypothese is dat hij in de tussenliggende periode Catharina Stori(mans) aan de haak heeft geslagen. Deze Catharina kwam niet uit de streek. Haar achternaam komt daar verder niet voor en bij de dopen van haar kinderen zijn ook geen doopgetuigen aanwezig geweest die met haar in verband gebracht kunnen worden.
Als Catharina Stori dezelfde persoon is geweest als Catharina Storimans, dochter van Peterus Storimans en Maria Theinissen Hoevenaers dan rijst de vraag hoe in het begin van de 18e eeuw een boerenzoon uit Berlaar een jonge deerne uit de Meijerij van Den Bosch heeft kunnen ontmoeten. Zolang aanvullende gegevens ontbreken, is dat niet met zekerheid vast te stellen, maar er zijn wel gedachten over. Zo is van Gommarus Verelst bekend dat hij wel eens met paard en wagen soldaten naar Breda vervoerde. Er waren dus wel contacten tussen het zuidelijke en noordelijke deel van wat totaan de Tachtigjarige oorlog het hertogdom Brabant heette en het zou kunnen zijn dat Adriaen via die contacten Catharina Stori(mans) tegen het lijf is gelopen. Een andere mogelijkheid is dat Adriaen Verelst in de jaren 1710 - 1712 ingeloot werd om als infanterist mee te vechten tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In die tijd werd namelijk de Spaanse Successieoorlog uitgevochten, waarin de Noordelijke Nederlanden tot de ene en de Zuidelijke Nederlanden tot de andere partij behoorden. Denkbaar is dat hij in Staats-Brabant gelegerd was en daar Catharina heeft leren kennen met wie hij - nadat uit het leger kon wegkomen (de oorlog werd op 11 april 1713 beëindigd met de Vrede van Utrecht) - naar Berlaar is teruggekeerd.
Dat Catharina in Berlaar niet als Storimans, maar als Stori in de boeken kwam, hoeft geen verwondering te wekken. Omdat die achternaam daar niet bekend was, heeft de pastoor die de doop van haar kinderen in het doopboek inschreef kunnen denken dat het achtervoegsel 'mans' daar niet bij paste, zodat hij het heeft weggelaten. In een verkoopakte uit 1735 die in Mechelen werd opgesteld wordt de echtgenote van Adriaen Verelst aangeduid als Catharina Nestorij. Dat laat zien dat niet slechts de pastoor, maar ook de notaris geen raad met haar achternaam wist en daarom in een verlatiijnste vorm heeft opgeschreven wat hij meende te horen, namelijk: "n'n Stori".
Hoe het ook zij, vaststaat dat Adriaen Verelst na enige jaren van onduidelijkheid over zijn verblijf in 1715 weer in Berlaar opduikt met aan zijn zijde Catharina Stori. Het echtpaar woonde, volgens de gegevens van Wim Verelst, in een hoeve met 4 bunder land in de Kijfbossen, op de grens van Berlaar met Gestel. Vooralsnog wordt aangenomen dat ze 7 kinderen kregen.
Het eerste kind zou Anna Verelst geweest kunnen zijn van wie in Berlaar geen doop is teruggevonden, maar wel een begrafenis op 16 juli 1780. Het kan zijn dat dit een dochter van dit echtpaar is geweest die al (elders) was geboren voordat de geboorte van de reeds genoemde Jan Baptist Verelst in het doopboek werd opgetekend. De peter en meter van Jan Baptist waren Jan Verelst en Maria Verelst; beiden familieleden van de vader. Jan Baptist Verelst wordt op 18 september 1794 te Berlaar begraven. Hij werd 79 jaar oud.
De volgende doop van een kind van dit echtpaar betreft die van Maria Verelst, gedoopt op 9 juni 1717 te Berlaar. Zij is waarschijnlijk op 12 jarige leeftijd in 1729 overleden.
Dan volgt op 26 juli 1719 de doop van Joanna Catharina Verelst. Ook haar zijn, net als aan haar oudere broer, 79 levensjaren gegund. Ze wordt op 23 oktober 1794 te Berlaar begraven.
Een zo lang leven is niet weggelegd voor Paulus Verelst. Hij wordt op 6 maart 1722 gedoopt en al na 16 dagen, op 22 maart 1722, moeten ze hem begraven.
Meer levenskracht heeft Petrus Verelst, die op 6 december 1723 werd gedoopt en de voor die tijd zeer respectabele leeftijd van 83 jaar bereikt, want hij overlijdt eerst in 1807.
De laatste in de rij van kinderen van Adriaen Verelst en Catharina Stori is Gilliam Verelst, wiens doop op 23 april 1727 plaatsvindt, waarbij Peeter Verelst en Catharina Mannaerts de peter en meter zijn. Gullian wordt op 29 januari 1767 te Berlaaar begraven en werd dus niet ouder dan 39 jaar.
Vader Adriaen Verelst wordt ook niet bijzonder oud. Hij wordt op 28 oktober 1729 te Berlaar begraven is was toen 43 jaar oud.
Catharina Stori is dan 36 jaar en nog te jong om voor de rest van haar leven weduwe te blijven. Ze hertouwt omstreeks 1730 met Laureys Aerts, van wie geen geboorte- of doopgegevens bekend zijn.
Wel bekend is de doop op 27 november 1731 te Berlaar van Elisabeth Aerts, dochter van genoemde Laureys Aerts en Catharina Stori. Haar doopgetuigen zijn Jan Aerts en Elisabeth Torf.
Drie jaar later op 25 november 1734 volgt de doop van Antonius Aerts in het bijzijn van degene naar wie hij vernoemd werd, Antonius Aerts, en van Catharina Verreet.
Na nog weer anderhalf jaar wordt ten slotte op 11 juni 1736 Joannes Aerts, gedoopt. Hierbij is waarschijnlijk een broer van Catharina d'r eerste man of haar oudste zoon, Jan (Baptist) Verelst, de peter en Elisabeth van Loy de meter.
Catharina Stori overleeft ook haar tweede echtgenoot, want Laureys Aerts wordt op 24 februari 1743 te Berlaar begraven, terwijl van Catharina Stori bekend is, dat zij nog op 28 augustus 1755 als oma van een van haar kleinkinderen (Egidius Fredericus Verelst Jansz) als doopgetuige optrad. Ze was toen 62 jaar oud. Haar overlijdensdatum is echter niet bekend.

Het derde kind van Petrus Storimans en Maria Theunis Hoevenaers heette Cornelia Storimans. Van haar is niet meer bekend dan dat zij op dinsdag 3 november 1699 te Oisterwijk wordt gedoopt als dochter van Petrus Huijbert Storimans en Maria Teunis Hoeveners. Petrus Janssen de Kort is de enige doopgetuige die van haar bekend is en het is niet duidelijk in welke relatie deze doopgetuige stond tot de ouders van de dopeling. Deze Cornelia is waarschijnlijk vroeg gestorven.

Arnoldus Arnoldus (I) Storimans
(Aert Arnout
Stoormans)

gedoopt 4 mei 1645 te Moergestel;
zoon van Arnoldus Antonius Storemans en Dircksken (Theodora) Aert Dirckxen van Ostaey;
overleden tussen 28 maart 1685 en maart 1686
Arnoldus Arnoldus (I) Storimans [ook Aart Aart of Aart Arnout Stoormans of Art Artsen of Arnoldus Arts Storimans genoemd) heeft mogelijk een relatie gehad met Elisabeth van Elderen.
Uit deze relatie:
1. Gertrudis Stoormans (Gertrudis van Elderen) (onecht), gedoopt op 9 maart 1664 te Moergestel
Arnoldus Arnoldus (I) is op 15 februari 1671 te Oisterwijk gehuwd met Maria Jan Aert Wijnants van Iersel (zij komt in de diverse registers ook voor onder de naam Maijken Jan Aert Wijten of simpelweg Maria Janssen), dochter van Jan Arts Weijtens van Iersel en Meriken Joost Hendricx.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora (ook: Diricken of Dirris Aarts) Stoorimans, gedoopt op 7 maart 1672 te Moergestel;
Dirris Aarts Storimans trouwt op 23 jun 1697 Oisterwijk voor de kerk met Jacobus Corthout
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Corthout, gedoopt op 27 februari 1698 te Oisterwijk
2. Margaretha Corthout, gedoopt op 17 oktober 1700 te Oisterwijk
3. Maria Corthout, gedoopt op 6 januari 1703 te Oisterwijk; overlden vóór 1717
4. Gerardus Corthoudt, gedoopt op 28 april 1705 te Oisterwijk
5. Anna Maria Corthout, gedoopt op 1 oktober 1707 te Oisterwijk; overlden vóór 1717
6. Guilielmus Corthout, gedoopt op 15 oktober 1708 Oisterwijk
7. Franciscus Corthoudt, gedoopt op 15 december 1710 te Oisterwijk
2. Arnoldus Arnoldus (II*) Stoormans, geboortedatum onbekend;
begraven te Moergestel op 5 januari 1679
3. Jenneken (ook: Joanna Arnoldus of Jenneke Arie) Storimans, geboortejaar 1673, 1674 of 1675;
Joanna Arnoldus huwt op 14 juli 1707 met Gijsbert Arie van Iersel (ook Hubertus van Irsel genoemd en waarschijnlijk ook de delfde die elders Deonijsius van Iersel wordt genoemd)
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius van Irsel, gedoopt op 29 augustus 1708 te Oisterwijk
2. Arnoldus van Irsel, gedoopt op 19 februari 1710 te Oisterwijk
3. Joanna van Iersel, gedoopt op 10 mei 1712 te Oisterwijk
4. Gertrudis van Irssel, gedoopt op 11 april 1718 te Oisterwijk
4. Peter Arnoldus (Peter Aart) Stoormans, gedoopt op 1 september 1676 te Moergestel;
begraven te Oisterwijk op 30 januari 1741
5. Arnoldus Arnoldus (II) Stoormans, gedoopt op 25 april 1679 te Moergestel;
begraven op 25 oktober 1759 te Enschot
6. Cornelia Storimans, gedoopt op 11 september 1682 te Oisterwijk;
Cornelia is vóór 17 juni 1725 overleden;
Zij trouwde op 21 november 1717 met Jan van Ermen, afkomstig uit Poppel (B)
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth van Ermme, gedoopt op 6 augustus 1719 te Oisterwijk
2. Maria van Ermen, gedoopt op 10 april 1721 te Oisterwijk
Maria Jan Aert Weijtens trouwt op 22 december 1686 te Oisterwijk (Arnoldus Arnoldus zal dan zijn overleden) met Jan Mattheijsse de Bruijn.
Het enige kind van Aart Antonis Stoormans en Dirksken Aart van Ostaey dat is achterhaald werd op donderdag 4 mei 1645 te Moergestel in het doopregister ingeschreven als Arnoldus Arnoldus Anthonius (zonder achternaam), zoon van Arnoldus Anthoniuszn. De ouders van de dopeling waren bij hun huwelijk ook al zonder achternaam als Arnoldus Antonius en 'Theodora Arnoldus in het huwelijksregister ingeschreven. Dat het hier om Arnoldus Arnoldus (I) Storimans, de zoon van Aert Antonis Stoormans (Arnoldus Anthonius Storimans), gaat blijkt uit de vermelding dat Joannes Petrus Storimans zijn peetoom is; Adriana Theodorus is de meter. Joannes Petrus Storimans is de neef van Aart Antonis Stoormans en Adriana Theodora is hoogstwaarschijnlijk de moeder van Dirksken (=Theodora) Aert van Ostaey. Het kan verwondering wekken waarom de neef van de vader van de dopeling als doopgetuige werd aangewezen en niet bijvoorbeeld - wat meer voor de hand had gelegen - een van de broers van Aart Antonis Stoormans of Antonis Aart Storemans, de opa van de dopeling. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat Aart Antonis op dat moment gebrouilleerd zal zijn geweest met zijn broers en zussen vanwege een geschil over een legaat. Als dat al zo is dan wordt daar in 1661 overheengestapt, want dan wordt Wilbert Anthonis Stoormans, een broer van Aert Antonius Stoormans, momboor (voogd) over Arnoldus Arnoldis Stoormans het enige onmondige kind van Aert Anthonis Stoormans bij wijlen en Dirxken Aert Dircx van Ostaey.

Het dorpsregister van Moergestel bevat de vermelding dat op 9 maart 1664 aldaar Gertrudis Stoormans is gedoopt, de 'onechte' dochter van Arnoldus Stoormans en Elisabeth van Elderen; doopgetuige was Godefridus van Elderen. Op dezelfde datum wordt ook de doop van Gertrudis van Elderen gemeld, waarbij ook Arnoldus Stoormans en Elisabeth van Elderen als de ouders worden aangewezen. Het gaat dus duidelijk om een kind van een niet gehuwde moeder. Als de vader van deze Gertrudis Stoormans/van Elderen inderdaad Arnoldus Arnoldus (Aart Arnout) Antonius Stoormans is geweest dan was hij bij de geboorte van dat kind 19 jaar.
Er is echter nog een andere theorie met betrekking tot het vaderschap van Getrudis Stoormans/van Elderen. Volgens deze theorie is de vader niet Arnoldus Arnoldus Antonius Stoormans, maar Arnoldus, de zoon van Joannes Antonius (Storemans). Het bestaan van Joannes Antonius, als tweede zoon van Antonis Aart Storemans is speculatief. Het RK trouwregister 1631-1649, 1663-1706 van Moergestel vermeldt in deze periode alleen voornamen en patroniemen. In dit register is de ondertrouw (kerk) op zondag 21 november 1638 en het huwelijk (kerk) op 14 december 1638 opgetekend van Joannes Anthonius en Maria Franciscus. De getuigen bij dit huwelijk waren: Cornelius Henricus Mudtsarts en Hendrikus Franciscus. Het doopregister van Moergestel vermeldt vervolgens op zondag 12 april 1643 de doop van Arnoldus Joannes Anthonius, zoon van Joannes Anthoniuszn. De getuigen bij deze doop waren: Anthonius Joannis van Diessen en Heijlwigis Jacobus. Diezelfde Anthonius Joannes van Diessen was op 10 september 1640, resp. 15 november 1640 getuige bij de doop van Gerarda Storimans, dochter van Anthonius Arnoldus Storimans. Deze coïncidentie geeft voedsel aan de gedachte dat Arnoldus Joannes Anthonius en zijn vader Joannes Anthonius eveneens Storimansen waren. En als dat zo is dan kan Gertrudis Stoormans/van Elderen ook de dochter zijn geweest van Arnoldus Joannes Antonius (Storemans).

Het kerkelijk huwelijk van Arnoldus Arts Stoormans en Maria Jan Aerts W(e)ijtens (van Iersel) of simpelweg Maria Janssen (elders heet ze Maria Artsen, dus Maria echtgenote van Aert) vond plaats op zondag 15 februari 1671 te Oisterwijk. De getuigen bij dit huwelijk waren Ariaen Janssen Hoofmans en Peter Ariaens van Gorcum. De moeder van de bruid heette Meriken Joost Hendrix. Dat blijkt uit een akte van 30 november 1679 waarbij deze Meriken Joost Hendrix als weduwe van Jan Aerts de tocht (het vruchtgebruik) van een broekveld met de houtwas, 3 lopen, te Udenhout aan haar kinderen verkoopt. Deze kinderen zijn: Wijnant, Maijke (voor wie haar man, Aart Aertse Storimans, in de plaats treedt) en Jenneke (voor wie haar man, Jan Jance van de Pas, in de plaats treedt). Aart Aertse Storimans en Jan Jance van de Pas verkopen hun deel door aan Wijnant, zodat Wijnant het hele stuk in zijn bezit krijgt. De weduwe zal dus bij haar zoon, Wijnant, ingetrokken zijn.
De exacte overlijdensdatum van Arnoldus Arnoldus is niet bekend, maar die moet tussen 28 maart 1685 en maart 1686 hebben gelegen. Op 28 maart 1685 is Aert Aert Storimans, echtgenoot van Maria Jan Aart Wijten nog betrokken bij een erfdeling van Henricus Joost Hendrick (een oom van Maria) en op 22 december 1686 hertrouwt Maria, dan weduwe van Arnoldus Aert Storimans met Jan Mattheijsse de Bruijn met de vermelding dat dat huwelijk 'wettelijk op behoorlijke tijd' plaatsvond, hetgeen wil zeggen dat de bruid op de huwelijksdatum al ten minste 9 maanden weduwe was. Dit in verband met de bewijslast van eventuele kinderen. De getuigen van het huwelijk tussen Jan Mattheijsse de Bruijn en Maria Jan Aert Weijtens zijn: Hendrick van de Ven en Maria Anna Ransecremer.
Wie na het overlijden van Arnoldus Arnoldus Stoormans de voogd wordt over diens kinderen is onbekend. Waarschijnlijk is Maria Jan Aerts Wijtens omstreeks 1691 overleden, want op 23 januari 1691 vinden we in het register met betrekking tot de aanstelling van voogden door schepenen van Oisterwijk, 1689-1704 aangetekend, dat Anthonij Stoormans momboir wordt en Cornelis Cornelis Jacobs toesiender 'over Diricken, Jenneken, Peter, Aert en Cornelia, onmondige kinderen van Aert Stoormans en Maijken Jan Aert Wijten'. Anthonij Stoormans is de neef van Aart, namelijk de oudste zoon van Willibrordus, de oom van Arnoldus Arnoldus Stoormans

Theodora Stoormans of Dorothea Stoorimans of Dirris Aarts Storimans , het eerste kind van Arnoldus Arnout Stoorman en Maria Jansen (Aerts Wijtens van Iersel) wordt op maandag 7 maart 1672 te Moergestel gedoopt. Haar peter en meter waren Willebrordus Arnoldus Stoormans en Maria Janssen. Willebrordus Arnoldus Stoormans is vermoedelijk dezelfde als Willebrordus (Antonius) Arnoldus Stoormans; dat was de oudoom van de dopeling, namelijk de oom van Arnoldus Arnoldus I die tevens zijn voogd was. Het kwam in dit tijd wel meer voor dat als patroniem niet de voornaam van de vader, maar die van de grootvader werd gebruikt. Uit de eerder genoemde voogdijbeschikking blijkt daarnaast dat Arnoldus Arnout (de vader van Theodora) geen broer heeft gehad die Willebrordus Arnoldus geweest zou kunnen zijn. De andere getuige bij de doop van Theodora was waarschijnlijk de oma van de dopeling, namelijk de moeder van Maria Jansen (Aerts Wijtens van Iersel) die zelf ook Mara Jansen heette.
Theodora treedt volgens het trouwregister van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Oisterwijk (1695-1733) onder de naam Dirris Aarts Storimans op zaterdag 8 juni 1697 in Oisterwijk in ondertrouw met Jacobus Corthout. Op 23 juni 1697 volgt het kerkelijk huwelijk in de Rooms-Katholieke Parochie te Oisterwijk. Getuigen bij het huwelijk waren: Henricus Huijbers van Laerhoven en Arnoldus Janssen van der Luijdgarde. Theodora/Dirris is dan 17 jaar. Jacobus Corthout moet een stuk ouder zijn geweest, want in 1697 was hij al de weduwnaar van Margriet van Breda met wie hij op zondag 21 juni 1682 Oisterwijk is het huwelijk was getreden (getuigen daarbij waren: Jacobus Pijnappel en Elisabeth Swaens).
Op donderdag 27 februari 1698 wordt te Oisterwijk het eerste kind van Theodora Storimans en Jacobus Corthout gedoopt. Ze noemen hem Arnoldus. Zijn peter en meter zijn: Antonius Storimans en Joanna Storimans. Antonius is ongetwijfeld dezelfde als degene die sinds 1691 Theodora d'r voogd was en Joanna Storimans is waarschijnlijk Theodora d'r zus. Op zondag 17 oktober 1700 wordt te Oisterwijk Margarita Corthout gedoopt. De doopgetuigen zijn dan: Theodora d'r broer, Petrus Storimans, en Anna Ariaen Waiers. Maria Corthout is het volgende kind uit dit gezin. Zij wordt op zaterdag 6 januari 1703 Oisterwijk gedoopt. Haar peter en meter zijn: Arnoldus Storimans (een andere broer van Theodora) en Anna Cordthout. Daarna volgt op dinsdag 28 april 1705 Gerardus Corthoudt met als peter en meter: Joannes Gijsbers en Theodora d'r zus, Cornelia Storimans. Dan wordt op zaterdag 1 oktober 1707 Anna Maria Corthout gedoopt, die als doopgetuigen meekrijgt: Cornelius Jacobs en Margarita Teurlinx. Cornelis Jacobs was de toeziend voogd van Theodora. Guilielmus Corthout wordt op maandag 15 oktober 1708 gedoopt. Zijn doopgetuigen zijn: Joannes Corthaut en Joanna de Wit (waarvan het doopregister vermeldt dat zij non is). De laatste doop die van dit echtpaar gevonden is, is die van Franciscus Corthoudt op maandag 15 december 1710; doopgetuigen zijn: Egidius Franciscus Govaerts en Joanna van Irsel. Deze Joanna van Irsel is Theodora d'r zus die dan inmiddels met Hubertus van Irsel is getrouwd. Van deze zeven kinderen blijken op 4 december 1717 Maria en Anna Maria Corhoudt niet meer in leven. Dat is althans de conclusie uit het feit dat uit een akte van die datum blijkt dat Jacobus Corthoudt dan een stuk akkerland aan de Schutkooi bij de Molenweg in Oisterwijk koopt ten behoeve van zijn vijf kinderen "Margo, Gerardus, Willem, Francis en Arnoudt".

Het RK begraafregister 1631-1706 van Moergestel vermeldt de begrafenis van Arnoldus Antonius Stoormans op donderdag 5 januari 1679 aldaar. Degene die op die datum begraven is kan echter niet Arnoldus Antonius (de vader van Arnoldus Arnoldus I) zijn, want die Arnoldus Antonius kwam al in 1661 te overlijden. Blijkens een voogdijbeschikking van 11 juli 1661 werd namelijk Wilbert Anthonis Stoormans (de broer van Arnoldus Antonius) momboor (=voogd) over het ene onmondige kind van Aert Anthonis Stoormans bij wijlen & Dirxken Aert Dircx van Ostaey en dat kind was Arnoldus Arnoldus I. Degene die op 5 januari 1679 begraven werd kan ook niet Arnoldus Arnoldus I zijn, want die krijgt in 1682 nog een dochter. De conclusie moet zijn dat Arnoldus Arnoldus I, voorafgaande aan de geboorte omstreeks 25 april 1679 van zijn zoon Arnoldus Arnoldus (Arnoldus) II, nog een andere zoon heeft gehad met dezelfde naam. Die zoon zal dan ergens in de jaren 1673, 1674 of 1675 moeten zijn geboren. Het komt wel meer voor dat, als de voornaam van het kind dezelfde is als die van zijn vader (en zijn grootvader), als patroniem niet de naam van de vader (en de grootvader), maar de eerste met een afwijkende voornaam werd gebruikt; dus Arnoldus Antonius in plaats van Arnoldus Arnoldus Arnoldus Antonius Stoormans. Het vroegtijdig overlijden van de eerste Arnoldus Arnoldus (Arnoldus) II verklaart ook waarom dit kind niet wordt genoemd in de voogdijbeschikking van 22 december 1686.

Van Jenneken (ook: Joanna Arnoldus Storimans of Jenneke Arie Storimans) is de geboortedatum niet bekend. Gelet op de volgorde in de voogdijbeschikking van 22 december 1686 is zij het derde dan nog levende kind van Arnoldus Arnoldus I en Maaijken. Ze moet vóór de in 1679 overleden Arnoldus zijn geboren, d.w.z. in 1673, 1674 of 1675. Op zaterdag 2 juli 1707 gaat zij te Oisterwijk bij de Nederduits-Gereformeerde Gemeente in ondertrouw met Gijsbert Arie van Iersel (ook Hubertus van Irsel genoemd). Op 14 juli 1707 volgt het RK huwelijk. De getuigen daarbij waren: Henricus van de Wiel en Matthias de Groodt. Gijsbert (of Hubertus) was de weduwnaar van Cornelia Adriaen van Baest met wie hij op 7 april 1703 te Oisterwijk voor de RK kerk was getrouwd. Ook toen al was er contact met de familie Storimans want als getuige bij zijn eerste huwelijk trad (naast dezelfde Matthias de Groodt) op Jacobus Corthoudt, die toen al getrouwd was met Theodora, de oudste zus van Jenneke. Van Jenneke (Joanna Arnoldus Storimans) en Hubertus van Irsel zijn drie kinderen bekend. Op woensdag 29 augustus 1708 wordt te Oisterwijk Cornelius van Irsel gedoopt. De peter en meter zijn: Arnoldus Storimans, de broer van Jenneke, en Elizabeth Marten Hessels. Arnoldus van Irsel wordt op woensdag 19 februari 1710 te Oisterwijk gedoopt en zijn doopgetuigen zijn (andermaal) Jacobus Corthout en Adriana Carremans. Op maandag 11 april 1718 vinden we te Oisterwijk de doop aangetekend van Gertrudis van Irssel met als doopgetuigen Petrus Storimans (een andere broer van Jenneke) en Elizabetha van Irssel.
Het doopboek van de RK Parochie in Oisterwijk bevat naast de dopen van de drie genoemde kinderen ook de doop op dinsdag 10 mei 1712 te Oisterwijk van Joanna van Irsel, die volgens die inschrijving als ouders heeft Deonijsius van Irsel en Joanna Storimans. Op zichzelf bezien is het niet geheel uitgesloten dat deze doop betrekking zou kunnen hebben op een dochter van een ander echtpaar (een andere Joanna Storimans - b.v. Joanna, de op 13 november 1687 geboren dochter van Joannes Willibrordus Stoormans -, welke Joanna dan getrouwd zou zijn met een Deonijsius van Iersel). Toch is het meer waarschijnlijk is dat het niettemin om de doop van een dochter van Joanna Arnoldus Storimans en Hubertus/Gijsbertus van Irsel gaat. Het geboortejaar van dochter Joanna van Iersel ligt tussen dat van Arnoldus en Gertrudis in. Joanna van Iersel krijgt als doopgetuigen: Cornelis Jacobs en Cornelia Storimans. Die Cornelia Storimans, zou in theorie nog Cornelia, de dochter van Joannes Willibrordus Stoormans, kunnen zijn, maar evenzeer Cornelia, de zus van Joanna Arnoldus Storimans. Van meer doorslaggevende betekenis is echter dat Cornelius Jacobs de peetoom van Joanna van Iersel wordt. Cornelis Jacobs was immers de voogd van Joanna/Jenneke en diezelfde Cornelius Jacobs is ook peetoom van Anna Maria Corthout, de dochter van de oudste zus van Joanna/Jenneke. Het vermoeden is dat de echtgenoot van Joanna Arnoldus in het dagelijkse leven Gijs(bertus) werd genoemd en dat ligt zeer dicht bij Nijs (Deonijsius).
Joanna Aert Storimans is op vrijdag 29 september 1702 te Oisterwijk getuige bij de doop van Maria Verhoeven, dochter van Joannes Peeters Verhoeven en Joanna Wijnandt van Irsel. Joanna Wijnandt van Irsel, de moeder van de dopeling, is waarschijnlijk een dochter van Wijnant Jan Aert (van Iersel), die op zijn beurt de broer was van moeder van Joanna Aert Storimans. Joanna Wijnandt van Irsel en Joanna Aert Storimans waren dus nichten van elkaar. Niet is duidelijk of Joanna Wijnandt van Irsel famile was van Hubertus/Gijsbertus/Deonijsius van Iersel. Als dat zo is dan trouwde Joanna Aert Storimans nadien met een familielid.

Cornelia Storimans is op vrijdag 11 september 1682 onder de naam Cornelia Art Artsen in het r.k. doopboek van Oisterwijk ingeschreven als dochter van Art Artsen en Maria Artsen. De doopgetuigen waren: Jan Ariaensen en Peterken Willemsen. Op wie deze namen terugslaan is nog niet achterhaald.
Van Cornelia Aertse Stoorimans is bekend dat zij in 1704 te Udenhout woonde of daar in ieder geval bezit had. Ze wordt althans in een transportakte genoemd als eigenaar of bewoner van een stuk grond dat grensde aan een weiveld dat op 27 maart 1704 van eigenaar verwisselde. Toen zij volgens het Tilburgse register van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente op vrijdag 5 november 1717 Tilburg in ondertrouw ging met Jan van Ermen, afkomstig uit Poppel (B), woonde zij te Tilburg (Nieuwland). Het huwelijk is op 21 november 1717 te Tilburg gesloten. Er zijn geen getuigen bekend. Het echtpaar kreeg ten minste twee dochters. Op zondag 6 augustus 1719 wordt te Oisterwijk Elisabeth van Ermme gedoopt en daarbij waren (wederom) Jacobus Corthout en Joanna Lippens getuigen. De andere dochter is Maria van Ermen. Zij wordt op donderdag 10 april 1721 te Oisterwijk gedoopt en zij krijgt Arnoldus Storimans en Dorothea Jacobus Corthout (broer en zus van Cornelia) als doopgetuigen. Cornelia overlijdt enige tijd daarna. Jan van Ermen trouwt althans op 17 juni 1725 te Oisterwijk met Maria Cornelis de Lepper, afkomstig uit Berkel-Enschot; de getuigen bij dat huwelijk waren Carel Frederick Wolffer en Niclaes van der Lith.

Antonius Willibrordus Stoormans
(Anthonius Wilbert Stormans)

gedoopt op 28 maart 1649 te Moergestel
zoon van Willibrordus Antonius Storemans en Joanna Nicolaus Dirckxs (ook Joanna Claes genoemd);
waarschijnlijk rond 1704 te Oisterwijk overleden
Antonius Willibrordus Storimans [ook Anthonius Willebrordus of Anthonius Wilbert Stormans of Anthony Stoormans genoemd) treedt op 1 september 1692 te Oisterwijk in het huwelijk met Maria de Bondt (ook Maria Jan de Bont of Maria Jansen de Bondt genoemd)
Uit dit huwelijk:
1. Guilielmus (Willem) Storimans, gedoopt op woensdag 22 juli 1693 te Oisterwijk;
overleden omstreeks 1733
2. Johannes Antonius Storimans, geboortedatum onbekend;
begraven op 12 augustus 1771 te Oisterwijk
3. Joanna Storimans, gedoopt op 17 december 1697 te Oisterwijk;
overleden na 11 september 1735
4. Mechtildis Storimans (Mechelina Storimans), gedoopt op 3 november 1700 te Oisterwijk;
overleden vóór 1744;
Mechtildis of Mechelina was getrouwd met Petrus van Esch
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Josephus van Esch, gedoopt op 3 maart 1727 te Oisterwijk Oisterwijk;
overlden vóór 24 december 1743
2. Maria van Esch, gedoopt op 16 augustus 1728 te Oisterwijk;
Maria van Esch trouwde met Arnoldus van Roessel;
zij en haar man zijn na 1756 overleden
3. Antonius van Esch, gedoopt op 18 september 1734 te Oisterwijk
5. Margareta (Margarita of Margo) Storimans, gedoopt op woensdag 3 januari 1703 Oisterwijk;
Margreta (Margo) was getrouwd met Adrianus Wagemans (Adriaan Wagemans/Wagemakers).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Wagemans, gedoopt op 19 mei 1726 te Oisterwijk
2. Anthonia Wagemakers, gedoopt op 29 september 1729 te Oisterwijk
3. Arnoldus Wagemans, gedoopt op 29 mei 1732 te Oisterwijk;
overleden vóór 9 januari 1742
4. Franciscus Wagemans, gedoopt op 11 september 1735 te Oisterwijk
Adrianus Wagemans overlijdt vóór 24 november 1741. Margreta weduwe Waegemans gaat dan een relatie aan met Godefridus Verstijnen
Uit die relatie:
- Godefrida Verstijnen, gedoopt op 24 november 1741 te Oisterwijk

De doopinschrijving op 28 maart 1649 te Moergestel van Anthonius Willebrordus Anthonius, zoon van Willebrordus Anthoniuszn en Joanna Claes, heeft ongetwijfeld betrekking op de doop van het eerste kind van Willibrordus Antonius Storemans en Joanna Nicolaus Dirickxs. Joannes Adrianus Timmermans en Anna Gheerts zijn de doopgetuigen.
Op 31 augustus 1692 treedt Anthonius (Wilbert) Storimans voor de schepenen van Oisterwijk in het huwelijk met Maria de Bondt (ook Maria Jan de Bont of Maria Jansen de Bondt genoemd); op 1 september 1692 vindt het kerkelijk huwelijk plaats, eveneens te Oisterwijk. De getuigen bij het burgerlijk huwelijk zijn Thomas Leurs en Jacob Focanus en bij het kerkelijk huwelijk zijn het Guilielma de Bondt en Antonia Schoenmakers.
De datum van overlijden van Antonius Willibrordus is niet precies bekend, maar dat moet eind 1703 of begin 1704 zijn geweest; op 30 november 1703 is hij nog doopgetuige en op 17 maart 1704 wordt over de voogdij over zijn kinderen beslist. Peter Daenen wordt dan momboir (=voogd) en Jacobus Corthout toesiender 'over Willem, Jan, Johanna, Mechelina en Margriet, onmondige kinderen van Anthonij Stoormans en Maria Jan de Bont'. De in deze voogdijbeschikking genoemde Jacobus Corthout is de echtgenoot van Theodora (Dirris) Stoormans, de oudste dochter van (neef) Arnoldus Arnoldus I Storimans. Peter Daenen is een zwager van Antonius Willibrordus (de man van Joanna Maria de Bondt, een zus van Maria de Bondt) en deze Peter Daenen (of Damen) was ook al de dooppeter van Joanna, de dochter van Antonius. Antonius Willibrordus was op zijn beurt op donderdag 4 juli 1697 getuige bij de doop van Bartholomeus Petrus Danen, op 11 november 1700 bij de doop van Maria Catharina Danen en op vrijdag 30 november 1703 bij de doop van Joannes Danen; allemaal kinderen van Peter Daenen en Joanna Maria de Bondt.
Antonius Willibrordus was kennelijk een sociaal persoon want we zien hem op donderdag 13 november 1687 te Oisterwijk ook als getuige bij de doop van Joanna Stormans, dochter van zijn broer, Joannes Willibrordus Stoorimans, en Petronilla Cornelis Scoenmaekers. Op vrijdag 4 december 1699 is hij te Oisterwijk getuige bij de doop van Adriana de Lepper, dochter van Cornelia van Gurcum (een achternicht, namelijk de dochter van zijn tante Digna Antonius Stoormans) en Joannes Peeter de Lepper. Zijn naam is ook gevonden als getuige bij twee huwelijken in 1693, resp. 1695. Ten slotte is van hem bekend dat hij op 23 januari 1691 werd aangesteld tot momboir (Cornelis Cornelis Jacobs is toesiender) 'over Diricken, Jenneken, Peter, Aert en Cornelia, onmondige kinderen' van zijn neef Aert Stoormans en Maijken Jan Aert Wijten.'

Het derde kind van Antonius Willibrordus is Joanna Storimans. Zij wordt op dinsdag 17 december 1697 te Oisterwijk gedoopt de getuigen daarbij zijn Petrus Damen en Cornelia Jan de Bondt (waarschijnlijk een zus van Maria Jan de Bondt). Deze Joanna treedt op zondag 11 september 1735 te Oisterwijk op als getuige bij de doop van Franciscus Wagemans, een zoon van haar zus Margarita en Adrianus Wagemans. Joanna is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. Na 1735 zijn van haar althans geen verdere gegevens bekend.

Mechtildis Storimans (ook Mechelina Storimans genoemd) wordt op woensdag 3 november 1700 te Oisterwijk gedoopt. Theodorus Franciscus Schoenmaekers en Adriana Backers zijn de doopgetuigen. Op donderdag 20 maart 1721 wordt Mechtildis in de St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch de doopmeter van Mathias Storimans, een zoon van haar oudste broer Guilielmus Storimans en Maria Kauwenbergh. Mechtildis is gehuwd geweest met Petrus van Esch. Dit echtpaar krijgt ten minste drie kinderen. Op 3 maart 1727 wordt te Oisterwijk Cornelius Josephus van Esch gedoopt, die Joannes Storimans en Aldegondis van Esch als peter en meter mee krijgt. Joannes Storimans is ongetwijfeld de broer van Mechtildis. Op 16 augustus 1726 volgt, eveneens te Oisterwijk, de doop van Maria van Esch. Walterus Cornelius van Esch en Margareta Adrianus Wagemakers zijn haar peter en meter. Margareta Adrianus Wagemakers is dezelfde als Margareta, de zus van Mechtildis. Daarna volgt op 18 september 1734 te Oisterwijk de doop van Antonius van Esch. Bij deze doop treden Adrianus Wagemans en Aldegondis van Esch als doopgetuige op. Adrianus Wagemans is de zwager van Mechtildis, namelijk de man van haar zus Margareta.
Peter van Esch is op 29 mei 1732 te Oisterwijk getuige bij de doop van Arnoldus Wagemans, de zoon van zijn schoonzus Margareta. Peter van Esch overlijdt omstreeks 1743, want op 24 december 1743 worden de broer van Mechtildis, Jan Storimans, en Jan van Iersel voogden 'over Maria en Anthonij, onmondige kinderen van Peter van Esch en Mechelina Storimans'. Cornelius Josephus is dan waarschijnlijk al overleden.
De op 18 september 1734 gedoopte Antonius van Esch trouwt omstreeks 1765 met Elizabeth Rutthe. Antonius van Esch en Elizabeth Rutthe krijgen ten minste twee kinderen. Op 3 april 1766 wordt te Oisterwijk Thomas van Esch gedoopt, waarbij de doopgetuigen zijn: de volle neef van Antonius van Esch, namelijk Antonius Storimans (de zoon van Joannes, de broer van Mechtildis) en Cornelia Rutthen, en op 19 maart 1770 wordt Anna Maria van Esch gedoopt, waarbij de doopgetuigen zijn een andere neef, namelijk de Eerw. Heer Joannes Storimans (een andere zoon van dezelfde Joannes, broer van Mechtildis) en een nicht namelijk Maria Wagemans (de dochter van Margareta, de zus van Mechtildis).

De jongste dochter van Antonius Willibrordus is Margareta Storimans, ook wel Margreta of Margo Storimans genoemd. Jacobus Corthout en Anna Maria Damen zijn de getuigen bij haar doop op woensdag 3 januari 1703 te Oisterwijk. Anna Maria Damen was waarschijnlijk de vrouw van Petrus Damen.
Margareta is op zondag 27 februari 1724 in de St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch getuige bij de doop van Adrianus Storimans, zoon van haar oudste broer, Guilielmus Storimans, en Maria Birgitta Kouwenbergh.
Margareta trouwt op 21 mei 1724 te Oisterwijk met Adrianus Wagemans, ook wel Wagemakers genoemd. Op dezelfde dag trouwt aldaar ook Hubertus Verstijne met Anna van Stijn. Adrianus Wagemans is samen met Laurentius van Rijswijck getuige bij dat huwelijk, terwijl Hubertus Verstijne en Laurentius van Rijswijck getuigen zijn bij het huwelijk van Hubertus verstijne en Anna van Stijn. Wat de relatie tussen Hubertus Verstijne en Adrianus Wagemans precies is geweest is onbekend, maar de naam komt verderop in het verhaal over Magreta Storimans terug. Het echtpaar Adriaan Wagemans/Wagemakers en Margreta Storimans krijgen ten minste vier kinderen. Het oudste kind is Maria Wagemans. Zij wordt op zondag 19 mei 1726 te Oisterwijk gedoopt en Fransis Wagemans en Mechtildis van Esch zijn daarbij de doopgetuigen. Mechtildis van Esch is dezelfde als Mechtildis, de zus van Margreta en Fransis Wagemans is waarschijnlijk de grootvader van de boreling. Anthonia Wagemakers, het tweede kind, wordt op donderdag 29 september 1729 te Oisterwijk gedoopt en de getuigen daarbij zijn: Joannes Storimans en Maria Wagemakers. Joannes Storimans is de broer van Margareta, en Maria Wagemakers is waarschijnlijk de moeder van Adriaan Wagemans. Arnoldus Wagemans, het derde kind, wordt op donderdag 29 mei 1732 te Oisterwijk gedoopt en hij krijgt Petrus van Esch en Anna Maria Wagemans als doopgetuigen mee. Petrus van Esch is de man van Mechtildis, de zus van Margareta en Anna Maria Wagemans een zus van Arnoldus Wagemakers. Het laatste kind van dit echtpaar is Franciscus Wagemans, die op zondag 11 september 1735 te Oisterwijk wordt gedoopt. Hubertus Wagemans (een broer van Arnoldus Wagemakers) en Joanna Storimans, de zus van Margareta, zijn zijn peter en meter.
Adrianus Wagemans is in 1734 getuige bij de doop van Antonius van Esch, zoon van zijn schoonzus Mechtildis. Adriaan Wagemans overlijdt omstreeks 1742, want op 9 januari 1742 worden de broer van Margareta, Jan Storimans, en Jan Rademakers tot voogd benoemd "over Maria, Anthonetta en Francis, onmondige kinderen van wijlen Adriaan Wageman en Margo Storimans. Zoon Arnoldus is dan waarschijnlijk al overleden. Maria Wagemans is op 19-3-1770 te Oisterwijk getuige bij de doop van Maria Anna van Esch, de dochter van haar neef Antonius van Esch en Elisabeth Rutthe.
Op 24 november 1741 wordt in Oisterwijk Godefrida Verstijnen gedoopt. Daarbij wordt vermeld dat zij de onwettige dochter is van Godefridus Verstijnen en de weduwe Margreta Waegemans. De doopgetuige is Maria Waegemans; dat is hoogst waarschijnlijk de hierboven genoemde dochter van Adrianus Wagemans en Magreta Wagemans-Storimans.

Joannes Willibrordus Stoorimans

gedoopt op 6 oktober 1657
zoon van Willibrordus Antonius Storemans en Joanna Nicolaus Dirckxs (ook Joanna Claes genoemd);
overleden tussen 1686 en 1694
Joannes Willibrordus Stoorimans [ook Jan Wilborts Stormans of Jan Wilberts Stormans genoemd) treedt op 19 januari 1687 te Oisterwijk in het huwelijk met Peternella Cornelis Schoenmakers (ook Petronilla Cornelis Scoenmaekers genoemd);
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Stormans (Joa Janse Storimans/Jenneke Janse Storimans), gedoopt op 13 november 1687 te Oisterwijk;
Jenneke Janse Storimans trouwt op 10 mei 1716 te Oisterwijk voor de kerk met Dirck Jasper van den Boer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
2. Cornelius Stormans, gedoopt op 19 september 1689 te Oisterwijk;
3. Wilhelma Stormans (Guilielma Storimans of Willemijn Turremans of Jacoijn Storemans), gedoopt op woensdag 9 juli 1692 te Tilburg;
Wilhelma Storimans trouwt op 23 juni 1720 te Tilburg met Joannes van der Kerckhof (Jan of Jois van Kerckhoven).
Uit dit huwelijk:
1. Joes van Kerckhoven, gedoopt op 3 november 1721 te Tilburg
2. Mechtildis van Kerckhoff, gedoopt op 17 maart 1729 te Oisterwijk
3. Joanna van de Kerckhof, gedoopt op 4 december 1731 Oisterwijk
4. Cornelia Jan Storimans, geboortedatum onbekend ;
Cornelia Jan Storimans gaat op 29 januari 1723 te Tilburg in ondertrouw met Dionijs Hendrick van Beurden; er volgt kennelijk geen huwelijk;
Cornelia Jan Storimans is op 16 mei 1723 gehuwd met Joost van Eijndhoven.
5. Jan Janz Storremans, geboortedatum onbekend ;
begraven op 31 augustus 1711 te Tilburg en herbegraven op 23 maart 1716.

De doopinschrijving op zaterdag 6 oktober 1657 te Moergestel van Joannes Willebrordus Antonius als zoon van Willebrordus Anthoniuszn en Joanna Claes, waarbij Wouter Geerts en Maria Joannis de doopgetuigen waren, heeft ongetwijfeld betrekking op een zoon van Willebrordus Antoni Storimans en Joanna Claas (Dierks of) Dielis. Op zaterdag 4 januari 1687 staat te Oisterwijk de ondertrouw aangetekend van Jan Wilborts Stormans en Peternella Cornelis Schoenmakers. Op 19 januari 1687 volgt het rk huwelijk. De getuigen daarbij zijn Peter Jans de Kort en Maria Peters van Beurden.
Van Jan Wilbert Stoormans is verder bekend dat hij op 8 september 1686 samen met Embert Ariën van Gorcum tot voogd wordt aangesteld 'over de drie onmondige kinderen van Peter Ariëen van Gorcum en Digna Aert Stoormans'. Digna (Antoni) Aert Stoormans is zijn tante (een zus van zijn vader Antonius Willibrordus Stormans). Jan Wilberts Stormans is voorts op dinsdag 29 april 1687 te Oisterwijk de doopgetuige van Cornelius Scoenmakers, zoon van Thomas Cornelis Scoenmakers en Lijsken Peeters van Huijkelom; zie ook hieronder bij Joanna Stormans

Uit het huwelijk tussen Joannes Willibrordus Stoorimans en Petronilla Cornelis Scoenmaekers wordt Joanna Stormans geboren. Joanna wordt op donderdag 13 november 1687 te Oisterwijk gedoopt en Anthonius Willebrordus Stormans en Agnes Cornelius Scoenmaekers zijn de peter en meter. Athonius Willibrordus Stormans is de broer van Joannes Willibrordus en Agnes Cornelius Scoenmaekers zal een zus of de moeder van Peternella Cornelis Scoenmaekers zijn geweest.
Joanna gaat als Jenneke Janse Storimans op zaterdag 25 april 1716 te Oisterwijk in ondertrouw met Dirck Jasper van den Boer en op 10 mei 1716 volgt dan het RK huwelijk. De getuigen bij het huwelijk zijn. : Franciscus van Iersel en Albertus Storimans. Deze Albertus – die op dezelfde dag in ondertrouw gaat en op dezelfde dag als Jenneke in het huwelijk treedt – is de stiefzoon van Thomas Cornelis Scoenmakers, de oom van Joanna; zie hierover bij Petrus Hubertus Stoormans. Ook de andere getuige, Franciscus van Iersel gaat op dezelfde dag in ondertrouw en treedt op dezelfde dag als Jenneke en Albertus in het huwelijk. Hij was een neef van Jenneke Storimans; hun moeders (Petronella Cornelis Scoenmaker en Agnes Cornelis Schoenmaker) waren elkaar zussen en Thgomas Cornels Scoenmakers washun broer).
Uit het huwelijk van Jenneke Janse Storimans en Dirck Jasper van den Boer zijn geen kinderen bekend.
Van Joanna, de dochter van Joannes Willibrordus, mag voorts worden aangenomen dat zij als Joa Janse Storimans op maandag 25 oktober 1706 te Tilburg getuige was bij de doop van Cornelius Schoenmaekers, de zoon van Adriani Corneli Schoenmaekers en Anna Peter van Gorp. En deze Joanna is hoogstwaarschijnlijk ook de Joanna Storimans geweest die op dinsdag 20 november 1714 te Oisterwijk getuige was bij de doop van Antonia Botermans, dochter van Thomas Botermans en Dijmphna van Gurcum. Dijmphna van Gurcum, is een dochter uit het huwelijk tussen Peter Arien van Gorcum (toen weduwnaar van Digna Antoni Stormans) en Helena Aertsen van Gerven (zie aldaar). Uit deze vermelding van Joanna Storimans kan worden afgeleid dat zijn na 20 november 1714 moet zijn overleden.

Cornelius Stormans wordt op maandag 19 september 1689 te Oisterwijk gedoopt als zoon van Joannes Willibrordus Stoorimans en Petronilla Cornelis Scoenmaekers. Cornelius krijgt als doopgetuigen: Adrianus Cornelius Scoenmakers en Helena huisvrouw Petrus van Gorcom. Deze Helena is dezelfde als de direct hierboven genoemde Helena Aertsen van Gerven en bij de doop van de dochter van deze Helena was Joanna Storimans, de zus van Cornelius, getuige.
Cornelius is waarschijnlijk vroeg overleden. Hij wordt in de diverse bronnen verder nergens meer genoemd.

De hierboven genoemde Joanna Stormans en Cornelius Stormans zijn de twee enige kinderen waarvan met zekerheid vaststaat dat zij zijn geboren uit het huwelijk tussen Joannes Willibrordus Stoorimans en Petronilla Cornelis Scoenmaekers. Van Wilhelma Stormans is bekend dat zij de dochter was van Jois Stormans en Petronilla NN. Het is verleidelijk aan te nemen dat deze ouders dezelfde personen zijn als Joannes Willibrordus Stormans en Petronilla Cornelis Schoenmaekers. Als dat zo is dan zijn zij tussen 1689 en 1692 van Moergestel verhuisd naar Tilburg, want de genoemde Wilhelma Stormans wordt op woensdag 9 juli 1692 te Tilburg gedoopt. Anna Willem Stormans is haar doopgetuige. Dit is de enige bekende vermelding waarin sprake is van een Anna Willem Stormans. Aangenomen is dat het hier gaat om een achternicht van Joannes Willibrordus, namelijk de dochter van Wilhelmus Antonius Storemans, de broer van de vader van Joannes Willibrordus. De kinderen van deze Willem hielden zich in Tilburg op.
Wilhelma Stormans was de echtgenote van Joannes van Kerckhof. Het doopboek van de RK parochie van Oisterwijk vermeldt althans op donderdag 17 maart 1729 de doop van Mechtildis van Kerckhoff, dochter van Joannes van der Kerckhof en Guilielma Storimans en op dinsdag 4 december 1731 de doop van Joanna van de Kerckhof, eveneens dochter van dezelfde ouders. De getuigen bij de doop van Mechtildis van Kerckhoff zijn: Sebastianus van Boxtel en Cornelia van Eijndhoven en bij de doop van Joanna van de Kerckhof zijn het: Joannes Kempen en Anna Maria van de Kerckhof.
Het toeval wil dat op 23 juni 1720 in het trouwboek van de predikant van de Nederduits-Gereformeerde gemeente te Tilburg het huwelijk staat aangetekend van Willemijn Wilbert Turreman, woonplaats: Tilburg (Oostheikant), met Jan van Kerckhoven, geboren rond 1683 Mechelen(B), woonplaats: Steensel. De ondertrouw van dit huwelijk was op 27 april 1720 te Tilburg. Niet uit te sluiten is dat de hier genoemde Willemijn Wilbert Turreman dezelfde persoon is als Wilhelma Joannes Willibrordus Stoorimans en dat Jan van Kerkhoven dezelfde persoon is als Joannes van de Kerckhof. Als deze veronderstelling juist is, dan mag hier niet onvermeld blijven dat die Jan van Kerkhoven, melaats was en voorafgaande aan het huwelijk met Willemijn een attestatie van "suijvering" heeft vertoond.
Misschien is Wilhelma/Guilielma/Willemijn ook nog wel dezelfde persoon die onder de naam Jacomijn Storemans in het doopboek van de RK parochie in Tilburg staat vermeld als de partner van Jois van Kerckhoven. Dit echtpaar liet op maandag 3 november 1721 te Tilburg hun zoon Joes van Kerckhoven dopen, de getuige bij deze doop was Theodora Verhoeven. Die veronderstelling is niet geheel ongegrond als wordt aangenomen dat de moeder van deze Joes in het dagelijkse leven 'Mijntje" of iets dergelijks werd genoemd. In die tijd werd het namelijk aan het inzicht van degene die het doopboek bijhield overgelaten om bij iemands roepnaam een passend Latijns equivalent te bedenken. Zo kan een vrouw met de naam Mijntje in het ene register als Willemijn/Wilhelmina/Guilielma worden geboekstaafd en in het andere register als Jacomijn/Jacoba.
Naast al hetgeen hier over Willemijn/Wilhelmina/Guilielma/Jacomijn/Jacoba is opgemerkt is er nog een optie die weer een geheel ander perspectief opent. Die optie hangt samen met het gegeven dat er in diezelfde tijd te Rotterdam een Jacoba Susanna Stormans woonachtig was, die getrouwd was met Hermanus Franciscus van Houten. Dit echtpaar laat in 1718, resp. 1721 een dochter Susanna en een zoon Henricus dopen. Vooralsnog is ervan uit gegaan dat dit een geheel andere Jacoba is geweest, namelijk een Jacoba die een nazaat was van een in 1629 te Rotterdam woonachtige Joannes Aertsz Stormans; zie aldaar.

De aanname dat Wilhelma Stormans een dochter is uit het huwelijk van Joannes Willibrordus Stoorimans en Petronilla Cornelis Scoenmaekers brengt met zich mee dat dan hoogst waarschijnlijk ook Cornelia Jan Storimans een kind van dit echtpaar zal zijn geweest, aangezien die Cornelia op donderdag 17 maart 1729 getuige was bij de doop van de hierboven genoemde Mechtildis van Kerckhoff, de dochter van Joannes van der Kerckhof en Guilielma Storimans. Als doopgetuige wordt zij Cornelia van Eijndhoven genoemd, maar het lijdt geen twijfel dat daarmee Cornelia Jan Storimans wordt aangeduid die, woonachtig te Tilburg (Oost-Heikant) op 1 mei 1723 te Tilburg als 28 jarige jongedochter in nederduits-gereformeerde gemeente in ondertrouw gaat met de eveneens te Tilburg (Oost-heikant) woonachtige, Joost van Eijndhoven. Het huwelijk volgt op 10 mei 1723 te Tilburg. Daarbij zijn Bartholomeus Adriaan Franken, neef van bruidegom, en Peter Jan Somers, neef van de bruid, de getuigen. Over de wijze waarop deze 'neef' Peter Jan Somers geparenteerd was aan Cornelia Jan Storimans bestaat nog onduidelijkheid. Wel is bekend dat een 33 jarige Cornelia Jan Storimans op 29 januari 1723 voor de schepenen te Tilburg in ondertrouw is gegaan met Dionijs Hendrick van Beurden, woonachtig te Tilburg (West-Heikant), de weduwnaar van Cornelia Cornelis Somers. Een op de ondertrouw volgende vermelding van een huwelijk tussen Cornelia Jan Storimans en Dionijs Hendrik van Beurden ontbreekt. Omdat de ene vermelding het heeft over een Cornelia jan Storimans van 28 jaar en de andere vermelding gaat over een Cornelia Jan Storimans van 33 jaar moet het wel zo zijn dat we van doen hebben met twee koppels en dus ook met twee personen met de naam Cornelia Jan Storimans. Die andere Cornelia Jan Storimans zou in theorie een dochter geweest kunnen zijn van de in 1671 geboren Joannes Stoormans, zoon van Lambertus Antonius Stoormans, maar die hypothese stuit op de hieronder bij Jan Janz. Storremans genoemde bedenking.

De gegeven omtrent Jan Janz Storremans zijn zeer summier. De Tilburgse begraaflijst vermeldt dat op maandag 23 maart 1716 te Tilburg Jan Janz. Storremans werd begraven. Dit met de aantekening: 'woonplaats: Tilburg (Oost Heikant); jongman, laat geen ouders na'. Omdat deze Jan Janz Storremans net als Cornelia Jan Storimans woonachtig was in Tilburg (Oost-Heikant) is aangenomen dat hij haar broer was. De vermelding dat het bij zijn begrafenis om een 'jongeman' ging wijst erop dat hij geen 'kind' meer was en niet getrouwd.

Nicolaus Lambertus (Lambreght of Lamberts) Stoormans of Storemans of Stoirmans

gedoopt op 2 augustus 1660 te Moergestel
zoon van Lambert Antonis Stoormans en Margareta Lambertus Claessen (ook Margriet Claas de Laeth genoemd);
begraven op 21 oktober 1731 te Moergestel
Nicolaus Lambreght Stoormans trouwde op 27 april 1687 te Moergestel met Maria of Marij Floris Bierkens
Uit dit huwelijk:
1. Lambert Stoormans, gedoopt op 17 december 1690 te Moergestel:
begraven op 20 juli 1748 te Moergestel
Nicolaus Lambertus trouwde op 27 april 1704 voor de tweede maal met Jenneke Wouter Snellaers.
Uit dit tweede (of tweede en derde) huwelijk:
2. Walterus Nicolaus Storemans, gedoopt op 26 februari 1705 te Moergestel
3. Antonius Storemans, gedoopt op 30 januari 1707 te Moergestel;
begraven op 24 december 1710 te Moergestel
4. Joannes Nicolaus Storemans of Storimans, gedoopt op 1 november 1709 te Moergestel
5. NN Storimans, geboortedatum onbekend;
begraven op 24 december 1710 te Moergestel
Nicolaus Lambertus is waarschijnlijk nog een derde huwelijk aangegaan met Jenneke Joannes Sporenbergh. Jenneke Joannes Sporenbergh wordt op 4 december 1752 te Moergestel begraven als weduwe van Nicolaus Stoirmans.

Nicolaus Lambertus Stoormans werd op maandag 2 augustus 1660 te Moergestel gedoopt als zoon van Lambertus Stoormans en Margareta Claessen. Zijn peter en meter waren: Cornelius Petrus Boorders en Catharina Albertus.
Op zondag 3 februari 1692 wordt Nicolaus Stoormans te Moergestel de peertoom van Joannes Govaert Bel, zoon van Antonius Govaerts Bel en van zijn zus, Joanna Lambert Stoormans. Nicolaes Stoormans werd op dinsdag 21 oktober 1731 te Moergestel begraven.
Hij is driemaal getrouwd geweest. Op 13 april 1687 gaat Nicolaus Lambreght Stoormans te Moergestel met zijn eerste vrouw, Maria Floris Bierkens, - eveneens afkomstig uit Moergestel - in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk volgt op zondag 27 april 1687 te Moergestel. De getuigen bij dit huwelijk waren Wilhelmus Louwen en Aegidius Floris Bierkens. Aegidius Floris Bierkens is de broer van Maria Floris Bierkens. Deze broer wordt op donderdag 28 mei 1693 te Moergestel begraven met de vermelding: 'ongehuwd overleden op 26 mei 1693 Moergestel; alleenstaande vrijgezel en zwager van Claes Stoormans'.
Maria Floris Bierkens moet degene zijn geweest die als 'Marij, huisvrouw Nicolaus Storimans' (en elders Maria Stoormans of Storimans), op 26 februari 1700 te Moergestel wordt begraven.
Het huwelijksregister van Oirschot vermeldt vervolgens dat Niclaes Lambert Stoormans weduwnaar van Maria Floris Bierkens aldaar op 12 april 1704 in ondertrouw is gegaan met Jenneken Wouter Snellaers uit Riethoven en op 27 april 1704 met haar is getrouwd. Zijn huwelijk met Maria Floris Bierkens werd eveneens op 27 april gesloten, maar dan 17 jaar eerder. In het r.k. huwelijksregister heet de bruidegom Nicolaus Stormans en de bruid Joanna Walterus Snellarts en wordt als huwelijksdatum 26 april 1704 opgegeven. De getuigen bij het r.k. huwelijk waren Egidius Petrus Potters en Maria Leonardus van der Asdonck. Dezelfde data (12, 26 en 27 april 1704) staan ook opgetekend als de data waarop Wilhelmus Joannes van Roij en Christina Adrianus van de Morselaer in ondertrouw gingen en in het huwelijlk traden, waarbij diezelfde Egidius Petrus Potters en, op zijn beurt, Nicolaus Stormans de getuigen waren.
Bij de doopinschrijving op donderdag 26 februari 1705 te Moergestel van Walterus Storemans wordt vemeld dat hij de zoon is van Nicolaus Storemans en Joanna (zonder achternaam). Ook bij de opvolgende doopinschrijvingen van Antonius op 30 januari 1707, resp. Joannes op 1 november 1709 wordt de moeder aangeduid als 'Joanna'. Deze Jenneke zal de zus zijn geweest van Wilhelmus Wouter Snellers, die de doopgetuige is van Joannes Storemans.
In het NG begraafboek van Moergestel wordt vermeld, dat op maandag 4 december 1752 te Moergestel Jenneke Joannes Sporenbergh werd begraven, de weduwe van Nicolaus Stoirmans. Gelet op het peetouderschap van Wilhelmus Wouter Snellers bij Joannes, het laatste kind van Nicolaus en Joanna, ligt het 't meest voor de hand te veronderstellen dat Jenneke Wouter Snellaers op enig tijdstip na de geboorte van Joannes (en mogelijk na het overlijden van een in 1710 begraven heel klein kind van Nicolaes Storimans) is komen te overlijden en dat Nicolaus Lambertus Stoirmans nadien nog een huwelijk is aangegaan met Jenneke Joannes Sporenbergh. Daarnaast blijft het in theorie ook mogelijk dat degene die bij de doop van met name Antonius Nicolaus Storemans en/of Joannes Nicolaus Storemans in de registers als Joanna wordt aangeduid niet Joanna Snellaers is geweest, maar Joanna Sporenbergh
Joanna Nicolaus Storemans wordt op vrijdag 25 april 1738 te Moergestel in de boeken bijgeschreven als getuige bij de doop van Nicolaus Storemans, de eerste zoon uit het huwelijk van Joannes Nicolaus Storemans en Catharina (Melchior) Bossaerts. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hierbij om Jenneke Joannes Sporenbergh, de weduwe van de opa van de dopeling.

Uit het eerste huwelijk is de doop bekend van Lambertus Stoormans op zondag 17 december 1690 te Moergestel, zoon van Nicolaus Lamberts Stoormans en Maria Floor Bierkens. De doopgetuigen van deze Lambertus waren de oma van de dopeling, namelijk Margarita Lambert Stoormans (d.i. Margareta Claas de Laeth) en Joannes Bierkens.
Lambertus is waarschijnlijk ongehuwd en/of kinderloos gebleven. Het dorpsregister van Moergestel vermeldt op zaterdag 20 juli 1748 de begrafenis van Lambertus Storimans.
Andere vermeldingen die op deze Lambertus Storimans betrekking moeten hebben zijn de vermelding dat hij op 3 mei 1716 getuige was bij het huwelijk van Maria Petrus van Beers en Joannes Paulus van Overbeeck. Verder dat hij op zaterdag 27 april 1720 te Oisterwijk getuige was bij de doop van Thomas Schoenmakers, zoon van Cornelius Schoenmaekers en Lucia van Roussel. Vervolgens dat hij op zondag 20 november 1740 te Moergestel getuige was bij de doop van Peter Storimans, de zoon van zijn (half)broer Wouter Nicolaus Storemans, en Maria Catharina van den Broek. En ten slotte dat hij op maandag 2 augustus 1745 te Moergestel, getuige was bij de doop van Hendrina Storimans, dochter van zijn (half)broer Joannes Nicolaus Storemans en Catharina Bossaerts.

Antonius Storemans werd op zondag 30 januari 1707 te Moergestel gedoopt als zoon van Nicolaus Storemans en Joanna N. De getuigen bij zijn doop waren: Melchior Bossers, namens Theodorus Wouter Banders, en Helena Adrianus Banders. Langs welke route Melchior Bossers hier op het toneel verschijnt is niet bekend. De relatie tussen Nicolaus Lambertus Stoormans en zijn gezin aan de ene kant en Melchior Bossers en zijn gezin aan de andere kant blijft in elk geval langdurig in stand. Dertig jaar later trouwt Joannes, de jongste zoon van Nicolaus Lambertus met Catharina, de dochter van Melchior Bossers (of Bossaerts).
Wanneer Antonius Storemans is overleden is onduidelijk. Op 24 december 1710 wordt te Moergestel een 'kind van Claas Storimans (elders Nicolaes Storemans genoemd) begraven, met de vermelding 'heel klein kind'. Die toevoeging doet vermoeden dat het toen begraven kind niet Antonius is geweest, want die was toen al bijna vier jaar. Een andere begraafdatum van een kind van Nicolaas Storimans of van een met name genoemde Antonius Storimans uit Moergestel is overigens niet gevonden.

De vermelding 'heel klein kind' bij de begrafenis te Moergestel op 24 december 1710 van het kind van Nicolaes Storimans kan erop duiden dat Nicolaus Lambertus en Joanna na de geboorte van Joannes Nicolaus eind oktober 1709 een jaar later ergens in december 1710 nog een kind hebben gekregen waarvan de naam niet bekend is en dat dat dan dat 'heel klein kind' is geweest dat op 24 december 1710 werd begraven. Gelet op dit gegeven moet aan de mogelijkheid worden gedacht dat de moeder van dit heel klein kind van Nicolaes Storimans rond dezelfde tijd kwam te overlijden. In dat geval zal rond die tijd aan het tweede huwelijk van Nicolaes Storimans met Jenneken Wouter Snellaers een einde zijn gekomen en en ging hij zijn derde huwelijk met Jenneke Joannes Sporenbergh aan na 1710.
Last Updated on July, 28, 2005 by Th. Storimans
Terug naar de gegevens 1500-1650
Terug naar de periode 1650-1750 (tak Arnoldus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Willibrordus en Wilhelmus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1800 (tak Lambertus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Hubertus Petrus)
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis