De herkomst van de naam Storimans is niet met zekerheid vast te stellen. Er is wel eens beweerd dat de naam zou zijn afgeleid van de persoonsnaam Torian. Met een 's' erachter zou dat 'zoon van Torian' opleveren. Iemand die tot het huishouden van de zoon van Torian behoort, zou dan vervolgens als 's Torians zijn aangeduid. Hoewel er wel een familienaam Toriaans bestaat, valt op deze theorie nogal wat af te dingen. Er wordt niet mee verklaard hoe uit 's Torians' vervolgens 'Storimans' is kunnen ontstaan.
De naam zou, op vergelijkbare wijze, ook afgeleid kunnen zijn van 'torre'(=toren)+man of van 'torrier'(=torenwachter/cipier)+man. De namen Torremans en Toremans komen voor in Zeeland, resp. Belgisch Brabant.
Een andere optie is dat de naam Storimans verband houdt met het woord 'storie' of 'steurie'. Dat is een gewestelijk in West-Vlaanderen voorkomend woord dat 'voorraad' betekent (ontwikkeld uit het latijn: instaurare = hernieuwen) en meestal in ongunstige zin wordt gebruikt als aanduiding van een hoop oude rommel, afval, e.d. Een storieman zou dan iemand kunnen zijn geweest die niet al te deugdelijke spullen verkocht.
Gelet op het vroege (14e eeuw) voorkomen van de naam is het etymologisch gezien echter het meest aannemelijk dat de naam samenhangt met 'storie', een Middelnederlands woord dat teruggaat op het Latijnse 'historia' en dat in de 12e t/m 15e eeuw de betekenis had van 'verhaal' of 'bericht'. Een stori(e)man is dan een verhalenverteller of nieuwsbrenger. Dat is ook wat de meeste mensen, denkend aan het Engelse 'story', veronderstellen als ze deze achternaam horen. Ook het Engelse 'story' gaat op hetzelfde Latijnse 'historia' terug.
Mocht ooit nog een kunnen worden aangetoond dat de familie Storimans vroege Duitse wortels heeft dat zou de naam ook 'leider van een troep mensen' kunnen betekenen, want in het Oud Duits staat 'Storîe' voor 'een groep mensen', 'manschaft'. [Voor een en ander dank aan Bjorn Witlox die op deze twee etymologische bronnen gewezen heeft.]
Romantisch ingestelde naamdragers kunnen zich ten slotte nog vastklampen aan de veronderstelling dat hun naam in verband zou kunnen worden gebracht met de Noormannen die in de 8ste en 9de eeuw over Europa uitzwierven en onder meer in Normandië terecht kwamen om vandaaruit Engeland binnen te trekken. In het Engelse graafschap Wiltshire komt althans al aan het begin van het vorige millennium de naam Storeman voor, alwaar deze naamdragers land bezaten dat Willem de Veroveraar aan 'Stur' zou hebben geschonken als dank voor zijn deelname aan de slag bij Hastings in 1066. Van vergelijkbare oorsprong zijn de namen Sturmy, Stormie, Storemy, Estormen, Stormey en Storm. Het bovenstaande wapenschild is dat van het geslacht Storeman. De wapenspreuk luidt: 'Sto rei manens', wat zo veel betekent als 'Ik ben standvastig'.
Hoe dan ook, zeker is dat al in 1340 in het cijnsboek van de Hertog voor de Meierij van 's-Hertogenbosch wordt vermeld dat Henricus Storiman anderhalve schelling cijns verschuldigd was 'de nova terra' (nieuwe grond) en in 1357 verkoopt Arnoldus, zoon van wijlen Henricus Storiman uit Helvoirt 13 roeden land gelegen in een hof in de parochie van Haaren in Ghesel. In 1380 betaalt Jan Storimans cijns aan de hertog. In 1391 verkoopt Berthe, dochter van Erijt Storimans een erfpacht in Loon op Zand. In 1419, 1422, 1428, 1429 zijn het de echtgenoot van Juet , dochter van wijlen Dideric Storijman en Henric Storijmans en zijn zoon Henric die betrokken zijn bij transacties met landerijen.
Een eeuw later, in 1521, vermeldt het cijnsboek van Helvoirt ene 'Arnoldus filius Antony Storymans'. In dezelfde periode komt men te Helvoirt ook Peter Henricx Stoermans tegen en Arnold Stoerman en Jan Stoirmans [spreek uit: Stoormans].
Nog eens ruim 100 jaar later duiken de namen Antony, Jan, Aert en Arnoldus opnieuw op in de omstreken van Udenhout, Moergestel, Loon op Zand, Helvoirt en Enschot. Ze zijn dan schepen, eigenaren van huizen en grond en herbergier en hun achternaam wordt dan blijvend als Storimans gespeld. (Zie voor interessante details over Arnold Storimans, burgemeester van Berkel-Enschot, de website van het gemeentearchief van Tilburg en voorts de publicatie van Wim de Bakker, getiteld: Kwartierstaat van de eerste burgemeester van Berkel, Enschot en Heukelom, Arnoldus Storimans, in: De Kleine Meijerij, jrg. 52 (2001), nr. 1, p. 20 e.v.).
Bovenstaande kaart heeft betrekking op het gebied waar de meeste Storimanssen in de loop der eeuwen hebben geleefd en gewoond. De groene kaders bevatten de nog steeds in gebruik zijnde namen van plaatsen waarvan is vastgesteld kunnen worden dat Storimansen daar grond hebben gehad of gepacht of feitelijk gewoond hebben en de jaartallen daaronder in die kaders geven de periode weer waarin dat het geval was. De jaartallen onder de plaatsnamen geven de periode meer waarin zich in die plaats dopen, huwelijken of overlijden van Storimansen of vermeldingen in de burgelijke stand hebben plaatsgevonden. In Berkel-Enschot en in Moetgestel is een straat naar (burgemeester) Storimans genoemd; klik op de plaatsnaam voor een stadsplattegrond.
De huidige Storimansen in Nederland en elders in de wereld, m.n. Canada, stammen vrij zeker af van de Storimansen van toen in dit deel van Brabant. Voor de famile Storimans waarop deze website betrekking heeft kan de lijn vanaf de dag van vandaag tot ten minste 14 generaties terug worden gereconstrueerd.
Pierre (*1998), onze allerjongste naamdrager, is zoon van Pierre (*1959), zoon van Pierre (*1924), zoon van Pierre (1899-1989), zoon van Pierre (1861-1940), zoon van Andries (1807-1868), zoon van Jan (1760-1826), zoon van Nol (±1725-1784), zoon van Aert (1679-1753), zoon van Aert (1676-?), zoon van Aert (1645-±1686), zoon van Aert (±1620-1661), zoon van Antony (±1590-±1652), zoon van Aert (±1560-1602), zoon van Peter (±1530-±1580), zoon van Aert (±1498-±1562), zoon van Peter Storimans (±1460-±1517)
Wie vanaf Peter onze voorouders waren is in beeld gebracht in een stamboom. Ga naar de pagina met de boom.
De op deze website gepubliceerde genealogische gegevens met betrekking tot de stamboom kunnen HIER ook on-line worden doorzocht.
Last Updated on July, 29, 2016 by Th. Storimans