Gegevens omtrent de familie Storimans tot ca. 1450
(zie ook de toelichting)
NN Storiman geboren vóór 1280;
echtgenote onbekend
Uit de eerste helft van de 14e eeuw zijn twee akten bekend waarin de naam Storiman(s) voorkomt. De ene akte vemeldt Arnoldus Storiman en de andere akte Henricus Storiman. Arnoldus is in 1344 betrokken bij de verkoop van een erfpacht in Esch. Henricus Storiman is in 1340 vanuit het nabij gelegen Helvoirt cijnsplichtig aan de hertog van Brabant.
Vanuit de aanname dat er eind 13e en begin 14e eeuw in de streek tussen Loon op Zand en Den Bosch nog niet zoveel personen zullen hebben rondgelopen die aan de (achter)naam Storimans (of een klank- of spellingsvariant van die naam) herkenbaar waren is er vanuit gegaan dat Arnoldus en Henricus broers waren. Te meer ook omdat die namen in de verdere stamreeks voortdurend terugkomen. Deze broers voerden de achternaam Storiman dan waarschijnlijk omdat hun vader ook zo werd genoemd. Mogelijk was die vader degene die de nadien geleefd hebbende en nog levende Storimansen hun achternaam heeft bezorgd.
(N.B.: Wellicht is de achternaam nog ouder en had de onbekende vader van Arnoldus en Henricus nog een of meer broers, die niet in de boeken voorkomen omdat zij ggen bezit of pacht hadden. Dat is echter alleen vast te stellen als er ooit nog oudere geschriften met deze achternaam uit archieven te voorschijn komen.)
Er is vanuit gegaan dat de onderstaande personen zijn kinderen waren:
1. Arnoldus Storimans, geboren vóór ± 1310;
overleden na 1344.
(klik door naar zijn gezinsstaat)
2. Henricus Storimans, geboren vóór ± 1310;
overleden vóór ± 1345.
(klik door naar zijn gezinsstaat)
Arnoldus Storiman geboren vóór ± 1321;
overleden na 1344
Arnoldus Storimans was gehuwd met Mechteldis, dochter van Hubertus de Barsdonck en Hillegondis NN.
Arnoldus verkoopt samen met zijn schoonmoeder Hildegondis, weduwe van zijn overleden schoonvader Hubertus de Barsdock en met zijn zwager Wilhelmus de Barsdock in 1344 een erfpacht in Esch. Meer dan een eeuw later verklaart een zekere Arnoldus Rudolphus van der Stappen die kennelijk geen familie is dat hij die pacht in bezit heeft. Daaruit is geconcludeerd dat het huwelijk van Arnoldis Storimans en Mechteldis de Barsdock kinderloos is gebleven, want anders, zo is de redenering, zou die erfpacht wel in de familie zijn gebleven.

4 juni 1344 (in crastino post diem sancti Sacramenti). Schepenen van 's-Hertogenbosch, Hermannus de Eyndoven en Theodericus Posteel, oorkonden, dat Hillegondis, weduwe van wijlen Hubertus de Barsdonck, Willelmus, hun zoon, en Arnoldus Storiman, man van Mechteldis, dochter van genoemde Hubertus en Hillegondis, verkocht hebben aan Willelmus Loyer de oudere een pacht van 2 mud rogge uit een pacht van 5 mud, die Henricus Beerwout aan hen moet betalen uit goederen van wijlen Hubertus, gelegen in de parochie van Eysghe (Esch)
(Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, 1245 - 1631, Regesten, toegangsnummer: 239, inventarisnummer 19; Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 92r; http://www.bhic.nl/site/)

10 januari 1456 (anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto). Schepenen van 's-Hertogenbosch, Henricus Monix en Adam die Lu, oorkonden, dat, nadat Hildegondis, weduwe van Hubertus de Barsdonc, hun zoon Wilhelmus en Arnoldus Storiman verkocht hadden aan Wilhelmus Loeyer senior een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, van 5 mud in de parochie van Eysch, Arnoldus, zoon van wijlen Rodolphus van der Stappen, verklaard heeft, deze goederen van wijlen Hubertus voornoemd namelijk een huis, erf, hof en erfgoed annex thans in bezit te hebben en hieruit te betalen aan Elizabet, weduwe van Johannes Philipszn mesmaker, een erfpacht van 1/2 mud rogge
(Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, 1245 - 1631, Regesten, toegangsnummer: 239, inventarisnummer 985; kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 125; Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 92r; http://www.bhic.nl/site/)

Henricus Storiman geboren vóór 1310;
overleden omstreeks ± 1345
Henricus Storiman betaalde aan hertog Jan III van Brabant cijns te Levoirt met de aantekening in het cijnsboek "de nova terra". Dat betekent "over nieuwe grond". Dat doet veronderstellen dat het hier gaat om nieuw ontgonnen land. De streek rond Helvoirt was in die tijd moerassig. Het zal zo zijn geweest dat degene die daarin zorgde voor waterregulering door sloten te graven dat land mocht bewerken op voorwaarde dat cijns (pacht) aan de hertog werd betaald. Het cijnsregister betreft de jaren 1340 tot en met 1350, waarbij wordt vermeld dat de cijns later door zijn weduwe en kinderen is betaald. Hendricus Storimans is dus ergens in dat decennium overleden, terwijl zijn kinderen toen nog minderjarig waren. Zijn kinderen moeten dus ergens tussen 1330 en 1350 geboren zijn, zodat Henricus Storman vóór ± 1310 moet zijn geboren. Wie zijn vrouw was is niet bekend.
Er is vanuit gegaan dat de onderstaande personen zijn kinderen waren:
1. Arnoldus Henricus Storiman, geboren vóór 1334;
jaar van overlijden onbekend, maar in ieder geval na ± 1357.
Deze Arnoldus Storiman komt voor in een akte uit 1357 waarin wordt vermeld dat zijn vader Henricus Storiman uit Helvoirt dan al overleden is. De akte betreft overdracht van grond aan de Ghesel in de parochie Haaren. De Ghesel - thans de Gijzel - ligt op de grens tussen Helvoirt en Haaren. Ook in akten van hierna te noemen Lijsbeth Jan Storijman, Gijsbrecht Jan Stormans en Heilwich Hendrick Storijman is sprake van de Ghesel. Die samenloop heeft ervoor gezorgd dat deze Arnoldus Storimans is aangemerkt als de zoon van de in 1340 cijns betalende Henricus Storiman. Omdat hij in 1357 land overdroeg moet hij in dat jaar al meerderjarig zijn geweest, dus geboren vóór 1357 - 23 = 1334.
Hoewel uit een akte uit 1429 kan worden afgeleid dat er een in dat jaar nog in leven zijnde Aert Storijman heeft bestaan wiens kleinzoon in 1429 al meerderjarig was, is geconcludeerd dat dit niet de hier bedoelde Arnoldus Storimans geweest kan zijn. Teruggerekend moet die Aert Storijman dan vóór ca. 1429-23-30 - 1370 geboren zijn. Weliswaar gaat dat op voor de hier bedoelde Arnoldus Storimans, maar die zou dan in 1429 al in de 90 moeten zijn geweest. Dat is voor personen levend in de 14e en 15e eeuw niet erg aannemelijk. Om dezelfde reden komt evenmin Arnoldus Storiman in aanmerking die de echtgenoot van Mechtildis Hubertus de Barsdonck was en die in 1344 in Esch een pacht verkocht.
Ofschoon er tot nu toe geen akte uit de tweede helft van de 14e eeuw is gevonden waarin melding wordt gemaakt van kinderen van Arnoldus (Henricus) Storimans is niettemin aangenomen dat Arnoldus Henricus Storiman gehuwd was met een onbekende echtgenote en dat uit dat huwelijk ten minste twee zoons zijn geboren, namelijk:
1. Erijt Storimans, geboren vóór 1345
(klik door naar zijn gezinsstaat)
Erijt (Gerardus) is uitsluitend bekend via het patroniem bij zijn dochter. Die dochter draagt in 1391 land over en is dan dus al meerderjarigZij geboortejaar ligt daarom vóór 1391-23-23 = 1345 .
Hij is als zoon van Arnoldus Henricus Storiman in de stamreeks opgenomen, maar een echte aanwijzing daarvoor is er niet. Het enige argument is dat dit gelet op de jaartallen een mogelijkheid is. Het alternatief is dat hij een nakomeling is van een verder onbekende Storimans, mogelijk een nazaad van een onbekend verwant van de vader van Henricus Storimans.
1. Berthe Storimans, geboren vóór ± 1368;
overleden na 1391.
Berthe Storimans is bekend uit een akte uit 1391 waarin wordt vermeld dat zij een dochter is van (een nog niet overleden) Erijt Storimans en dat zij een erfpacht overdraagt. Zij moet in 1391 dus meerderjarig zijn geweest, dus geboren voor 1368
2. Jan Storijman, geboren vóór ± 1357;
overleden na 1393 en vóór 1408.
Jan Storijman is aangemerkt als een zoon van Arnold Storiman. De enige aanwijzing daarvoor is het gegeven dat van zijn nakomelingen bekend is dat zij bezit hadden in de Ghezel tussen Helvoirt en Haren.
Uit een akte uit 1380 blijkt dat Jan Storimans herbergier/brouwer in de cijnskring Oisterwijk was en gehuwd met de dochter van Jan Vos en diens echtgenote Elisabeth.;
Kinderen van dit echtpaar zijn vermoedelijk:
1. Jan Storijman, geboren voor ± 1400
De vermelding uit 1423 betreffende Jan Storiman, 'die temmerman' is, zal niet betrekking hebben op de vóór 1350 geboren Jan Storimans, maar mogelijkerwijs wel op een zoon van hem met dezelfde voornaam. Dat valt af te lijden uit de vermelding uit 1476 van een dan overleden zoon van ene Jan Storimans
- Er is een vermelding uit 1476 bekend van ene Gijsbrecht, zoon van wijlen Jan Stormans
- (Goedelt Storijman), geboren vóór ± 1403
Goedelt Storijman staat genoemd in een akte uit 1423. Als het niet gaat om de echtgenote van Jan Storijman, dan gaat het waarschijnlijk om zijn dochter van wie dan mag worden aangenomen dat zij, in elk geval in 1423, (nog) ongehuwd was.
2. Heilwich Jan Storijman, geboren voor ± 1408, maar waarschijnlijk eerder;
overleden na 1428
Heilwich Jan Storijmans was blijkens een akte uit 1428 betreffende een erfpacht getrouwd met Aert Willem Roelofs
3. Lijsbeth Jan Storijman, geboren vóór 1410, maar waarschijnlijk eerder; overleden na 1430
Lijsbeth Jan Storijman was blijkens een akte uit 1430 betrokken bij een erfdeling van huis, haard en hof te Helvoirt, Ghezel (er staat niet bij van wie)
Jan Storimans moet een aangetrouwd verwant gehad hebben met de naam Wouter, mogelijk een zoon van Jan Vos en zijn echtgenoet Elisabeth, de man van een zus van zijn echtgenote of de echtgenoot van een van Jans dochters. Dit blijkt uit twee vermeldingen uit het register van de (onder)schout uit Oirschot met betrekking tot Helvoirt. In de eerste akte uit de periode 1390-1391 is sprake van 'Wouter Storimans swager' en in de tweede uit de periode 1393-1394, van 'Wautgher Jan Storimans swagher'. In het ene geval wordt 3 gulden boete geïnd wegens het turfsteken in Esch, terwijl de beboete persoon daar niet woonde en in het andere geval moest 16 gulden worden betaald om een vergrijp waarvan de omschrijving onduidelijk is, n.l. "om dat hi op die setter sprac die die faute van sHEREN gelde VAN BORNE setten". Mogelijk gaat het om het niet betalen van belasting. Gelet op de hoogte van de boete was het in elk geval vegrijp dat hem zwaar is aangerekend. In hetzelfde register staat vemeld dat iemand anders 25 gulden moest betalen wegens "enen doetslach die hi dede aen enen knecht".
2. Hendrick Storijman, geboren omstreeks ± 1335;
overleden vóór ± 1408.
Er zijn diverse vermeldingen gevonden die aantonen dat er in de tweede helft van de 14e eeuw een Hendrick Storijman heeft bestaan. Er is echter geen vermelding gevonden waaruit duidelijk blijkt dat die persoon de zoon was van de Henricus Storiman, die in 1340 cijns aan de hertog betaalde. De Hendrick Storijman die hier wordt opgevoerd zou dus ook de zoon van Arnoldus Storimans (de vermoedelijke broer van Henricus Storiman) geweest kunnen zijn of van een nog andere Storimans die niet in de boeken is teruggevonden. Dat de hierbedoelde Hendrick niettemin als zoon van de cijns betalende Henricus wordt aangemerkt berust in de eerste plaats op de het gegeven dat beide Hendrik heetten. Overeenkomende voornamen is niet zelden een signaal van verwantschap. De tweede reden is dat uit akten blijkt dat ook hij bezit had in Helvoirt. Hij zal dat bezit van zijn vader geërfd hebben. Als deze aannames juist zijn dat zal deze Hendrick Storijman omstreeks 1335 geboren moeten zijn, namelijk vóór 1350 nog minderjarig en bij zijn moeder wonend.
Deze Hendrick Storijmans moet (ruim) vóór 1408 zijn overleden want in dat jaar is sprake van de (her)verdeling van zijn erfenis; zie hieronder bij Heijlwich.
In het register van de schout van Oisterwijk uit 1388 staat te lezen dat Henneken Storman 3 gulden moest betalen omdat hij zich verzette toen hij aan de schandpaal gezet moest worden. Deze Henneken Storman zou dezelfde persoon kunnen zijn geweest als deze Hendrick Storijman.
Wie de echtgenote van Henricus Storimans was is niet bekend.
Kinderen van Hendrick Storiman:
1. Heijlwich Hendrick Storijman, geboren vóór ± 1388, maar waarschijnlijk ruim daarvóór;
overleden na 1408
Heijlwich Hendrick Storijman was kennelijk ongehuwd. In 1408 draagt ze 1/3 van de erfenis van haar vader in het buurtschap Ghesel te Helvoirt over aan Ermgard Moelneer van Tijlborgh. Deze Ermgard was getrouwd met Dideric Storijman (zie hieronder). Daaruit is afgeleid dat Dideric haar broer was, die in 1408 ook al was overleden..
2. Dideric Storiman (ook: Storijman), geboren vóór ± 1381, maar waarschijnlijk omstreeks 1350;
overleden vóór 1408
Dideric Storiman was gehuwd met Ermgaerde (Aert) Smolneers (ook: Smoelneers of Moelner van Tijlborgh).
Omdat Heilwich (zie hierboven) in 1408 1/3 deel van de erfenis van haar vader overdraagt aan haar schoonzus, Ermgard Moelneer, kan worden geconcludeerd dat Dideric toen al was overleden.
Uit dit huwelijk:
1. Juet Dideric Storiman (ook: Storijman), geboren vóór ± 1401
Juet Dideric Storiman was gehuwd met Jan Rose (jr), geboren vóór ± 1401
Jan Rose deelt in 1421 in de erfenis van Kathelijn Aert Smoelneers, een tante van Juet, namelijk de zus van haar moeder Ermgaerde Smolneers. Deze Kathelijn Aert Smoelneers was gehuwd met Wouter Wouters Bonten. Dit echtpaar was kennelijk kinderloos. Na beider overlijden gaat de erfenis deels naar de broers en zus van Wouter Wouter Bonten en deels naar de broer en de zussen van Kathelijn, waaronder de erfgenamen van Ermgaerde.
3. Arnoldus Henricus Storyman, geboren voor 1370, maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden vóór 1427
Uit het gegeven dat Heijlwich, dochter van Hendrick Storijman, in 1408 1/3 van de erfenis van haar vader in het buurtschap Ghesel aan Ermgard, de weduwe van haar broer Dideric, overdraagt, is ook afgeleid dat Hendrick Storijman drie kinderen moet hebben gehad. Vermoed wordt dat het derde kind Arnoldus Henricus is Storijman is geweest. Hij komt voor in een akte uit 1427 met betrekking tot Udenhout, waarin is vermeld dat zijn vader Henricus dan al overleden is. Daarnaast staat vast dat er in het eerste kwart van de 15e eeuw nog een andere Arnoldus Henricus Storimans moet hebben bestaan die in 1429 nog in leven was. Waarschijnlijk gaat het daarbij om zijn kleinzoon Aert Henrix Storyman, de oudste zoon van zijn zoon Henrick Aert Storijman (de Oude).
Als deze veronderstelling juist is, dan was deze Arnoldus Henricus Storyman getrouwd met een verder onbekende vrouw en had hij uit dat huwelijk ten minste één zoon waarmee de stamboom verder vervolgt.
1. Henrick Aert Storijmans (de Oude), geboren omstreeks 1355;
(klik door naar zijn gezinsstaat).

Betaald: 1340 t/m 1350; 101. Henricus Storiman, de nova terra (over nieuwe grond), 1 1/2 schellingen; later: de weduwe en kinderen.
(Bron: Het Cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1340 - cijnsdorp Helvoirt; Analyse en Bewerking Martien van Asseldonk)
(N.B.: Asseldonk schat op basis van zijn analyse van het cijnsregister in dat 1 schelling of 12 nieuwe penningen het cijnsbedrag is dat voor ca. 1 bunder (=1 hectare) moest worden betaald. Hendricus Storimanbs bezat dus ca 1,5 hectare grond.)

Arnoldus Storiman zoon van wijlen Henricus Storiman van Helvoert heeft overgedragen aan Henricus Uten Waude 13 roeden land gelegen in een hof in de parochie van Haaren in Ghesel.
(29 juni 1357, 's-Hertogenbosch, Oud archief godshuizen, Tafel van de Heilige Geest; Oorkonden uit Midden-Brabant vóór 1418; periode: 1350 - 1374, verzameld en bewerkt door Wim de Bakker).

In het Hertogelijk cijnsboek van het jaar 1380 is vermeld: "census domini ducis in Oesterwijc in die beati Thome apostoli .... 107 It. (Primo) Elisabeth relicta Johannis Vos braxatoris et liberi et Johannes Storiman gener eius de ore cellari 1.d.vet."
[vertaling: Cijns van den heer Hertog in Oisterwijk op Sint Thomas aposteldag (21 december 1380) .... 107 van Elisabeth, weduwe van Jan Vos, brouwer, en kinderen, en van Jan Storimans haar schoonzoon, over een keldermond 1 oude denier (penning)].
(Bron: Brusselse Rekenkamer nr. 45 072. Rijksarchief Noord Brabant, schaduwarchief XXIV sa; transcriptie J.A.M. Smulders; bewerkt W. de Bakker)

"Ontfaen van Heynen van Eel scoutheit van Oesterwijc binnen den tyde vors. (augustus 1388 - februari 1389) ... in Helvoert ... Henneken Storman/Scorman ... van horen verseten gheboden op die palen te comen gheiffent om iii gulden"
[Ontvangsten van Heynen van Eel, schout van Oisterwijk binnen het voornoemde tijdvak .... in Helvoirt ... Henneken Storman/Scorman wegens het openlijk bieden van verzet bij het aan de (schand)paal zetten, vereffend met 3 gulden]
(Bron: Schoutsrekeningen Algemeen Rijksarchief Brussel, inv.nr.2786, periode 1388 - 1389, 010.1.3.133; http://members.home.nl/h.a.m.beijers/historisch_onderzoek/schoutsrekeningen.htm)

"Ontfaen Heinen van Eel, schoutheit van Oesterwijc binnen den tide voirs. (Sint Jan Baptist 1390 - 24 februari 1391) ... Helvoert, .... item Wouter Stormans swagher om dat hi torf boven dat verbot op die ghemeint van Esch daer hi niet toe en hoerde sloech geiffent om iii gulden"
[Ontvangsten van Hein van Eel, schout van Oisterwijk, binnen het voornoemde tijdvak (feest van Johannes de Doper <24 juni> - 24 februari 1391) ... Helvoirt .... Wouter Stormans, zwager, wegens (overtreding van) het verbod op het het steken van turf in het gemeenschappelijk bouwland <gemeint> van Esch waartoe hij niet behoorde, vereffend met 3 gulden]
(Bron: Schoutsrekeningen Algemeen Rijksarchief Brussel, inv.nr.2789, periode 1390 - 1391, 013.1.2.21; http://members.home.nl/h.a.m.beijers/historisch_onderzoek/schoutsrekeningen.htm)

"Dits dontfaen Henrics van Ele schout van Oesterwijk binnen den tide voirscreven (1393 - 1394) ... Helvoirt .. item Wautger Jan Stormans/Scormans, swager, om dat hi op die setter sprac die die faute van sHEREN gelde VAN BORNE setten geiffent om xvi gulden"
[Dit zijn de ontvangsten van Henric van Ele, schout van Oisterwijk, binnen het voornoemde tijdvak (1393 - 1394) ..., Helvoirt, ... Wautgher Jan Stormans/scormans, zwager, wegens ... <onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld; heeft waarschijnlijk iets te maken met het in twijfel trekken of niet willen betalen van een opgelegde belasting; een 'zetting' is een belastingaanslag> ..., vereffend met 16 gulden]
(Bron: Schoutsrekeningen Algemeen Rijksarchief Brussel, inv.nr.2797, periode 1390 - 1391, 013.1.2.12; http://members.home.nl/h.a.m.beijers/historisch_onderzoek/schoutsrekeningen.htm)

28-06-1408 Heijlwich Hendrick Storijman heeft opgedragen aan Ermgard Moelneer van Tijlborh 1/3 deel in alle erven van haar vader Hendrick te Helvoirt aan die Ghesel.
(Bosch Protocol R.1185-388; aangeleverd door Karel van Hest)

Op 24-01-1421 verkochten Henric Wouters sBonten, zijn broer Aert Wouters Bonten zoen, de zusters Yde en Elisabeth d(ochter) v(an) w(ijlen) Aert Smoelneers, hun zwager Jan Rose die jonge man van Juet, d(ochter) v(an) w(ijlen) Dideric Storijman en Ermgaerde Smolneers, en Aert van den Wijel man van Elisabeth Walteri des Bonten aan Matheeus Jan Laureijns zoen een stuk land in Enschot aan de Hondsbergse Weg (...) en dat hen verstorven is van wijlen Wouter die Bont en zijn vrouw Kathelijn. Yde, Lijsbeth en Jan Rose beloofden dat zij hun (schoon)broer Aert Aert Smoelneers, die niet aanwezig was, zullen doen vertijen.

Op 30-03-1421 verkochten 1. Yde Aert Smoelneers en haar zuster 2. Elizabeth Aert Smoelneers, en Jan haar zoon, 3. Jan Rose de jonge man van Juet Dideric Storiman, 4. Henric Wouter sBonten, en zijn broer 5. Aert Wouters sBonten, en 6. Aert van der Wijel man van Elisabeth Wouters Bonten aan Aert Ghijsbrecht Houtappels 2 1/2 lopen land in Enschot, tussen Gijelijs van der Wagen in het oosten en tussen Aert Houtappels in het westen, strekkend aan Jannijs Wijtten van den Eijnde en aan Aert Henric sBonten zoen
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-E2, folium 73-4, aktenr. 621, 24-01-1421; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 7 oktober 2001)

Op 30-03-1421 verkochten
1. Yde Aert Smoelneers en haar zuster
2. Elizabeth Aert Smoelneers, en Jan haar zoon,
3. Jan Rose de jonge man van Juet Dideric Storiman,
4. Henric Wouter sBonten, en zijn broer
5. Aert Wouters sBonten, en
6. Aert van der Wijel man van Elisabeth Wouters Bonten
aan Aert Ghijsbrecht Houtappels 2 1/2 lopen land in Enschot, tussen Gijelijs van der Wagen in het oosten en tussen Aert Houtappels in het westen, strekkend aan Jannijs Wijtten van den Eijnde en aan Aert Henric sBonten zoen.
Aert Peters Moelners zoen zag af van vernadering.
Voornoemde Yde, Elisabeth, Jan Elisabetten, Jan Rose de jonge, en Aert van der Wijel verkochten hun deel van de navolgende 2 stukken land in Enschot, voor zover hen aangekomen van wijlen Wouter Wouter sBonten zoen en zijn vrouw Kathelijn Aert Smoelneers; Aert Wouters sBonten verkocht de 1/2 van zijn deel, voor zover hem dat verstorven is van wijlen zijn broer Wouter die Bont.
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-B2, folium 83-3, resp. 83v-1, aktenr. 673, 30-03-1421; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf micro-fiches bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 7 oktober 2001)

1423: Henric geheijten Storijman, zoon van Aert Storijman; meester Jan Storijman, die temmerman is en Goedelt Storijman.
(Bron: Gegevens van Berken (2002);Helvoirt R.14.)

5 april 1427 Wytmannus zoon van wijlen Petrus Huben soen en Arnoldus Storyman zoon van wijlen Henricus Storyman aan: mr. Godefridus van Rode t.b.v. de THG (=Tafel van de Heilige Geest) van: 1/4 deel in een kamp beemd groot 2 bu in Udenhout bij de stuw (Gurgiten) gend. Den Brant; lasten: erfcijns van 2/3 van 2 kapoenen aan N.N.; bijz.: de overige 3/4 van deze beemd is al van de THG.
(Bron: http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/1425 1435.1.htm. akte 1731)

Een akte uit 17 juni 1428 betreft een erfpacht waarbij Aert Willem Roelofs, man van Heilwich Jan Storijman, wordt genoemd
(Bosch Protocol R.1201-99; aangeleverd door Karel van Hest)

Op 28 maart 1430 maart 28 sH.R.1201.223v wordt een deling gemaakt van een huis, erf en hof in Helvoirt (Ghezel) (niet vermeld is van wie) waarbij Lijsbeth Jan Storijman wordt genoemd.
(Bosch Protocol R.1201-223v; aangeleverd door Karel van Hest)

Erijt Storimans geboren vóór 1345;
waarschijnlijk overleden na ± 1391
(N.B.: De plaatsing van Erijt als zoon van Arnoldus Storiman en Mechtteldis Hubertus de Bersdonck is geheel speculatief. Erijt zou ook een zoon geweest kunnen zijn van een geheel andere Storimans, waar verder geen gegevens van bekend zijn. Hij is waarschijnlijk geen zoon van Henricus Soriman de zoon van de Henricus die in 1344 cijns aan de hertog betaalt.)
Het bestaan van Erijt (Gerardus) Storimans volgt uit het patroniem bij zijn dochter Berthe. Daaruit volgt dat Erijt geuwd was met een verder onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
1. Berthe Storimans, geboren vóór ± 1368;
overleden na 1391.
Berthe Storimans is bekend uit een akte uit 1391 waarin wordt vermeld dat zij een dochter is van (een nog niet overleden) Erijt Storimans en dat zij een erfpacht overdraagt. Zij moet in 1391 dus meerderjarig zijn geweest, dus geboren voor 1368
- zoon van Erijt
Dat Erijt naast Berthe nog een niet nader bekende zoon had, een kleinzoon Willem en een achterkleinzoon Hubertus Wilhelmus Storimans is geenszins zeker. Willem Storymans en zijn verdere nakomelingen zijn alleen in de stamreeks van Erijt opgenomen vanuit de aanname dat er in de 14e eeuw nog niet veel personen zullen hebben rond gelopen die met de (achter)naam storimans (of een van de varianten daarop) herkendbaar waren en omdat hij en zijn nakomelingen niet onder de nakomelingen van Henricus Storimans geplaatst konden worden.
1. Willem Storyman, geboren vóór 1400;
waarschijnlijk overleden na 1448
Willem Storyman is alleen bekend via akten uit 1447, resp. 1448 met betrekking tot zijn zoon Hubertus. Niet zeker is of deze Willem een kleinzoon is geweest van Erijt Storimans. Hij zou ook een (achter)(klein)zoon van een geheel Storimans geweest kunnen zijn. Hij is in de stamreeks van Erijt Storijman geplaatst, omdat de vader van Mechtteldis de Barsbonck (de veronderstelde moeder van Erijt) Hubertus heette, terwijl die naam verder niet voorkomt in de stamreeks van de andere verderop te noemen Storimansen. Meer aanknopingspunten zijn er niet.
In de akten uit 1447 en 1448 waarin Willems zoon voorkomt staat niet vermeld dat Willem al overleden was, zodat is aangenomen dat hij na 1448 is overleden.
Wie de echtgenote van Willem was is niet bekend.
Kind van Willem Storyman is:
1. Hubertus Wilhelmus Storiman (ook: Huijch Willem Storyman), geboren vóór 1447 - 23 =1424; geen indicatie met betrekking tot de periode waarin hij is overleden.
Hubertus was getrouwd. Met wie is onbekend. Uit dit huwelijk had hij in ieder geval een zoon.
Hubertus verkrijgt in 1447 in erfpacht een huis in Udenhout en een aantal landerijen in Helvoirt en Udenhout. In 1448 betaalt hij cijns aan de hertog van over die erfpacht. In 1534 - dat is 87 jaar later - is er een vermelding van een erfdeling van de goederen van zijn zoon Jan Hugo Storimans.
1. Jan Hugo Storimans, geboren vóór ± 1450; zie verderop.
2. Eelen Storimans, geboren vóór ± 1460
overleden in 1506
Eelen Storimans is in de stamreeks van Erijt opgenomen om geen andere reden dan dat zijn zoon Jan Eelen en verder nazaten zich net als Erijt en Berthe in Loon op Zand ophouden, althans daar bezit hebben.
1. Jan Eelen Storimans, geboren vóór ± 1483;
overleden vóór 1528
Jan Eelen Stoirmans was gehuwd met Elisabeth Claes Gosens. Deze Elisabeth Claes Gosen was in 1509 nog minderjarig (nog geen 23 jaar).
Uit dit huwelijk in ieder geval:
1. Margriet Jan Eelen Storimans, geboren na 1505
Margriet Jan Eelen Storimans was in 1528 als minderjarige (nog geen 23 jaar) gehuwd met Jan Jacopsoon
2. Eelen Jan Storimans, geboren vóór 1511;
overleden na 1553
Dezelfde erfenis als die welke de vader van Eelen Jan Storimans in 1506 kocht is voorwerp van transacties die Eelen Jan Sorimans na het overlijden van zijn vader in 1537 en 1540 uitvoert.
1. Jan Eelen Jan Stormans, geboren vóór 1530
3. Claesse Jan Eelen Storimans, geboren na 1505

Schepenakte van transport d.d. 7 mei 1391 door Berthe, dochter van Erijt Storimans, aan Thomaes Baeliuwe, zoon van wijlen Aert Baeliuwe, van een erfpacht van vier lopense rogge per jaar.
(Bron: Inventaris van het Heerlijkheidsarchief van Loon op Zand, 1269-1953 (1990), door Wil van Oosterhout (†), geredigeerd en aangepast door Yvonne Welings, september 2001)

Willem soon wilner Jan van Weert een erffenisse metten timmeringe daerop staende gelegen in de prochie etc. ter stede geheiten die Vaert, metten eenre sijde aen Willem voorschr. die westen sijde aen Jan Henricksoon ende Gherit die Pruijser, heeft Willem voorschr. die voorschr. erffenisse metten timmeringe daerop staende opgedragen ende overgegeven inn eene rechte erfcoop, Jan Eelen Storimans ende heeft er op vertegen. Gelooft te waren uitgenomen een mud rogge Willem die Weert te vergelden alle jaere ende een blanck cijns. Testes, Gherit de Pruijser ende Claes Jan Gosens. Actum den 18e novembver anno 1506.
(Bron: R 55 f 14v; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-55; Bewerking: Lia Stadhouders- van den Broek).

18-11-1506. Jan soon wilner Eelen Storimans een mud rogge de mate van Venloen, alle jaere te vergelden Willem soon wilner Jans van Weert op onser vrouwe dach lichtmisse ende te Loon te leveren, uit ende van eender erffenisse metten timmeringe daerop staende, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die Vaert, metten eenre sijde aen Willem Jans van Weert, die westen zijde aen Jan Henricksoon ende Gherit die Pruijser, dat noorden eijnde aen Willem voorschr. de andere eijnde aen Gherit die Pruijser. Ende heeft gelooft Jan voors. als een principael schuldenaer etc. dat mud rogge te waren als men erfpacht schuldich is te waren ende die voorschr. als een principael schuldenaer etc. dat mud rogge te waren als men erfpacht schuldich is te waren ende die voors. erffenisse metten timmeringe altijt goet te maken voor de erfpacht. Testes, Gherit die Pruijser ende Claes Jansse. Actum den 18e november anno 1506.; Item: hier af eene losbrief ende die 12 lopen van de mud te mogen quijten met 24 gouden peters, elcke peter tot 19 st. Testes ut supra.
(Bron: R 55 f 16r; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-55; Bewerking: Lia Stadhouders- van den Broek).

Jan soon wilner Eelen Stoirmans als man ende momber Elisabeth dochter Claes Gosens een vijfde gedeelte in 8 1/2 lopensaet heijvelt tot hem behorende, gelegen in de prochie van Venloon opt Efterlinge, metter zijde Maes Rommen, de andere zijde Art Gosens kijnderen, dat zuijden eijnde neven Loij Gib Loijen, de andere eijnde aen Maes Rommen, heeft Jan voorschr. cum tutore opgedragen ende overgegeven Wouter Art Swerts, ende heeft er voort op vertegen. Gelovende commer van sijnen wegen af te doen. Testes, Gerit Wouters ende Ariaen Henricks. Actum anno 1509 den 17e februari.
(Bron: R 55 f 38r; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-55; Bewerking: Lia Stadhouders- van den Broek).

Jan Jacopsoon als man ende momber Margrieten zijnre huijsvrouw dochter wilner Jan Eelen Storimans heeft wettelijck ende erffelijck vertegen op zijn kijntsgedeelte in allen de goederen die Jan voorschr. ende Lijsbet achtergelaten hebben, tusschen wien ende waer men dese goederen bevinden. Gelovende die voorschr. Jan als momber zijns wijfs dese vertijdingen eeuwelijck vast en van waerden te houden ende gelooft alle commer van zijnen wegen af te doen tot behoef Eelen ende Claessen zijnre suster. Testes, Claes Jan Gosens ende Gerit de Pruijser. Anno 1528 den 21e dach in januari. Onder bijgeschreven: ende sijn iegelijck sal sijn pacht betalen.
(Bron: R 55 f 172r; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-55; Bewerking: Lia Stadhouders- van den Broek).

Eelen soon wilner Jan Stoirmans heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen zijn goet dat hij nu heeft ofte vercrijgen mach Cornelissoon wilner Willems de Pruijser tot behoef mijn Joffrou van Loon te betalen van nu meijdach naestcomende over een jaer die somme van 8 gulden ende 6 stuijvers. Testes, Peter Gisbrechts ende Meeus Jansse. Anno 1534 den 25e dach in januari.
(Bron: R 55 f 208r; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-55; Bewerking: Lia Stadhouders- van den Broek).

Gerit Adriaen Oirlmans een huijs metten erffenisse daeraen liggende tot hem behorende als hij seede, gelegen in die prochie van Venloen op die Vaert metten eenre sijde neve Henrick die Pruijser, metten andere sijde neve erffenis Eelen Jansse, streckende van sheerenstraet totten erffenis Aerts van Riel. Welck huijs metten landen Gerit voorschr. gekocht heeft tegen Adriaen soon wilner Jans die Weert ende sijnen swager. Gelijck dit in eene schepenbrief van Venloen daerop gemaeckt volcomentlijck begrepen is, heeft Gerit voorschr. dit huijs metten erffenis opgedragen Eelen soon wilner Jan Storimans metten brieven daeraf mentie makende. Gelovende commer van sijnen wegen af te doen. Testes, Bartolomeus Jansse ende Goijaert Jansse. Anno 1537 den 18e dach van april.
(Bron: (R 56 f 12r; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-57; beginnende d.d. 10-1-1547 t/m 20-1-1557. Bewerking: Lia Stadhouders-van den Broek).
Van dezelfde datum ook: R 56 f 12r; op 20-6-1537: R 56 f 12v en op 29-1-1540: R 56 f 46v.

Cornelis Geritsse de Leeuw, alsulcke vijfde gedeelte in twaalf loopen rog erfpacht ende het vijfde gedeelte in vier loopen rog erfpacht als Jan Eelen Stormans gelooft heeft te vergelden Willem Jansse van Weerdt uit erffenisse daer Eelen Jan Eelenzn. ende Adriaen Vrancken nu op wonen opte Vaert gelegen ende gelijck dat in een schepenbrief van Venloon daerop gemaeckt volcomentlijcker begrepen is in data 1506 den 18e dach van november, ende den voors. Cornelis bij koop aengecomen is van Antoenissen Willemsse alsoo hij zeede. Ende heeft Cornelis voorschr. het vijfde gedeelte opgedragen ende overgegeven Jan Peter Huijbenzn. met allen den brieven ende rechten hem enigssins daerinne toebehoirten. Gelovende dit opdragen van waerden te houden. Testes, Joist Peetersse ende Adriaen Nouwen. Actum anno 1553 den 24e januari.
(Bron: (R 57 f 195v; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-57; beginnende d.d. 10-1-1547 t/m 20-1-1557. Bewerking: Lia Stadhouders-van den Broek).

Eelen Jan Eelensoon heeft wettelijck verkocht Jannen Eelensoon zijnen zoon 2 lps. ackerlandts in de parochie van Venloon gelegen opte Vaert metter oisten zijde neffen erffenisse Adriaen Vranckensoon metter westen sijde neffen Eelen voors. metten zuijden eijnde aen Jan Arntsse van Riel ende metten noorden eijnde aen Adriaen Vranckensoon voors. alzoo hij zeede. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven met afgaan ende vertijen etc. Ende gelooft te waren voor 28 ½ st. 1 oirt aen Joisten Peetersse jaerlijcks te betalen op onser liever vrouwen lichtmis dach die Jan lossen sal mogen met 23 ca. gld. eens tot 20 st. elcke gulden gereckent. Nog 6 loopen ’s jaers lospacht te mogen lossen met 11 gld. en 8 st. Nog hiertoe Eelen voors. te betalen binnen jaers 5 gld. en 12 st. eens. Testes, Bartolomeus Jansse ende Peeter Peetersse. Actum den 2 juli anno 1553.
(Bron: (R 57 f 186r; Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358–1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781-57; beginnende d.d. 10-1-1547 t/m 20-1-1557. Bewerking: Lia Stadhouders-van den Broek).

Henrick (Aert) Storijman (de oude) geboren omstreeks 1380, zoon van Aert Storijman;
waarschijnlijk overleden op enig tijdstip tussen 1448 en 1459; in 1448 betalen zijn kleinkinderen nog cijns voor de heihoeve bij Udenhout die hij van zijn zoon Aert Henrix Stoyman in gebruik heeft gekregen. In 1559 blijkt daar niet langer voor te worden betaald, terwijl die hoeve dan door een ander wordt bewoond. Hendrick zal dan overleden zijn
Henrick Storijman was gehuwd met Heijlwig Henric Wijten.
Heijwig Henric Wijten was de dochter van Henric Wijten en Heilwig (Aert) Vendijc.
Henrick (Aert) Storiman is in 1419, samen met onder meer Jan Henric Vendijc (de zoon van Henric Vendijc (die op zijn beurt de broer was van Heijlwig Vendijc, de moeder van Heilwig Henric Wijten; Jan Henric Vendijc was dus de neef van Heilwig Henric Wijten) betrokken bij een overdracht van een erfcijns uit de nalatenschap van Vendijc sr, de grootvader van zijn echtgenote, Heijlwig Henric Wijten.
Zijn zoon Aert Henrix Storyman pacht in 1422, samen met de genoemde (aangetrouwde) neef Jan Henric Vendijc diverse goederen van Aert Dicbier uit de nalatenschap van Goijart Hoyer, de schoonvader van Aer Dicbier. Vader Henrick krijgt van zijn zoon op enig tijdstip (in ieder geval na 1429) uit die pacht een heihoeve bij Udenhout in gebruik; zie over die hoeve verder bij Aert Henrix Storyman en hieronder bij Margriet Henrick Storijman.
Uit een akte uit 1420 blijkt dat Henrick Aert Storijman zijn land laat gebruiken door de kinderen van zijn buurvrouw, waarvoor die kinderen van die buurvrouw als tegenprestatie de erfpacht voor dat land betalen. In 1429 gaat hij (dan Henric Storijman 'die oude' genoemd) een erfwisseling aan met z'n buurvrouw Elisabeth, de weduwe van Wautgheer Colen, en haar kinderen.
Er is voorts nog een akte gevonden uit 1422 waarin sprake is van een Heijn Storijman die grond in Helvoirt bezit. Ook die vermelding heeft waarschijnlijk ook betrekking op Henrick Aert Storijman sr., hoewel het ook Henric Henrick Storijman jr. geweest zou kunnen zijn.
Kinderen van Henrick (Aert) Storijman sr.:
1. Aert Henrix Storyman, geboren vóór 1400;
overleden vóór 1448.
(klik door naar zijn gezinsstaat en zie ook onder Margriet)
2. Margriet Hendricx Storijman, geboren vóór 1400;
overleden na 1459
Margiet Hednricx Storijman was gehuwd met Peter die Smyt.
Deze Peter de Smyt wordt in 1459 (als man van Margiet Hendricx Storijman), samen met Aert Hendrick Hendricx Storijman, de zoon van Henric Henrick Storijman (de jongere broer van Margriet) aangesproken voor het betalen van de erfpacht voor de helft van 12 bunder heiveld te Udenhout uit de erfenis van Goijart Hoyer, die Aert Henric Storijman (de genoemde oudere broer van Margriet) in 1422 had gepacht van Aert Dicbier. Vervolgens had Aert Henric Storijman dat heiveld aan zijn vader Henrick (de oude) gegeven met de belofte dat hij garant zou staan voor betaling van de erfpacht. Vanaf enig jaar na 1448 wordt er kennelijk geen erfpacht meer betaald. Waarschijnlijk omdat de kinderen van Aert Henrix Storymans (die 1448 nog cijns betaalden) dan eveneens zijn overleden. Omdat Peter de Smyt en Aert Hendrick Hendricx Storijman die pacht niet willen overnemen wordt de hoeve van Aert Henricx Storijman (de oudere broer van Margriet en de oom van Aert Henric Henrick Storijman) verkocht.
3. Henrick Henric Storijmans, geboren vóór 1400;
waarschijnlijk overleden voor 1459
(klik door naar zijn gezinsstaat)
12-11-1419. Gherijt Aert van den Vendijc, Jan Henric Vendijcs zoen voor zijn vader Henric, Peter Melijs sGroet Leeuwen zoen voor wijlen zijn vrouw Heilwig, Henric Henric Wijten zoen en Henric Storiman man van Heijlwig droegen over aan de broers Goeswijn en Jan, zonen van wijlen Henric van Boerden, en aan hun zwagers Wouter, Jacob en Claus hun aandeel in een erfcijns van 1 pond, die men hen betaalt uit voornoemde 2 bunder beemd (de Grote Weide in Udenhout).
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, aktenr. 32v-2; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf micro-fiches bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 7 oktober 2001.)
N.B.: Heijwig, die in deze akte genoemd staat als vrouw van Henric Storimans, is de dochter van Henric Wijten en Heilwig (Aert) Vendijc. Haar moeder, Heilwig (Aer) Vendijc, had uit haar huwelijk met Henric Wijten, ook nog een zoon Henric Henric Wijten. Na het overlijden van haar man, Henric Wijten, hertrouwt ze met Peter Melijs sGroet Leeuwen. Dat verklaart waarom Henric Storimans, Henric Henric Wijten en Peter Melijs sGroet Leeuwen samen met Gherijt Aert van den Vendijc en Jan, zoon van Henric Vendijc gezamenlijk als verkoper genoemd staan. Het verklaart ook waarom in de verderop bij Aert Hendrix Storyman vermelde akte van 25-8- 1422 Jan Henrix Vendijck en Aert Henrix Storyman gezamenlijk genoemd staan als erfpachters van een hoeve die Aert Dicbier vekreeg uit de erfenis van Goijard Hoyer. Aert Henric Storyman is de zoon van Henric Storimans, terwijl Jan Henrix Vendijck de zoon is van Henric (Aert) Vendijc, de neef van de echtgenote van Henric Storiman; het waren dus (aangetrouwde) neven van elkaar.

Op 03-02-1420 verklaarden kinderen van wijlen Wautgheer Colen zoens van Lijempde, 1. Claus (=Coel), 2. Henric, 3. Willem, 4. Kathelijn, 5. Beel, dat zij schuldig zijn te gelden in plaats van Henrick Aert Storijmans een erfpacht van 5 lopen rogge, te leveren met Andries.
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-E9, folium 24v aktenr. 240, 03-02-1420; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, 7 oktober 2001.)

Op 15-02-1422 verkocht Jan Henric Neesen aan zijn broer Herman Neesen ? van alle erfelijke goederen dat hem verstorven is van wijlen zijn broer Claus Henric Neesen, te weten ? van
1. een akker te Kerkhoven aan de stede geheten de Eertborn, tussen Jan Wijtmans zoen in het noorden en tussen Peter Neesen in het zuiden, strekkend aan de straat,
2. een beemd in Helvoirt, in het Aartbroek, tussen Jan van Haren in het westen en tussen Heijn Storijman in het oosten.
(Bron: Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-B8, f.9v-3, aktenr. 050, 15-02-1422; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, 12 oktober 2001.)

1423: Henric geheijten Storijman, zoon van Aert Storijman (Helvoirt R.14.)

Op 28-11-1428 verklaarde Margriet Roelofs van Oekel schuldig te zijn aan haar natuurlijke kinderen Wouter en Alijt 100 gouden franse kronen, na haar overlijden te betalen. Margriet beloofde aan haar natuurlijke zoon Wouter, verwekt door wijlen Aert Houtappels, 30 gouden arnemse gulden, direct na haar overlijden te betalen, uit 1/2 bunder beemd in Udenhout aan het Gomelaar, naast eertijds Aert Houtappels, strekkend aan de heihoeve van Henric Storijmans.
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D4, f.18-1, aktenr. 108, 28-11-1428; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, 23 oktober 2001.)

Op 16-02-1429 maakten Henrick Storijman die oude, enerzijds en Elisabet Wautgheers w(eduwe) v(an) Wautgheer Colen, Claus (=Coel) van der Sceeteijcken, en kinderen van Elisabet en Wautgheer: Jan, Willem en Beel, anderzijds, een erfwisseling.
Henric Storijman droeg over aan voornoemde Elisabeth Wautgheers en haar kinderen
1. 3 stukken land in Helvoirt, te weten
a. 2 stukken land, 4 lopen, bij de molen van Helvoirt in de erfenissen van Elisabeth Wautgheers en haar kinderen,
b. een stuk land gelegen tegen het huis van de koster van Helvoirt, over de straat te Broek waart, naast voornoemde Elisabet en haar kinderen,
2. een stuk land gelegen aan voornoemde molen, van gelijke grootte als Nr.3 dat hij terugkrijgt.
Elisabet Wautgheers, Claus Coel, Jan, Willem en Beel droegen over aan Henrick Storijman
1. een stuk land gelegen aan voornoemde molen, gelegen buiten de palen van hun erven noordwaarts, naast Henric Storijmans en zijn zoon Henric in het noorden en naast Elisabet Wautgheers en kinderen in het zuiden, strekkend van de Molenstraat tot de Broekstraat,
2. 1 lopen land gelegen tegen het huis van de koster van Helvoirt over de straat oostwaarts, naast Henric Storijmans in het noorden en naast Elisabeth Wautgers en haar kinderen in het zuiden (die een erfweg behouden, 8 voet breed, over het achterste einde van dit stuk naar 1/2 bunder beemd), strekkend op Heijn Weijhase in het oosten,
3. 1 lopen en 171/2 roeden land gelegen voor de deur(?) van Jan Zweijmen over de straat, beiderzijds naast Henrick Storijmans, aan de Haarense gemeint aan de Gestel en aan Godert Brabants, waarvoor zij Nr.2 van Henric Storijman terugkregen.
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D6, f.19-2, aktenr. 115, 16-02-1429; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, 23 oktober 2001.)

In 1459 is vonnis gewezen.
Peter die Smyt man van Margriet Hendricx Storijman en Aert Hendrick Hendricx Storijman werd gericht aan alle goederen van Aert Hendricx Storijman, wegens gebrek van een belofte, welke gedaan was aan Hendricx Storijman, vader van Aert, betreffende de helft van 12 bunder heiveld in Udenhout tussen Aert Houtappel en Hendrick Sanders, van de weg tot Jan van den Rijt, welke helft Hendrick Storijman, vader van Aert, verkregen had van Aert Storijman, die daar voor garantie beloofde op 17-03-1424. Verkocht wordt de Hoeve van Aert Storijman in gebruik bij Hendrick Stevens.
(Bron: Karel van Hest, vanuit Bosch Protocol R.1801-1)

Aert Henricx Storyman

geboren vóór ± 1400, zoon van Henrick Storyman en Heilwich Henric Wijten;
omdat uit het cijnsregister van 1448 blijkt dat niet Aert, maar zijn kinderen cijns betalen moet worden aangenomen dat Aert vóór 1448 kwam te overlijden.
Deze Aert Henrix Storyman was mogelijk gehuwd met Heilwigis Wolter Matheeuszn, maar de vermelding waarin dit staat zou ook betrekking kunnen hebben op Aert (Hendrick) Storijman, de grootvader van deze Aert Henric Storymans
Aert Henrix Storyman koopt in 1422, samen met Jan Henrix Vendijck, de neef van zijn moeder (voor wie hij dus een achterneef was) een erfpacht van Aert Dicbier. Aert Dicbier had dat pachtrecht uit de nalatenschap van zijn schoolvader Goijart Hoyer. Tot die erfpacht behoorde ook 12 bunder (= ca. 1 hectare) heiveld (met erf en hoeve) in de Eijnscher te Udenhout. Aert geeft die hoeve in gebruik aan zijn vader Henric. In 1448 betalen de kinderen van Aert Henrix nog cijns voor die hoeve, maar in 1459 is dat niet langer het geval. De man van Margriet Henricx Storijman, de zus van Aert Henrix Storyman, en Aert Hendrick Hendricx Storijman, een oomzegger van Aert Henrix Storyman worden daarop aangesproken en omdat zij die pacht niet willen overnemen, wordt de hoeve in 1559 verkocht. (zie hierboven).
Dat Aert Henrix Storyman kinderen heeft gehad staat vast want hierboven is al vermeld dat die kinderen in 1448 cijns voor hun vader hebben betaald. Er is geen akte gevonden waarin kinderen van Aert Hendrix Storymans (of een naamvariant) worden genoemd. Van de navolgende personen wordt niettemin vermoed dat zijn kinderen van Aert Hendrix Storymans zijn geweest
1. Henric Aert Henricx Stor(i)man(s);
geboortejaar- of datum onbekend maar, maar vermoedelijke omstreeks 1420, omdat hij in 1448 volwassen moet zijn geweest om voor cijns te kunnen worden aangeslagen;
overleden voor 1459, want als hij in dat jaar nog in leven zou zijn geweest dan was het geding over de heihoeve die zijn vader aan zijn grootvaser had gegeven wel tegen hem gericht zijn geweest en niet tegen zijn tante Margriet Henricx Storijman en tgen zijn neef Aert Henrick Henricx Storijman. (zie hierboven)
Henric Stor(i)man(s) is alleen bekend via akten waarin Peter Henricus Storimans wordt opgevoerd. Dat houdt in dat hij getrouwd was. Een naam van een echtgenote is niet gevonden. Desondanks staat dus wel vast dat hij ten minste een zoon had, t.w.
- Peter Henric Storimans, geboren tussen 1436 en 1463;
overleden vóór 1507
Deze Peter Henric Storimans moet, om dezelfde reden als waarom zijn vader in 1459 al overleden moet zijn geweest (zie hierboven), in 1459 nog minderjarig zijn geweest, terwijl uit een akte uit 1486 blijkt dat hij toen in ieder geval al meerderjarig was.
Uit een akte uit 1507 blijkt dat hij toen een meerderjarige zoon had.
Peter Henric Storimans was derhalve getrouw met een verder niet bekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
- Jan Peter Storemans, geborenn vóór ca. 1484, want blijkens een akte uit 1507 was hij toen al meerderkjarig (1507-23 j)
overleden na 1518 omdat uit een akte uit 1518 blijkt dat hij toen een stuk land in Haaren op de Raem, de Brekeler geheten, heeft verkocht.
- Aerd Henric Storijman, resp. Arnoldus Storimans;
geboortejaar- of datum onbekend, maar vermoedelijk na 1436, omdat hij blijkens een akte uit 1475 nog in leven was, maar in 1459 kennelijk nog minderjarig, aangezien hij in dat jaar geen partij was in het geding over de heihoeve die zijn vader aan zijn grootvader had gegeven. (zie hierboven);
overleden tussen 1475 en 1507, want in een akte uit 1475 staat hij nog al in leven te boek en in een akte van 1507 is sprake van zijn weduwe
Arnoldus Storimans was getrouwd met Katharina (achternaam onbekend).
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Arnoldus Storimans [ook: Stoermans], geboren vóór 1484;
overleden na 1507 en vóór 1552
Thomas Stoermans was gehuwd met een verder onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
- Kathelijn Stoerman, geboren vóór ca. 1540;
overleden na 1552;
Kathelijn was blijkens een akte uit 1552 gehuwd met Jan Laureys Smets
2. Margriet Aert Stormans
geboortejaar- of datum onbekend, maar vermoedelijk omstreeks 1420;
overleden na 1487
Margriet Stormans was gehuwd met Henric Stevens. Henric Stevens blijkt in 1487 te zijn overleden, want in dat jaar staat zij in een akte vernoemd als Margriet, weduwe van Henric Stevens, dochter van wijlen Aert Stormans.

25 augustus 1422. Aert Dicbier, man van Yda Goijart Hoyer, geeft in erfpacht aan Jan Henrix Vendijck en Aert Henrix Storyman een hoeve (afkomstig van wijlen Goijart Hoyer) in Udenhout tussen Jan Priem en Jan Gieliss (vroeger Jan Wolfairts) enerzijds en Jan die Borchgreven anderzijds, strekkende van een steeg tot een straat;
3 buunder beemd bij Marienbeempt;
1 1/2 buunder beem inder Reijt bij tleenguet;
1/2 buunder beemd aan die weteringe;
12 buunder hei in die Eijnscher;
en al de andere erven van die hoeve
(de pachter heet: Henrick Tijt)
om 12 mud rog Bossche maat op lichtmis
(en de lasten:
35 1/2 oude groten en 2 penningen nieuw geld;
hertogcijns; 9 oude groten en 38 schillingen paijment en 2 kapoenen en 1/3 deel van 2 kapoenen aan Aleijt Reijners;
7 1/2 brabantse buddreger aan Jacop vanden Aker;
1 mud rog aan Truda Ghijsbrechts vanden Broeck)
Jan en Aert beloven aan Aert Dicbier 350 arnhemse gulden en 20 mud rog Bossche maat te betalen op lichtmis over een jaar

24 september 1422.
Aert belooft aan Jan, dat hij die 350 arnhemse gulden en 20 mud rog betalen zal aan Aert Dicbier. Jan Vendijck geeft de helft van die hoeve over aan Aert Storyman.
(Bron: Index op het Bosch Protocol met betrekking tot Udenhout (V); 1192 f.527; bewaarplaats: Stadsarchief in 's-Hertogenbosch, Bossche protocollen; Indicering door: Ferdinand Smulders. Overgenomen van zijn (hand)schriften in kopie aanwezig bij het Regionaal Historisch Centrum Tilburg; http://www.snoerman.org/udh/bp/udhinbp1190-1194.html).

19 november 1424. Arnoldus genoemd Storyman, echtgenoot van Heilwigis, dochter van Wolterus genoemd Matheeus soen, heeft verkocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Henricus, zoon van Nycolaus genoemd de Laerhoven, de helft van een stukje wei in de parochie Vught-Sint-Pieter op een plaats geheten tNoertbroec, waaruit naast een cijns aan de hertog een cijns aan een altaar in Haaren betaald moest worden.
(Kapittel van Oirschot, regesten, 1261 - 1498, Regesten, toegangsnummer: 241, inventarisnummer270; origineel inventarisnr 437 (oude nummer 167 A 79)
Schepenzegels Theo de Lu en Reiner Loden zijn verloren; http://www.bhic.nl/site/)

Op 29-03-1429 gaf Wouter Pijggen z(oon) v(an) Jan Rademakers uit aan Jan Henric Sweijmen ten behoeve van hem en van zijn vrouw Heijlwijgh Jan Venmans en hun kinderen, 6 lopen land in Helvoirt ter plaatse het Heilaar, naast voornoemde Wouter Pijggen en naast Katelijn echtgenoot van Willem Berkelmans en kinderen, strekkend aan de straat en aan Jan Anchem Wijtmans, voor
1. een erfpacht van 1 mud rogge aan Dirck Ghijb Hannen,
2. een erfcijns van 1 pond aan Ghijb van Hijnthem,
3. een cijns aan Henrick Storijman.
Eventuele schade als gevolg van het niet betalen van deze lasten mag Wouter op deze goederen verhalen. Afgesproken werd dat Jan de graft met de halve hool zal hebben naast erfenis van Wouter Pijgghen, strekkend van de gemeint genaamd het Heilaar tot aan Jan Anchem Wijtmans, welke graft hij zal heimen en onderhouden.
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D5, f.18v-3, aktenr. 113, 29-03-1429; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, 23 oktober 2001.)

In het Hertogelijk cijnsboek van het jaar 1448 is vermeld: "census domini ducis in Oesterwijc in die beati Thome apostoli Recepus anno M CCCC xLviij.... ... folio 53 verso 370. idem pro henrico elisabet agnes et katarina liberis johannes filij henrici priem ex parte arnoldi storiman de hereditate arnoldi dicbier gener godefridi hoeyer 9 d. vet.
[vertaling: "In het jaar 1448 zijn ontvangen ... (blad 53, voorzijde)...370... ten behoeve van Henricus, Elisabet, Agnes en Katarina, kinderen van Johannes, zoon van Henricus Priem uit het aandeel van Arnoldus Storiman over de bezittingen van Arnoldus Dicbier, schoonzoon van Godefridus Hoeyer 9 oude denier (penningen)]"

.... folio 72 recto, 730. liberorum arnoldi storman pro arnoldo patre suo ex parte arnoldi dicbyer gener godefridi hoyer de hereditatis godefridi hoyer 16 s. 3 d. vet."
[vertaling: "In het jaar 1448 zijn ontvangen...730... (blad 72, achterzijde)...van de kinderen van Arnoldus Storimans ten behoeve van zijn vader Arnoldus uit het aandeel van Arnoldus Dicbyer, schoonzoon van Godefridus Hoyer over de bezittingen van Godefridus Hoyer 16 schellingen en 3 oude denier (penningen)"

... folio 75 verso, 814. [henricus elisabet agnes et katerina liberi johannes filii henrici gorcembs]...eadem pro eodem ex parte arnoldi storiman de hereditatis arnoldi dicbier gener godefridi hoyer 9 d. vet..
[vertaling: ""In het jaar 1448 zijn ontvangen...814... (blad 75, voorzijde)..van [Henricus, Elisabeth, Agnes en Katarina, kinderen van Johannes, zoon van Henricus Gorcembs <Priem ?> ] ... hetzelfde ten behoeve van dezelfden uit het aandeel van Arnoldus Storiman over de bezittingen van Arnoldus Dicbier, schoonzoon van Godefidus Hoyer 9 oude denier (penningen).]
(Bron: www.dekleinemeijerij.nl/Bronnen/hertogelijk_cijnsregister; bewerkt W. de Bakker).

In 1459 is vonnis gewezen.
Peter die Smyt man van Margriet Hendricx Storijman en Aert Hendrick Hendricx Storijman werd gericht aan alle goederen van Aert Hendricx Storijman, wegens gebrek van een belofte, welke gedaan was aan Hendricx Storijman, vader van Aert, betreffende de helft van 12 bunder heiveld in Udenhout tussen Aert Houtappel en Hendrick Sanders, van de weg tot Jan van den Rijt, welke helft Hendrick Storijman, vader van Aert, verkregen had van Aert Storijman, die daar voor garantie beloofde op 17-03-1424. Verkocht wordt de Hoeve van Aert Storijman in gebruik bij Hendrick Stevens.
(Bron: Karel van Hest, vanuit Bosch Protocol R.1801-1)

1o januari 1475. Jan z.w. Embr. van Krekelhoven Jans z, een stuk lands hem toebehorende 3 L in par. Haeren op Ghesel op de Raem < erf Embr. voors. > gem. plateam ^ erf Embrecht z.w. Embr. van Krekelhoven v erf Embr. van Kreckelhoven Jans z.. voorn. welk stuk land voors. Embrecht van Krekelhoven Jans z. voers. tegen Embr van Krekelhoven die oude z.w. Embrecht van Kreckelhoven in sch.br. Otw vendt Aerden z.w. Henric Stormans scab. Aert Appel en Elst datum x january
(Bron; Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 181-1475; 847. Sch.Otw,R.181,2r-1. 9)

15 april 1486. Kathelijn wede Aert Storman d.w. Claeus vande Leempoel met Peter z.w. Lodewijck van Olmen en met hoeren naeman en momboer alsulcken tocht en recht van tocht als Kathelijn voofrs. bezittende is in eenen stuck erfs tot lande en tot weyen liggende tsamen 6 L sitis in par. Haren < ^ erf Philips Coenen >erf Ghijsbrecht Wilden v comm. plateam. supt. Anthonis en Henric gebr. Elysabeth Jannen gezusteren krn derselve Kathelinen en w. Aert Stormans voors. ad opus eorum et ad opus Alyten d.Kathelinen d.w. Aert Stormans voors. scab. Heyen en Beer datum xv aprilis nae Pasen quo facto? Anthonys en Henric gebr. Elysabet en Jan gez. ook voor Alyten voors. dit voors. stuk land vendt Peteren z.w. Henric Storiman uitgenomen Henric Koeck 1/2 mud rogs erfpacht en Alyten Zwonens? ten Bosch 1/2 mud rogge Actum datum ut supra.
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 192-1486; 847.Sch.Otw,R.192,15r-3)

29 augustus 1487. Sch.Otw,R.193,24r-3.135.
Margriet wede w. Henric Stevens d. w. .Aert Stormans alsulke tocht in alsulcke gueden beruerlijc ende omberuerlyc havelijc ende erfelijc daer w. Henric Stevens in bestarf behoudelijc ende hier in wtghescheiden hoer tot hoer tocht en Heylwigen hoer dochter ende den langsten brieven te behouden hoer tocht in 3 L lants [huysken daerop staende] in par. Otw in loco dicto Berkel
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 193-1487)

Februari 1507 Jan z.w. Petri Storimans stuk bouwland par. Haaren aan die Ream naast Katharina wede Arnoldi Storimans en Thomo z.w. Arnoldi Storimans
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. sH,R.1276,132.303)

31 maart 1518 [fra iiija in die goeyweeck] Jan z.w. Aert Willen alsulke 4 L rogge jeep als geldende is Anthonys z.w. Aert Storemans op Lichtmis uit een stuk land geheyten den Brekeler 8 L de voorn. Anthonis toebehorende dat hij gekocht heeft van Jan z.w. Petri Storemans in par. Haren ter stede optie Raem etc. supt Antonio Storemans voorn. waarna Anthonis geloeft Peter z.w. Lambrecht Venmans 1/2 mud rogge op 1 april - losbaar met 20 Rgld
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 222; 847.Sch.Otw.222,15r-2.49)

Henrick Henric Storijmans 

geboren vóór ± 1409, maar waarschijnlijk nog iets eerder, zoon van Henrick Storijman (de oude);
overleden na 1435 en vóór 1459

Hendriick was gehuwd met Elisabeth Aert van Gorchem
Henrick Henrick Storijmans koopt op 15 januari 1429 een stuk beemd in Helvoirt dat naast land van Elisabeth Wautgheer en haar kinderen ligt.
Het is naar alle waartschijnlijkheid deze Henrick Henric Storijmans, die in de akte van 16 februari 1429 tot erfwisseling tussen Henrick Storijman die oude, enerzijds en Elisabet Wautgheers en haar kinderen anderzijds (zie hierboven) wordt aangeduid als Henric Storijmans, de buurman van Elisabeth Wautgheers. Deze aanname berust in de eerste plaats op het gegeven dat de Henric Storijman die de erfwisseling met Elisabeth Wautgheers aangaat in die akte nadrukkelijk wordt aangeduid als 'die oude'; dit om hem te onderscheiden van de in dezelfde akte genoemde andere Henric Storijman(s). In de tweede plaats valt het op dat de achternaam van Henric Storijman 'die oude' in die akte als Storijman geschreven wordt (zonder s op het eind) en de achternaam van de buurman van Elisabeth Wautgheers als Henric Storijmans (met een s op het einde). Die slot-s heeft daar onmiskenbaar de betekenis van 'zoon van'. De in de akte genoemde buurman van Elisabeth Wautgheers op het land bij de molen in Helvoirt is dus niet Henric Storijman de oude zelf, maar zijn zoon Henric Henric Storijmans jr. Kennelijk is het zo dat vader Henric sr tot erfwisseling heeft besloten om daarmee te kunnen bewerken dat zijn land en het land van zoon Henric Henric Storijmans naast elkaar komen te liggen.
De conclusie van dit alles moet tevens zijn dat er in de erfwisselingsakte van 1429 nog een derde Henric Storijman genoemde wordt, namelijk degene die wordt aangeduid als Henric de zoon van Henric Storimans jr. Die Henric Henric Henric Storijmans zal in 1429 nog minderjarig zijn geweest.
Kinderen van Henrick Henric Storijmans
1 Aert Hendrick Hendricx Storijman, geboren vóór ± 1439, zoon van Hendrick Hendricx Storijman;
overleden rond 1486
(klik door naar zijn gezinsstaat)
2 Henric Hendrick Hendric Storiman, geboren vóór ± 1430;
overleden vóór 1475, want in een akte uit dat jaar staat vermeld dat hij dan al overleden is.
Henricus Storiman was gehuwd. Naam van zijn echtgenote, haar geboorte en overlijdensgegevens zijn onbekend;
Uit dit huwelijk ten minste één zoon en één doichter:
1 Peter Henric Storiman, geboren vóór 1462;
overleden tussen 1490 en 1507
(klik door naar zijn gezinsstaat)
- 2. Heylwygh Henric Storimans, geboren vóór ca. 1454;
overleden vóór 1477
Heylwygh Henric Storimans was gehuwd met Coenraad Claes van de Staeck. Dit huwelijk blijft waarschijnlijk kinderloos. Na het overlijden van Heylwygh Henric Storimans op enig tijdstip vóór 1477 hertrouwt weduwnaar Coenraad Claes van de Staeck op 26 december 1477 onder huwelijkse voorwaarden met Adriaen(tje) Gherit Gijselaer, waaronder ook voorwaarden over kinderloos blijven.

Op 15-01-1429 verkocht Aert Jan Scoerwegs aan Henrick Henric Storijmans 1/2 bunder beemd in Helvoirt in de Banen, naast Aert Heijmen en naast k(avel) v(an) heer Wouter van Beke priester, strekkend aan Henric Storijmans en Elisabet Wautgheers en haar kinderen en aan k(inderen) v(an) Jan van Ynghen.
(Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-D7, f.19v-1, aktenr. 116, 15-01-1429; © S.J.M.M. Ketelaars (Rosmalen, 2000); vanaf de micro-fichesbewerkt door W. de Bakker, 23 oktober 2001.)

Uit een akte van 1435 blijkt dat Hendrick Hendrick Storemans gehuwd was met Elisabeth Aert van Gorchem
(Bron: RHC Tilburg, verzameling genealogische aantekeningen / collectie J. van Dijk /Oisterwijk: R 149 - 1435 - 36)

26 december 1477. (…) een wittige huwelijk getraceert ende gesloten tussen Coenraden z. Claes vande Staeck weduwnaar w. Heylwyghen doen sij leefde sijn wijfs d.w. Henric? Storiman ter eenre ende Adriaen d. Gherit G.hijselaer ter andere zijde (...) welk huis [ in par. de Helvoert ad locum dictum den Dystelberch] en erfpachten de voors. Coenrart in sinen wedewen staet ende naeder doet sijnre huysvrouwe verkregen had en heeft geloeft Coenrart voors. en met hem Claeus vander Staeck sijnen vader voors. aan handen Jan Vannys voors. ad opus Adriana toecomende bruyt voors. so in huwelijke voorwaarden dit voors. huys en erfpachten voors. goet te maken tot 5 mud rogge erfpacht oft met bepalingen over kinderloos blijven (...)
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 183-1477.137,28r-2.132)


Jan Hugo Storimans 

geboren vóór ± 1460, zoon van Hugo Storimans;
overleden omstreeks 1534.
N.B.: De periode waarin hij geboren moet zijn is afgeleid uit het feit dat zijn dochter Johanna in 1534, blijkens een akte uit dat jaar, al grootmoeder was van een meerderjarige kleinzoon uit een tweede huwelijk en zijn zoon in 1561 de overleden grootvader van een minderjarige kleindochter. Die dochter Johanna en zoon Hugo moeten dus teruggerekend rond 1490 geboren zijn en Jan Huoge Storimans z'n 30 jaar eerder.

Jan Hugo was gehuwd met ene Rijcxken, wier achternaam onbekend is.
Hugo Storimans, de vader van Jan Hugo Storimans, is mogelijk dezelfde als de eerder in deze stamreeks genoemde Huijch Willem Storyman (ook: Hubertus Wilhelmus Storiman) die in 1447 erfpacht verkrijgt en daarover in 1448 hertogcijns betaalt. Gelet op de jaartallen is het echter ook goed mogelijk dat er nog een generatie tussen zit. De Hierbedoelde Hugo Storimans zou dan niet de delfde persoon zijn geweest als Huijch Willem Storyman, maar diens zoon met dezelfde voornaam als zijn vader
In 1534 worden de goederen van Jan Hugo Storimans verdeeld onder de nakomelingen van zijn dochter Johanna Jan Hugo Storimans. Nog niet is geverifieerd kunnen worden of die dezelfde goederen waren als die welke Huijch Willem Storyman in erfpacht verwierf.
Kinderen van Jan Hugo Storimans
1. Joahnna Jan Hugo Storimans, geboren ± 1490;
overleden vóór 1534;
Deze Johana was eerst gehuwd met Hubert Peters van den Hoeck, die waarschijnlijk al vóór ± 1492 komt te overlijden.
Uit het huwelijk met Hubert Peters van den Hoeck wordt ten minste een zoon geboren, die in 1534 in leven was.
1. Petrus Hubert Peters van den Hoeck, geboren vóór ± 1491;
overleden na 1534
Na het overlijden van Hubert Peters van den Hoeck hertrouwt Johanna met Hugo Matthijs van Hedel. Ook deze Hugo Matthijs van Hedel blijkt in 1534 al te zijn overleden.
Uit het tweede huwelijk van Johanna worden ten minste vier kinderen geboren, die in 1534 in leven zijn.
1. Johannes Hugo Matthijs van Hedel, geboren vóór ± 1492;
2. Aleijdis Hugo Matthijs van Hedel, geboren vóór ± 1493;
3. Hugo Hugo Matthijs van Hedel, geboren vóór ± 1494;
4. Johanna Hugo Matthijs van Hedel, geboren vóór ± 1494 en overleden vóór 1534.
Johanna Hugo Matthijs van Hedel was gehuwd met Martinus de Gelaesmeker. Ook deze Martinus de Gelaesmaker was in 1534 reeds overleden
Het echtpaar Johanna Hugo Matthijs van Hedel en Martinus de Gelaesmeker had een zoon die in 1534 al meerderjarig was
1. Johannes Martinus de Gelaesmeker, geboren vóór ± 1514
2. Huijgen Jans Storijmans, geboren vóór ± 1470;
overleden vóór 1561.
Hugo Jan Storijmans was gehuwd met ene Rijcxken, wier achternaam niet bekend is (mogelijk heette zij Olijslager of Claessen). Deze Rijcxken komt omstreeks 1561 te overlijden
Uit het huwelijk tussen Hijgen Jans Storymans en Rijcxken wordt in ieder geval een dochter geboren. Haar naam is niet bekend.
1. dochter Huijgen Jans Storijmans, geboren vóór ± 1510 en overleden vóór 1561
Deze dochter trouwt met Thomas Steenbecker
Uit dit huwelijk wordt ten minste een dochter geboren:
1. Agnees Thomas Steenbecker, geboren vóór ± 1530 en overleden vóór 1561
Deze dochter Agnees trouwt met Hugen Hugens
Agnees Thomas Steenbecker en Hugen Hugens krijgen in de periode 1541-1561 verschillende kinderen; waarschijnlijk vier, omdat er in 1561 vier voogden worden genoemd. De namen van deze in 1561 nog onmondige kinderen zijn niet bekend.


1 juni 1447 Steven Wouters vanden Loe geeft in erfpacht aan Huijch Willem Storyman:
a. een huis, erf, hof en aangelag in Udenhout aan Ruelkensdijc tussen de H. Geest van Den Bosch. Aert Boest en Gerit van Kuijc enerzijds en een straat anderzijds;
b. bouw- en heiland in Helvort;
c. een buunder hei in Helvoert;
d. 1/2 buunder hei in Helvoirt (Steven had het voorafgaande verkregen van Jacop Bull zoon van wijlen Jan Luer) en
e. 2 buunder land aan de wetering in Udenhout (Steven had dat land met de helft van de wetering verkregen van Gerit Zegers van Kuijc) om 2 mud rog Bossche maat op lichtmis te betalen na de dood van Jacop Hessels en diens vrouw Kathelijn (Huijch kan die 2 mud rog lossen met 40 peters per mud)
en de lasten:
12 oude groten hertogcijns;
8 penningen gebuercijns in Helvoert;
5 pond paijment aan de H. Geest in Den Bosch;
5 pond paijment aan Jan Becker sHeirden;
2 1/2 oude groten aan Peter Steenweg of zijn opvolgers;
2 mud rog aan Gerit van Kuijc (nu aan Jan Vendijc);
2 mud rog aan Jacop Bull zoon van wijlen Jan Luer;
1/2 mud rog aan Herman Luer;
1/2 mud rog aan Gerit Boem;
2 mud rog lijfpacht aan Jacob Hessels en diens vrouw Kathelijn
(Bron: Index op het Bosch Protocol met betrekking tot Udenhout (VIII); 1217 f.330v; bewaarplaats: Stadsarchief in 's-Hertogenbosch, Bossche protocollen met betrekking tot Udenhoyt; Indicering door: Ferdinand Smulders. Overgenomen van zijn (hand)schriften in kopie aanwezig bij het Regionaal Historisch Centrum Tilburg; http://www.snoerman.org/udh/bp/udhinbp1210-1217.html).

Aansluiitend is in het Hertogelijk cijnsboek van het jaar 1448 vermeld:
... folio 57 recto 453. hubertus filius wilhelmi storiman pro stephano filio wouteri vanden loe ex parte jacobi bulle filius johannes loers pridem domicelle aleydis relictem henricus heyme de hereditatis gisberti coptiten 7 s. ob. vet.
[vertaling: "In het jaar 1448 zijn ontvangen ... (blad 57, achterzijde)...van Hubertus, zoon van Wilhelmus Storiman ten behoeve van Stephanus, zoon van Wouter van den Loe uit het aandeel van Jacobus Bulle, zoon van Johannes Loers, voordien van huisvrouw Aleydis, weduwe van Henricus Heyme over de bezittingen van Gisbertus Coptiten 7 oude schelling obolen.
15-11-1534. Petrus zoon van wijlen Hubert Peters van den Hoeck bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Hugonis Storimans, ter eenre en Johannes en Aleijdis kinderen van wijlen Hugonis zoon van wijlen Matthijs van Hedel bij wijlen Johanna dochter van wijlen Johannes Storimans voorsz, voor hen zelve en voor hun broeder Hugo; Johannes zoon van wijlen Martinus de Gelaesmeker bij Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Hugonis zoon van Matthijs van Hedel bij Johanna voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Hugo Storimans: chijnsen en pachten.
(Bron: RA Den Bosch, 1842 f.455; www.bossche-encyclopedie.nl/Bronnen/Erfdelingen (1467-1580)/RA1842.1.htm)
N.B.: Het betreft hier uitsluitend de deling van de goederen uit de erfenis van Jan Hugo Storimans die aan de nakomelingen van zijn dochter Joanna toevielen. Jan Hugo Storimans liet ook goederen na aan zijn zoon Hugo (Huijgen) Jan Hugo Storimans en die goederen worden vervolgens in 1561 verder vererfd door de kleindochter van die Hugo (Huijgen) Jan Hugo Storimans; zie hieronder.

8-1-1561. Joachim Olijslager, Jan Huijgen, Thomas Steenbecker en Anthonis Claesz momboirs over de onmondige kinderen van Hugen Hugens bij Agnees zijn huisvrouw dochter van Thomas Steenbecker.
Erfdeling van de goederen haar toegevallen in plaats van haar vader bij overlijden van Rijcxken weduwe van Huijgen Jans Storijmans, haar grootmoeder, o.m. het huis op de Vughterdijk, waarin Rijcxken gewoond heeft.
(Bron: Den Bosch, R 1923 f.302v; www.bossche-encyclopedie.nl/Bronnen/Momboirboeken/R1923.3.htm)

Last Updated on Sept, 3, 2008 by Th. Storimans
Naar de periode 1450-1650, deel 1 (tak Peter)
Naar de periode 1450-1550, deel 2 (tak Aert Aert)
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis