Gegevens omtrent de familie Storimans (1700 - 1775), deel 2
(zie ook de toelichting)

Guilielmus Petrus Storimans (Willem Peter) Stoormans

gedoopt op 5 juli 1711 te Oisterwijk;
zoon van Petrus Arnoldus Storimans en Adriaantje Adriaan Coijen
overleden vóór 1745
Willem Peter Storimans is op 11 juni 1730 te Oisterwijk gehuwd met Maria Arie Heijmans (Hijmans), gedoopt op maandag 2 november 1711 te Oisterwijk als dochter van Adrianus Hijmans en Maria van der Loo.
De overlijdensdatum van deze Maria Heijmans is niet bekend, maar ligt in elk geval ná 1750.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana (1) Storimans, gedoopt op 28 maart 1731 te Oisterwijk;
overleden vóór 1743
2. Adrianus Storimans, gedoopt op 18 november 1733 te Oisterwijk
3. Petrus Storimans, gedoopt op 12 oktober 1736 te Breda
4. Maria Storimans, gedoopt op 13 januari 1740 te Breda;
overleden ná 1782.
Maria Storimans trad op 17 oktober 1762 te Oisterwijk in het huwelijk met Adriaan Hendrikx uit Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Maria Storimans treedt op 24 november 1782 te Oisterwijk opnieuw in het huwelijk; nu met Joost Briene, de weduwnaar van Clasina van Es. Uit dit huwelijk zijn evenmin kinderen bekend
5. Adriana (2) (Aerjantje) Storimans, gedoopt op 26 juli 1743 te Oisterwijk;
ongehuwd overleden en op 4 juni 1761 te Oisterwijk begraven.
Maria Arie Heijmans gaat na het overlijden van haar eerste echtgenoot Willem Peter Storimans op 1 augustus 1745 te Oisterwijk een huwelijk aan met Johannes Frederik Berk.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Maria Heijmans trouwt op 1 februari 1750 te Oisterwijk voor de derde keer; dit maal met Antonius van Beurden. Uit dit huwelijk zijn evenmin kinderen bekend.
Maria van Beurden(-Heijmans) wordt op 30 november 1781 te Oisterwijk begraven en Antonius van Beurden op 12 maart 1784.

Het vierde kind en de tweede zoon uit het huwelijk van Peter Aert Storimans en Adriaantje Adriaan Coyen (of Koijen Coijmans of Coomans) werd op zondag 5 juli 1711 te Oisterwijk als Guilielmus Storimans ten doop gehouden. Arnoldus Storimans en Gertrudis Joosten waren zijn peter en meter. Arnoldus Storimans was de oom van de dopeling, namelijk Arnoldus Aert Storimans de jongere broer van Peter Aert Storimans, en Gertrudis Joosten was een tante, namelijk Geertruij Adriaan Kooijen, de zus van de moeder van de dopeling, welke zus (op 18 mei 1704 te Oisterwijk) getrouwd was met Jan Peter Joosten.
Deze Guilielmus gaat als Willem Peter Storimans op vrijdag 26 mei 1730 Oisterwijk in ondertrouw met Maria Arie Heijmans, de op maandag 2 november 1711 te Oisterwijk gedoopte dochter van Adrianus Hijmans en Maria van der Loo. Het (rk) kerkelijk huwelijk volgt op 11 juni 1730; Antonius Brenders en Lambertus Danckers zijn daarbij de getuigen. Wat hun relatie tot het bruidspaar was is niet precies duidelijk; Antonius Brenders zal een band hebben gehad met Peter Aert Storimans, want een Joanna Brenders is later in 1747 getuige bij de doop van Adriana Pijnenburg, een dochter van Elisabeth Storimans, de zus van Willem Peter. De moeder van Maria H(e)ijmans (Maria van der Loo) wordt door het overlijden van Adrianus H(e)ijmans weduwe en treedt daarna op 8 juni 1732 te Oisterwijk opnieuw in het huwelijk met Peter Aert Storimans. Haar dochter Maria Hijmans, die toen al getrouwd was met Willem Peter Storimans, wordt door het tweede huwelijk van haar moeder niet alleen de echtgenote van Willem Peter, maar tegelijkertijd ook zijn stiefzuster.
Willem Peter Storimans is op 9 november 1732 getuige bij het te Tilburg gesloten huwelijk van Jacomijn Peter Storemans (zijn zus) en Jan Maas.
Van Guilielmus/Wilhelmus/Willem Peter is verder bekend dat hij in Breda soldaat is geweest. Vermoedelijk is hij omstreeks 1735 voor een in Breda gestationeerd leger geronseld. Zijn zoon Petrus en zijn dochter Maria worden in resp. 1736 en 1740 te Breda gedoopt en in de doopakte van Petrus staat vermeld dat de vader soldaat was.
Willem Peter Storimans moet omstreeks 1744 zijn overleden, want in 1743 zien we nog de vermelding van de doop van zijn dochter Adriana (2) en op 1 augustus 1745 trouwt zijn vrouw, Maria Arie Heijmans, in Oisterwijk met Johannes Frederik Berk, de weduwnaar van Helena Wouters. Deze Johannes Fredrik Berk was een Deen; hij werd althans in Kopenhagen geboren. Deze bijzonderheid doet vermoeden dat Maria Heiijmans die Johannes Frederik Berk heeft leren kennen uit de tijd dat haar eerste man, Willem Peter Storimans, in het leger zat. Buitenlanders kwamen in die tijd immers vrijwel uitsluitend voor onder het scheepsvolk en in het leger.
Haar huwelijk met Johannes Frederik Berk heeft hooguit vier jaar geduurd, want op 1 februari 1750 is Maria Arie Heijmans opnieuw weduwe en hertrouwt zij te Oisterwijk met Antonius van Beurden; de eerwaarde heer Antonius van der Blommen is daarbij getuige. Vermoedelijk blijft zowel haar huwelijk met Johannes Frederik Berk als dat met Antonius van Beurden kinderloos. Uit die huwelijken zijn althans geen kinderen bekend.
In 1764, 1769, 1771 en 1780 treedt een Antonius van Beurden op als getuige bij de doop van vier verschillende kleinkinderen van Willem Peter Storimans en Maria Heijmans. Verleidelijk is aan te nemen dat deze Antonius van Beurden dezelfde persoon is geweest als degene die op 1 februari 1750 de derde echtgenoot werd van de toen bijna 40-jarige Maria Heijmans.
Maria Heijmans, dan Maria van Beurden genoemd, overlijdt in 1781. Op vrijdag 30 november 1781 Oisterwijk wordt althans Maria van Beurden, echtgenote van Antonius van Beurden begraven. Tweeenhalf jaar later is het de beurt aan Antonius; hij wordt op vrijdag 12 maart 1784 te Oisterwijk begraven. Zij met de vermelding 'huisvrouw' en hij met de vermelding 'arm'.

De oudste dochter uit het huwelijk van Willem Peter Storimans en Maria Hijmans was Adriana (1) Storimans. Zij werd op woensdag 28 maart 1731 in het doopregister van Oisterwijk ingeschreven als dochter van Guilielmus Storimans en Maria Heijmans. Als doopgetuigen worden genoemd: Petrus Storimans en Maria Heijmans. Petrus Storimans was de opa van de dopeling en Maria Heijmans niet de moeder, maar de oma van moederszijde, Maria van der Loo, toen nog de echtgenote van Adrianus Hijmans; in 1732 zou deze Maria H(e)ijmans-van der Loo, trouwen met Peter Aert Storimans en daarmee tevens de (aangetrouwde) oma van vaderszijde worden. Hoe oud deze Adriana is geworden, is niet precies bekend. Waarschijnlijk is zij heel jong gestorven. Het in 1733 geboren, volgende kind uit dit huwelijk wordt in elk geval Adrianus genoemd en in 1743 wordt opnieuw een Adriana ten doop gehouden.

Maria Storimans, het vierde kind uit het huwelijk van Willem Peter Storimans en Maria Heijmans zag in Breda het levenslicht, toen haar vader daar als soldaat gelegerd was. De doopakte is op woensdag 13 januari 1740 opgemaakt. De vader heet in deze akte Wilhelmus Storimans en de moeder Maria Heijmans. Haar peter is Johannes Heymans en dat is de stiefbroer van vader Willem Peter Storimans, namelijk Johannes Heijmans, kind uit het eerste huwelijk van Maria van der Loo en Adrianus Hijmans. Haar meter is Maria Storimans en dat is waarschijnlijk de oudste zus van vader Willem Peter Storimans. Deze Maria Storimans was waarschijnlijk niet bij de doop aanwezig, want de doopakte vermeldt naast Maria Storimans als meter ook een andere getuige, namelijk Margarita de Wijs.
Op vrijdag 11 juni 1762 vraagt Adriaan Hendrikx uit Tilburg bij het 'Corpus' ten behoeve van Maria Storimans, geboren te Breda, een borgbrief aan. Hij zelf woont dan in Tilburg en is voornemens met Maria Storimans naar Heukelom te verhuizen. Op 17 oktober 1762 daarop volgend treedt deze Adriaan Hendrik(x) te Oisterwijk met Maria Storimans in het huwelijk. De getuigen bij dit huwelijk (RK) waren Henricus Suijs en Petrus Suijs. Niet bekend is welke relatie de familie Suijs met de familie Storimans had. Dat er een zekere band was volgt uit het gegeven dat Henricus Suijs en Petrus Suijs in 1762 eveneens als getuigen optreden bij het huwelijk van Adrianus Storimans, de oudere broer van Maria, met Huberta Maes. Uit het huwelijk van Maria Storimans en Adriaan Hendrikx zijn geen kinderen bekend.
In de periode van haar huwelijk met Adriaan Hendrikx weten we dat de 20 november 1672 door Adriaan Hendrikx aangevraagde borgbrief op 30 januari 1772 door Maria Storimans wordt ‘gelicht’. Het ‘lichten’ van een borgbrief kan ofwel betekenen dat men weer terugging naar zijn geboortedorp, ofwel dat betrokken zelf bezit had verkregen zodat een beroep op de armenkas in de (nieuwe) woonplaats niet meer nodig was. Dit laatste is hier waarschijnlijk het geval geweest.
Uit de huwelijkse periode met Adriaan Hendrikx is verder bekend dat Maria, op donderdag 26 september 1771 te Oisterwijk, onder de naam Maria Hendrikx, wel op als peettante bij de doop van Wilhelma Storimans, de dochter van haar broer Petrus Storimans, die getrouwd was met Gertrudis Lievens, terwijl Adrianus Hendrikx op zijn beurt op donderdag 28 augustus 1766 te Oisterwijk getuige was bij de doop van Adrianus Storimans, de oudste zoon van zijn zwager Petrus Storimans en zijn schoonzus, Getruidis Lievens.
Adrianus Hendrikx werd op zaterdag 3 november 1781 te Oisterwijk begraven. Aansluitend treedt Maria Storimans op 24 november 1782 te Oisterwijk in het huwelijk met Joost Briene. De getuigen bij dit huwelijk waren Cornelius Schonk en Andreas Poth. Deze Joost Briene droeg op zaterdag 3 april 1773 te Oisterwijk zijn eerste vrouw, Clasina van Es, ten grave. Hoewel het bevolkingsregister van Oisterwijk melding maakt dat daar in 1784, resp. 1787 een Petronella Briene geboren moet zijn, is het niet waarschijnlijk dat daarmee wordt gedoeld op een dochter uit het huwelijk van Joost Briene en Maria Storimans. Gelet op de leeftijd van Maria Storimans – zij is dan 47 jaar oud – is het meer waarschijnlijk dat ook haar huwelijk met Joost Briene kinderloos is gebleven. Als daarentegen op maandag 30 mei 1785 te Oisterwijk Adriana Maria Storimans, dochter van Adrianus Storimans en Maria Volders wordt gedoopt en daarbij wordt vermeld dat M. Briene de doopgetuige is, dan gaat het ongetwijfeld wel om deze Maria Storimans, echtgenote van Joost Briene en tante van de dopeling.

Willem Peter Storimans is waarschijnlijk omstreeks 1743 met zijn gezin vanuit Breda naar Oisterwijk teruggekeerd, want het volgende kind uit het gezin wordt ook weer in Oisterwijk gedoopt. Op vrijdag 26 juli 1743 laten Guilielmus Storimans en Maria Heijmans te Oisterwijk een dochter dopen, die ze Adriana (2) Storimans noemen. Deze tweede Adriana kreeg als doopgetuigen: Joannes Heijmans en Guilielma Maes. Joannes Heijmans is de stiefbroer van vader Willem Peter Storimans en we zagen hem ook al als doopgetuige optreden bij de doop in 1740 van Maria Storimans. De relatie met Guilielma Maes is niet duidelijk.
Deze Adriana Storimans moet degene zijn geweest die op 4 juni 1761 te Oisterwijk onder de naam Aerjantje Stooriemans werd begraven met de vermelding: "ongehuwd overleden; arm." Zij is de enige in de periode tot 1761 te Oisterwijk levende persoon die als Aerjantje Stooriemans aangeduid had kunnen worden en ten aanzie van wie het in 1761 relevant kon zijn om te vermelden dat zij ongehuwd was; zij was in 1761 immers 18 jaar oud.

Arnoldus Arnoldus (III) Storimans

geboren te Enschot omstreeks 1727;
zoon van Arnoldus Arnoldus (II) Storimans en Adriana Heyliger Brocke
begraven op 15 november 1784 te Enschot
Arnoldus Arnoldus (III) Storimans is in zijn leven drie keer getrouwd geweest.
Zijn eerste vrouw was Geerdien Maria Jan Gerard van Dorst (ook wel: Gerardina Maria Gerard Peter van Dorst), gedoopt op donderdag 13 januari 1729 te Tilburg als dochter van Gerardi Petri van Dorst en Catharina Gerardi Raes. Hij trouw met haar op 4 november 1753 te Tilburg. Dit huwelijk blijft kinderloos. Geerdien wordt op 27 juli 1756 te Berkel-Enschot begraven.
Het tweede huwelijk van Arnoldus Arnoldus (III) Storimans is met Joanna Maria Robben, geboren te Udenhout op zaterdag 7 mei 1729 als dochter van Johannes Arnoldus Robben. en Johanna Wilhelmus Mattheus Berghmans. Dit huwelijk wordt gesloten te Udenhout op 21 augustus 1757
Joanna Maria Robben wordt op vrijdag 16 mei 1766 te Enschot begraven.
Uit dit tweede huwelijk:
1. Arnoldus (1) Storimans, gedoopt te Enschot op 1 november 1758;
begraven te Enschot op donderdag 25 oktober 1759
2. Joannes Storimans, gedoopt te Enschot op 27 juni 1760;
begraven te Enschot op 12 januari 1826
3. Arnoldus (2) Storimans, gedoopt te Enschot op 24 december 1761;
begraven te Enschot op dinsdag 1 juni 1841
4. Adrianus (1) Storimans, gedoopt te Enschot op 13 november 1763
begraven te Enschot maandag 30 januari 1769
5. Joanna (1) Storimans, gedoopt te Enschot op 30 april 1766
begraven te Enschot op donderdag 1 mei 1766
Arnoldus Arnoldus (III) sluit zijn derde huwelijk met Aldegonda Aert Sijmons (Aldegunda Simons), vermoedelijk rond 1744 te Haaren geboren. De huwelijksvoltrekking vindt plaats op 22 februari 1767;
Aldegonda is op 26 februari 1822 te Tilburg begraven
Uit dit derde huwelijk:
6. Joanna (2) Storimans, gedoopt te Enschot op 29 november 1767
begraven te Enschot op zaterdag 30 mei 1778
7. Anna Maria Storimans, gedoopt te Enschot. op 10 april 1769;
begraven te Enschaot op maandag 17 april 1769
8. Adrianus (2) Storimans, gedoopt te Enschot op 22 april 1770;
begraven te Moergestel op 3 oktober 1836 .
9. Hendrica Cornelia Storimans, gedoopt te Enschot op 22 mei 1772;
begraven te Enschot op maandag 6 april 1778
10. Antonius Storimans, gedoopt te Enschot. op 2 januari 1774;
begraven te Enschot op maandag 29 januari 1781
11. Justina (ook: Josina, Sijntje, Zijnthe) Storimans, gedoopt te Enschot op 26 november 1775;
overleden op 9 april 1848 Tilburg
12 Maria Storimans, gedoopt te Enschot op 21 september 1777;
datum en plaats van overlijden zijn niet bekend.
Maria is op 24 mei 1812 te Berkel-Enschot gehuwd met Wouter Wouters. Wouter Wouters is mogelijk op 30 november 1846 te Tiburg overleden.
Uit dit huwelijk:
1. Aldegondis Wouters, geboren op maandag 18 april 1814;
overleden op 28 februari 1857 te Tilburg;
Aldegondis Wouters huwt op 11 april 1839 te Tilburg met Wilhelmus Cornelis Ramaker.
13. Henrica Storimans, gedoopt te Enschot op 2 juni 1779;
overleden op 14 november 1865 te Tilburg en aldaar begraven op 17 november 1865;
Hendrica is op 6 april 1807 gehuwd met Laurens Michiel Peijnenborg, zoon van Mathijs Pijnenborg en Maria van Laarhoven; overleden op 27 november 1820 te Tilburg.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Peijnenborg, gedoopt op 5 januari 1808 te Tilburg
2. Arnolda (1) Pijnenborg, gedoopt op 14 september 1810 te Tilburg
3. Arnolda (2) Pijnenborg, geboren op 5 oktober 1811 te Tilburg
4. Mattheus Peijnenborg, geboren op 4 december 1813 te Tilburg
5. Petronella Peijnenborg, geboren op 13 mei 1818 te Tilburg;
Petronella Peijnenborg trouwt op 1 mei 1851 te Tilburg met Adriaan van Doormalen landbouwer te Tilburg (Lover), zoon van Willem van Doormalen en Cornelia Boom;
haar eerste echtgenoot overlijdt op 23 juli 1860 Tilburg, waarna Petronella Peijnenborg 9 jaar weduwe blijft en op 10 mei 1869 te Tilburg hertrouwt met Jacobus van Rijswijk, zoon van Johannes van Rijswijk en Maria Catherine Rijnen;
Petronella Peijnenborg overlijdt op 31 augustus 1887 Tilburg
6. Johannes Peijnenborg, geboren op 23 februari 1820 te Tilburg
14. Joanna Cornelia Storimans, gedoopt te Enschot op 5 oktober 1781;
begraven te Enschot op 7 september 1787

Door het ontbreken van doopregisters zijn van geen van de kinderen van Arnoldus Arnoldus (II) Storimans en Adriana Heyliger Brocke de geboorte- of doopgegevens bekend. Dat dit echtpaar een zoon heeft gehad die dezelfde voornaam kreeg als zijn vader staat evenwel vast. De in 1733 nog in leven zijnde kinderen worden genoemd in de inventarisakte die dan wordt opgesteld in verband met het vruchtgebruik van de goederen van Aart Aart (II) door Aedriana. In die akte wordt haar zoon Aart genoemd. Deze Aart is Arnoldus Arnoldus (III) Storimans. Zij geboortejaar ligt niet vóór 1725, want als op 10 december 1746, na het overlijden van Adriana de bezitrtingen definitief worden verdeeld, blijkt Aart nog een voogd en toeziend voogd te hebben, t.w. Wouter van lersel en Peter Adriaan Verhoeven; Aart was in 1746 dus nog niet volwassen.

Arnoldus Arnoldus (III) Storimans heeft een zeer bewogen leven gehad. Hij is drie keer getrouwd, werd twee keer weduwnaar en kreeg 14 kinderen, waarvan hij de helft weer heeft zien overlijden.
Zijn eerste bruid was de toen 24 jaar oude te Tilburg (Nieuwland) woonachtige Geerdien Maria Jan Gerard van Dorst. Deze Gerardina werd op donderdag 13 januari 1729 te Tilburg gedoopt als dochter van Gerardi Petri van Dorst en Catharina Gerardi Raes; de doopgetuigen waren: Maria van Dorst en Embrecht Raes. Arnoldus trouwde met haar op 4 november 1753 te Tilburg. Getuigen bij dit huwelijk zijn Hendrik Jan Teurlings en Peter Gerard van Dorst. De genoemde Hendrik Jan Teurlings was de tweede echtgenoot van de moeder van Arnoldus (Adriana Heiliger Brocke) en dus zijn stiefvader. Peter Gerard van Dorst is de broer van de bruid.
De jonggehuwden zijn waarschijnlijk eerst in Tilburg blijven wonen. Op woensdag 14 augustus 1754 vragen Arnoldus Storimans en Gerardina Maria Gerard Peter van Dorst in Tilburg bij het 'Corpus' een borgbrief aan om naar Enschot te kunnen verhuizen. Bijna twee jaar later komt de partner van Arnoldus te overlijden. Op 27 juli 1756 wordt althans te Berkel-Enschot ene Jenne Maria Storijmans, echtgenote van Arnoldus Storijmans begraven met de vermelding 'huisvrouw'. Die vermelding duidt erop dat er geen kinderen waren. Waarom de overledene Jenne Maria wordt genoemd en niet Geerdien of Dina of Dene of iets dergelijks, is niet duidelijk. Het gaat te ver om alleen op grond hiervan te veronderstellen dat Arnoldus na zijn huwelijk met Geerdien en voorafgaande aan het huwelijk dat hij in 1757 sloot nog een andere huisvrouw heeft gehad met dezelfde voornamen als die van de vrouw waarmee hij in 1757 trouwt. Een feit is in ieder geval dat er op dat tijdstip in Enschot maar één Arnoldus Storimans/Storijmans leefde, die een 'huisvrouw' had. Daarnaast is zeker dat de in Enschot wonende Arnoldus in 1757 weduwnaar is, want op 5 augustus 1757 gaat Arnoldus of Aert Storimans te Oisterwijk in ondertrouw met de uit Udenhout afkomstige, toen 28 jaar oude, Jenneken (Joanna) Maria (Jan) Robben. Het burgerlijk huwelijk voor de schepenen wordt gesloten op 21 augustus 1757 te Oisterwijk. Isaac Verster (officier) en Stephanus van der Henst zijn daarbij de getuigen. Op dezelfde dag vindt ook het kerkelijk huwelijk plaats, waarbij Henricus Peyneborg en Domicella Catharina Drabbe als getuigen optreden. De bruid heet dan Joanna Maria Robben. Joanna Maria Robbens is op 7 mei 1729 te Udenhout gedoopt als dochter van Johannes Arnoldus Robbens en Johanna Wilhelmus Bergmans (Berckmans). Haar doopgetuigen waren Arnoldus Robben en Maria Elisa Brock. Het kan zijn dat zij een familielid (achternicht) was van Adriana Jan Robben, de eerste vrouw van Heiliger Elias Brocken, de opa van Arnoldus. De pastoor die haar doopte heette Arnoldus Dionisius Elias Robben en was misschien ook familie.
Het tweede huwelijk van Arnoldus Arnoldus (III) Storimans eindigt met het overlijden van Jenneken Maria Robben (Joanna Maria Jan Robben) in 1666. Ze was toen 37 jaar oud. Het begraafboek van de pastoor van Berkel(-Enschot) vermeldt op donderdag 16 mei 1765 de begrafenis van Johanna Stoorimans, echtgenote van Arnoldus Stoorimans, met de aantekening 'huisvrouw laat man en 3 kinderen na'. Het jaartal van deze begrafenis is waarschijnlijk een vergissing in de database van Regionaal Historisch Centrum Tilburg; dat moet niet 1765, maar 1766 zijn. De vermelding bevat namelijk ook de aantekening dat de overledene een dochter Johanna Storimans had. Volgens hetzelfde begraafboek van de pastoor van Berkel werd op 1 mei 1766 te Berkel-Enschot Joanna Stoorimans begraven met de aantekening 'kind'. Blijkens het doopboek van diezelfde parochie werd die dochter Joanna op woensdag 30 april 1766 te Berkel-Enschot gedoopt als dochter van Arnoldus Storimans en Joanna Jan Robben. De meest waarschijnlijke uitleg is dus dat Joanna Jan Robben vlak vóór of op 30 april 1766 is bevallen van een dochter Joanna. Bij die bevalling zullen complicaties zijn opgetreden als gevolg waarvan die dochter daags na haar doop weer werd begraven, terwijl de moeder twee weken later overlijdt en op 16 mei 1766 werd begraven.
N.B.: Bij deze uitleg zou het in theorie ook nog kunnen zijn dat dit alles zich niet in 1766 maar in 1765 zou hebben afgespeeld. Daarvan is echter niet uitgegaan, omdat in dat geval niet sprake zou zijn geweest van één verschrijving in (de database van) het begraafboek bij de vermelding van de begrafenis van de moeder, maar van twee verschrijvingen, namelijk in het doopboek bij de vermelding van doop van de dochter en in het begraafboek bij de vermelding van de begrafenis van de dochter.
Arnoldus Arnoldus (III) Storimans blijft niet lang voor de tweede keer weduwnaar. W. de Bakker weet te melden dat Arnoldus Storimans op 22 februari 1767 te Oisterwijk is hertrouwd met Allegunda Aart Sijmons en dat zij een uit Haaren afkomstige dochter zou zijn van Arnoldus Sijmons en Anna van Iersel. Dit gegeven is echter nog niet geverifiëerd kunnen worden. Aldegondis of Aldegunda Simons had ten minste twee zussen, te weten Maria Aert Simons en Anna Simons. Beide zussen treden op als getuigen bij de doop van kinderen van Aldegunda. Maria (Aert) Simons was getrouwd met Franciscus van den Brekel en dat echtpaar had ten minste drie zonen. Hun oudste zoon was Adrianus van den Brekel, gedoopt op maandag 26 januari 1767 te Enschot; Petronella van de Pas was namens Anna Maria van den Brekel (de zus van de vader van de dopeling) doopgetuige. Arnoldus van den Brekel werd op maandag 4 september 1769 te Oisterwijk gedoopt en Aldegondis Simons, was de meter van dit kind, samen met Wilhelmus van den Brekel, de broer van Franciscus van den Brekel als peter. Cornelius van den Brekel werd op dinsdag 5 januari 1779 te Tilburg gedoopt en daarbij was Anna (Maria) Simons, de eerder genoemde zus, de meter. De Franciscus van den Brekel - die dus de zwager was van Aldegunda Simons - had, behalve Wilhelmus, nog een andere broer, Cornelius van den Brekel, en die broer treedt op 2 mei 1773 te Enschot in het huwelijk met Antonia Lijten. Aldegunda Simons is daarbij de getuige samen met Franciscus Blomnius. We zien Aldegondis Simons ook als getuige bij de doop op 28 januari 1789 te Enschot van Arnoldus (1) Storimans, zoon van haar stiefkind Joannes Storimans (kind uit het eerdere huwelijk van Arnoldus Arnoldus (III) met Joanna Jan Robben) en Adilia Andreas van den Bosch, en op 9 oktober 1794 opnieuw bij de doop te Enschot van Arnoldus (2) Storimans, een andere zoon van haar stiefkind, Joannes Storimans, en Adilia Andreas van den Bosch. Op woensdag 29 november 1797 is zij te Enschot getuige bij de doop van Arnoldus Cornelis Storimans, zoon van haar andere stiefkind, Arnoldus Storimans (eveneens een kind uit het eerdere huwelijk van Arnoldus Arnoldus (III) met Joanna Jan Robben), en Cornelia van der Heijden. Op dinsdag 30 maart 1802 treedt Aldegunda, namens Jozijna Docters, onder haar mans naam - namelijk Aldegondis Storimans - te Enschot op als getuige bij de doop van Wilhelmina Docters, dochter van Theodorus Docters en Helena van den Braek.

In de periode van 1767 tot 1781 worden 9 dopen gemeld van kinderen van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons en op 17 maart 1807 vraagt Allegonda Aart Simons, weduwe van Arnoldus Storimans, bij de 'H Geesttafel' te Enschot een borgbrief aan om tezamen met de nog bij haar verblijvende kinderen Josijna, Maria en Hendrica Storimans van Enschot naar Tilburg te kunnen verhuizen.
Dat het hier om dezelfde Arnoldus Storimans gaat, die eerder kinderen uit een voorafgaande huwelijk had, blijkt uit de aantekening bij zijn overlijden op woensdag 10 november 1784 te Enschot, resp. zijn begrafenis op 15 november 1784 te Berkel-Enschot. Daarbij staat immers aangetekend dat hij gehuwd was met Aldegunda Sijmons en bij zijn overlijden huisvader was, die een vrouw, 2 voorkinderen en 5 nakinderen naliet. De bedoelde twee 'voorkinderen' zijn de dan nog in leven zijnde kinderen Joannes en Arnoldus (2) uit zijn huwelijk met Joanna Maria Robben. Met de 5 nakinderen zijn bedoeld de vijf bij zijn overlijden nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk met de echtgenote die als weduwe achterbleef. Het betreft hier de in 1784 nog in leven zijnde Adrianus (2), Justina (Josijna), Maria, Henrica en Joanna Cornelia. Van deze 7 kinderen in het totaal, zijn er bij de verhuizing naar Tilburg in 1807 drie getrouwd en dus het huis uit (Joannes, Arnoldus (2) en Adrianus (2)) en één is dan inmiddels ook overleden (Joanna Cornelia). De drie genoemde dochters die in 1807 mee naar Tilburg verhuizen zijn dan resp. 32, 30 en 28 jaar oud. De oudste, Justina/Josijna, is waarschijnlijk ongehuwd gebleven; de twee anderen (Maria en Henrica) trouwen vanuit Tilburg.
Aldegunda Simons woonde in Tilburg aan Berkdijk 319, toen zij volgens de daarvan opgemaakte akte (nr. 30) en volgens de getuigenis van Hendrik van der Meijs en Bernardus de Rooy, op zaterdag 23 februari 1822, om 4.30 uur, overleed. Zij werd te Tilburg begraven op dinsdag 26 februari 1822.

Het eerste kind uit het huwelijk van Arnoldus met Joanna Maria Robben, waarvan de doop bekend is, is Arnoldus (1) Storimans. Hij werd op woensdag 1 november 1758 te Enschot gedoopt en kreeg als peter en meter Michael Pennenborgh en Joanna Aert Storimans. Michael Pennenborgh (Michiel Lambert Peijnenborgh) is de echtgenoot van Willemijna Lamberdina Jan Robben en die Wilhelmina Lamberdina Jan Robbe is de op woensdag 13 november 1726 te Udenhout onder de naam Guielma Lamberta Robbens gedoopte oudere zus van Joanna Maria Robben(s); Michael Pennenborgh was dus een (aangetrouwde) oom van de dopeling. Joanna Aert Storimans is de zus van Arnoldus en dus een tante van de dopeling. In de stamboom wordt Arnoldus met de het cijfer 1 aangeduid, want hij overlijdt binnen een jaar en nadien vernoemt Arnoldus opnieuw een kind naar zichzelf, resp. zijn vader en grootvader. De begrafenis van de Arnoldus (1) vindt te Enschot plaats op donderdag 25 oktober 1759. Het begraafboek vermeldt: Arnoldus Storijmans 'laat ouders na'.

Op zondag 13 november 1763 werd te Berkel-Enschot Adrianus (1) Storimans gedoopt, zoon van Arnoldus Storimans en Joanna Jan Robben. Zijn peter en meter waren Henricus Turlinx en Joanna de Lepper. Henricus Turlinx was de stiefvader van de vader van de dopeling, die ook al als getuige was opgetreden bij het eerste huwelijk van Arnoldus Arnoldus (III) en Geerdien van Dorst. In welke (familie)relatie Joanna de Lepper met de ouders van de dopeling stond, is niet helemaal duidelijk. Maria Aert Storimans, de oudste zus van Arnoldus Arnoldus (III) was getrouwd met Aart de Lepper. Joanna de Lepper was dus misschien de moeder of de zus van de zwager van Arnoldus. De dopeling Adrianus krijgt in de stamboom de aanduiding 1, omdat hij jong overlijdt en er nadien nog een tweede kind van Arnoldus Arnoldus (III) - uit zijn huwelijk met Aldegunda Simons - als doopnaam Adrianus meekrijgt. Adrianus (1) wordt op maandag 30 januari 1769 te Berkel-Enschot begraven als zoon van Arnoldus Stoorimans. Het parochieregister vermeld daarbij dat het een 'kind' was. Adrianus (1) was bij zijn overlijden 5 jaar oud.

De geboorte van Joanna (1) Storimans is, zoals hierboven reeds is aangegeven, waarschijnlijk haar moeder, Joanna Jan Robben, fataal geworden. De doop van dit kind werd op woensdag 30 april 1766 in het doopboek van Enschot aangetekend met Cornelia Robben als getuige. Cornelia Robben was een nicht van Joanna Jan Robben, eveneens afkomstig uit Udenhout; zij trouwde op 2 mei 1773 met Cornelis Cornelis (de Jonge) Cools. De op 30 april gedoopte Joanna, wordt de volgende dag, op donderdag 1 mei 1766, te Enschot begraven. Het begraafboek vermeldt: 'kind'. Twee weken later overlijdt moeder, Joanna Maria Jan Robben. Joanna Storimans heeft in de stamboom de aanduiding 1, want het eerste kind van Arnoldus Arnoldus (III) uit zijn opvolgende huwelijk met Aldegunda Simons krijgt eveneens als doopnaam Joanna.

De tweede Joanna (2) Storimans wordt op zaterdag 28 november 1767 te Enschot gedoopt als dochter van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons. Haar doopgetuigen waren Anna Bertens en Maria Brocken. Wie deze doopgetuigen zijn is nog niet achterhaald. Anna Bertens stond kennelijk in nauwe betrekking tot Arnoldus en/of Aldegunda, want zij treedt 7 jaar later onder de naam Anna Bertus, ook op als getuige bij de doop van Antonius Storimans, een later kind van Arnoldus en Aldegunda. De andere doopgetuige, Maria Brocke, heeft dezelfde achternaam als de moeder van Arnoldus en zou dus een tante of nicht van hem geweest kunnen zijn. Ze is in elk geval niet dezelfde persoon als Maria Peter Brocke of Brokke, die gehuwd was van Joannes (Jan) Storimans uit Oisterwijk, want tussen beide families Storimans bestond geen nauwe band, terwijl die Maria Peter Brocke in 1767 waarschijnlijk al was overleden.
De in 1767 geboren Joanna (2) Storimans bereikte de leeftijd van 10 jaar. Het parochieregister van Enschot vermeldt op 30 mei 1778 het overlijden en de begrafenis van Johanna Storimans, dochter van Arnoldus Storimans en Aldegunda Sijmons.

Na Joanna (2) wordt Anna Maria Storimans geboren. Zij wordt te Enschot gedoopt op maandag 10 april 1769, als dochter van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons. Ze krijgt Anna Seijmens als doopgetuige. Deze Anna Seijmens is de zus van Aldegunda, dus een tante van de dopeling. Anna Maria leeft maar één week. Op maandag 17 april 1769 wordt volgens het parochieregister van Enschot Anna Maria Stoorimans begraven, dochter van Arnoldus Stoorimans, met de aantekening 'kind'.

Hendrica Cornelia Storimans is het vierde kind uit het huwelijk van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons. Ze wordt op vrijdag 22 mei 1772 te Berkel-Enschot gedoopt met Anna Maria Turlinckx als doopgetuige. Anna Maria Turlinckx is, de stiefzus van Arnoldus Arnoldus (III), namelijk een dochter uit het eerdere huwelijk van Hendrik Jan Teurlings, de man waarmee Adriaentje Heiliger Brocke, de moeder van Arnoldus Arnoldus (III) hertrouwde. Henrica Cornelia Storimans overlijdt op maandag 6 april 1778 en zij wordt diezelfde dag te Enschot begraven als dochter van Arnoldus Storimans en Aldegunda Sijmons. Zij was toen nog geen 6 jaar oud.

Het kind dat na Hendrica geboren wordt is Antonius Storimans. Hij wordt op zondag 2 januari 1774 te Enschot gedoopt. Zijn tante, Maria Simons, is zijn officiële doopgetuige, maar omdat die kennelijk niet bij de doop aanwezig kon zijn wordt de dopeling bij zijn doop door Anna Bertus vastgehouden. Anna Bertus is dezelfde persoon als Anna Bertens, die de doopgetuige was van Joanna (2), de zus van Antonius. Antonius was net 7 jaar geworden toen hij kwam te overlijden. Hij wordt op maandag 29 januari 1781 te Enschot begraven. Het begraafboek vermeldt: 'zoon van Arnoldus Storimans en Aldegunda Sijmons'.

Het volgende kind uit het huwelijk van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons wordt op zondag 26 november 1775 te Enschot als Justina Storimans gedoopt te Enschot. Haar officiële doopgetuige is haar tante, Anna Sijmons. Wegens haar afwezigheid bij de doop wordt zij vervangen door de al bij de doop van Hendrica Cornelia genoemde stiefzus van Arnoldus Arnoldus (III), Anna Maria Turlinx.
Justina overleeft de kritische kinderjaren. Ze wordt Zijnthe Storimans genoemd als zij op 27 januari 1797 namens Maria Joannes Heeren als getuige mag optreden bij de doop van Wilhelmus van den Brekel, de zoon van haar volle neef, Adrianus van den Brekel, en Adriana Joannis Heeren. Adrianus van den Brekel, was de oudste zoon van Franciscus van den Brekel en Maria Aert Simons en deze Maria Aert Simons was de zus van Justina d'r moeder. Deze Adrianus van de Brekel treedt op zondag 2 maart 1794 te Enschot in het huwelijk met Adriana Heeren. Zij krijgen in de periode tot 15 april 1809 - als Adriana Heeren te Moergestel wordt begraven, waarna Adrianus van den Berkel op 25 oktober 1809 te Moergestel hertrouwt met Wilhelma van Doormalen, bij wie hij nog ten minste één kind krijgt - ten minste negen kinderen. Wilhelmus van den Brekel, bij wiens doop Justina/Zijnthe getuige is, is het tweede kind uit dit huwelijk. Sijntje Storimans is verder getuige bij de doop van Franciscus Storimans op 6 november 1798, zoon van haar oudere halfbroer, Joannes Storimans, en Adilia Andreas van den Bosch.
Ze is 32 jaar als zij in 1807, onder de naam Josijna, samen met haar moeder en twee zussen naar Tilburg verhuist. Ze staat geboekt als Josina Storimans als zij op vrijdag 14 september 1810 te Tilburg de doopgetuige is van Arnolda Pijnenborg, dochter van haar zus, Henrica Storimans, en Laurentius Pijnenborg. Zij is, waarschijnlijk ongehuwd, als Josina Storimans op 9 april 1848 Tilburg overleden. Ze was toen 72 jaar oud.

Op zondag 21 september 1777 vinden we te Berkel-Enschot de doop aangetekend van Maria Storimans, dochter van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons. Magdalena de Cort was de aangewezen doopgetuige die bij de doop van Maria werd vervangen door Joanna van Beck. Wie deze beide dames zijn geweest is nog niet achterhaald.
Maria is een van de drie dochters die in 1807 met hun moeder vanuit Berkel-Enschot naar Tilburg verhuizen. Ze is inmiddels 34 jaar oud als ze op 24 mei 1812 in haar geboorteplaats, Berkel-Enschot, in het huwelijk treedt met Wouter Wouters, de zoon van Wilhelmus Wouters en Jacoba Jansen. De getuigen bij dit huwelijk waren Cornelia van der Heijden en Elisabeth van Helmond. Cornelia van der Heijden was Maria d'r schoonzus, die getrouwd was met haar (half)broer Arnoldus (2). Elisabetha van Helmond is een relatie die van een tante van Maria van moederszijde. Het echtpaar Wouter Wouters en Maria Storimans krijgen op maandag 18 april 1814 een dochter die ze vernoemen naar de oma van moederszijde; ze heet dus Aldegonda Wouters.
Op 12 mei 1826 vermeldt de burgerlijke stand van Tilburg, dat zich aldaar vanuit Breda op Heuvel no. xx heeft gevestigde de molenmaker, Wouter Wouters, tezamen met zijn echtgenote Maria Storiemans en hun 12 jarige dochter Allegonda. Daaruit kan worden afgeleid dat Wouter Wouters en Maria Storiemans voordien op enig tijdstip eerst naar Breda zijn getrokken. Misschien hebben zij, in Breda of elders, meer kinderen gekregen, maar als dat het geval is dan waren die kinderen in 1826 weer overleden. Aldegonda Wouters treed op 11 april 1839 in het huwelijk met Wilhelmus Cornelis Ramaker, de op zondag 8 mei 1808 te Vaassen (Epen) gedoopte zoon van Johannes Ramaker en Adriana van Zoelen. Wilhelmus Cornelis Ramakers was herbergier te Tilburg. De getuigen bij zijn huwelijk met Allegonda Wouters zijn: Nicolaas van Iersel, 55 jaar, landbouwer, neef van de bruid; Hendrik Michiel Smulders, 62 jaar, herbergier; Willem Driessen, 45 jaar, grutter; Franciscus van den Oetelaar, 32 jaar, bakker. De drie laatste getuigen zijn geen bloedverwanten. Allen wonende te Tilburg.
Wanneer Maria Wouters-Storimans overlijdt is niet bekend. Het kan zijn dat de Wouter Wouters die op 30 november 1848 te Tilburg overlijdt de Wouter Wouters is geweest die met Maria Stori(e)mans was getrouwd. Zeker is dat niet, want er woonden in die tijd in en rondom Tilburg verschillende personen met de naam.
Wel bekend is dat Allogonda Wouters op zaterdag 28 februari 1857 te Tilburg komt te overlijden; ze is dan 42 jaar oud. De weduwnaar, Wilhelmus Johannes Ramaker, hertrouwt op 14 januari 1858 te Tilburg met de dienstmeid, Catharina Barbara van Gompel uit Tilburg. De getuigen bij dit tweede huwelijk zijn: Johannes Cornelis van den Heuvel, koopman, 60 jaar, oom van de bruid; Peter Josephus Lambertus van den Heuvel, looier, 28 jaar, neef van de bruid; Nicolaas Kroelen, schoenmaker, 41 jaar, zwager van de bruid; Antonij van der Schoot, timmerman, 42 jaar, geen bloedverwant. Allen wonende te Tilburg.

De volgende in de rij van kinderen van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons is Henrica Storimans, gedoopt te Enschot op woensdag 2 juni 1779 met als doopgetuige Joanna Segers. Joanna Segers was de in 1753 geboren dochter van Anna Maria Teurlinx, de stiefzus van Arnoldus Arnoldus (III), (de dochter uit het eerdere huwelijk van Hendrik Jan Teurlings). Arnoldus , de vader van de dopeling, was, anders gezegd, een 'stiefoom' van Joanna Segers.
Hendrica gaat, vrijwel onmiddellijk nadat zij op 17 maart 1807 met haar moeder en twee zussen van Enschot naar Tilburg was verhuisd, op zaterdag 21 maart 1807, in ondertrouw met Laurens Michiel Peijnenborg, zoon van Mathijs Pijnenborg en Maria van Laarhoven, van beroep 'bouwman' (landbouwer). Het huwelijk volgt op 6 april 1807. Adriaan Storimans, de oudere (half)broer van Henrica uit het huwelijk van haar vader met Joanna Jan Robben, is de getuige. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
1. Maria Catharina Peijnenborg, gedoopt op dinsdag 5 januari 1808 te Tilburg als dochter van Laurentius Peijnenborg en Henrica Storimans, doopgetuige is Joanna Peijnenborg (vermoedelijk een zus van Laurens)
2. Arnolda (1) Pijnenborg, gedoopt op vrijdag 14 september 1810 te Tilburg als dochter van Laurentius Pijnenborg en Henrica Storimans; Josina Storimans, de zus van Henrica, is de doopgetuige;
deze Arnolda Pijnenborg overlijdt waarschijnlijk spoedig, want kort daarop wordt een tweede Arnolda geboren
3. Arnolda (2) Peijnenborg, geboren op zaterdag 5 oktober 1811 te Tilburg;
haar doopgegevens en die van de volgende kinderen van Laurens Peijnenborg en Hendrica Storimans zijn niet bekend.
4. Mattheus Peijnenborg, geboren op zaterdag 4 december 1813 Tilburg
5. Petronella Peijnenborg, geboren op woensdag 13 mei 1818 te Tilburg;
Petronella Peijnenborg is dienstmeid als zij op 1 mei 1851 te Tilburg in het huwelijk treedt met Adriaan van Doormalen, dienstknecht, te Tilburg, zoon van Willem van Doormalen en Cornelia Boom;
ze beginnen een eigen landbouwbedrijf, want als Adriaan van Doormalen op 23 juli 1860 op 38 jarige leeftijd te Tilburg (Lover) komt te overlijden, wordt in de overlijdensakte aangetekend dat hij landbouwer was;
na het overlijden van Adriaan van Doornmalen blijft Petronella Peijnenborg 9 jaar weduwe;
op 10 mei 1869 te Tilburg hertrouwt zij met de landbouwer, Jacobus van Rijswijk, zoon van Johannes van Rijswijk en Maria Catherine Rijnen;
Petronella Peijnenborg overlijdt op 31 augustus 1887 te Tilburg
6. Johannes Peijnenborg, geboren op woensdag 23 februari 1820 te Tilburg
Laurens Pijnenborg, echtgenoot van Hendrika Storimans, overlijdt op maandag 27 november 1820 te Tilburg. De hier bedoelde Henrica Storimans is op dinsdag 14 november 1865 om 20:00 uur te Tilburg overleden (akte 382). Getuigen bij het overlijden waren: haar zoon Johannes Peijnenborg en Johannes Jacobus Vermeer. Ze werd aldaar op vrijdag 17 november 1865 begraven. Ze had bij haar overlijden de respectabele leeftijd van 86 jaar.

Het laatste kind uit het huwelijk van Arnoldus Storimans en Aldegunda Simons is Joanna Cornelia Storimans. Zij werd op vrijdag 5 oktober 1781 te Enschot gedoopt. Haar doopgetuige was Cornelia van der Heijden. Cornelia van der Heijden was de echtgenote van Arnoldus (2) Storimans uit het huwelijk van Arnoldus Arnoldus (III) met Joanna Jan Robben en dus een schoonzus van de dopeling. Tussen de geboorte van Arnoldus (2) en zijn echtgenote Cornelia (1761) en geboorte van Joanna Cornelia lag 20 jaar.
Joanna Cornelia onderging hetzelfde lot als het merendeel van de andere kinderen van Arnoldus Arnoldus (III); zij overleefde haar kinderjaren niet. Nog geen 6 jaar oud was ze, toen zij op vrijdag 7 september 1787 te Enschot werd begraven.

Antonius Joannes Storimans

Gedoopt op 7 september 1718 te Oisterwijk,
zoon van Joannes Antonius Storimans en Johanna Gommert de Cort
overleden op 27 maart 1790 te Oisterwijk
Antonius Joannes Storimans trad op 24 april 1774 te Oisterwijk in het huwelijk met Lucia van de Wiel, gedoopt op dinsdag 4 oktober 1740 te Oisterwijk, dochter van Cornelius van de Wiel en Joanna van Vaerlen;
overlijdensdatum onbekend
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Storimans, gedoopt op zondag 8 mei 1774 te Oisterwijk;
mogerlijk te Bokhoven getrouwd Franciscus Johannes van den Broek;
vermoedelijk overleden op 22 februari 1847 te Oisterwijk
2. Cornelia Storimans, gedoopt op 13 juli 1776 te Oisterwijk;
vermoedelijk overleden op 9 juli 1833 te Oisterwijk
3. Maria Elizabeth Storimans, gedoopt op 3 augustus 1778 te Oisterwijk;
overlijdensdatum onbekend
4. Joannes Storimans, gedoopt op 24 april 1780 te Oisterwijk;
vermoedelijk begraven op 27 december 1781

Antonius Storimans was het eerste kind uit het (eerste) huwelijk van Joannes Antonius Storimans en Joanna Gommert De Cort. Deze, naar zijn grootvader vernoemde zoon Antonius werd op woensdag 7 september 1718 te Oisterwijk gedoopt. Guielmus Storimans, de oudste broer van Joannes Antonius Storimans, is de peter van de dopeling en Elizabetha Martens is de meter. Wie Elizabetha Martens was is niet met zekerheid vast te stellen. Een oom van Joanna Gommert (Peeter) de Cort was Andreas Petrus Gommar de Kort en die oom was getrouwd met Joanna Marten Rochus, ook wel Joanna Martens genoemd. Misschien was Elisabetha Martens dus een zus van de tante van de dopeling.
Antonius Storimans wordt op dinsdag 4 februari 1744 te Oisterwijk de peetbroer van Maria Elisabetha Storimans, de dochter uit het tweede huwelijk van zij vader Joannes Antonius Storimans met Maria Peter Brocke. Hij is dan 26 jaar. Op 3 april 1766 is hij te Oisterwijk getuige bij de doop van Thomas van Esch, zoon van Antonius van Esch en Elizabeth Rutthe. Antonius van Esch en Antonius Storimans waren neven van elkaar. De moeder van Antonius van Esch was namelijk Mechtildis Storimans. Jan Storimans, de vader van Antonius Storimans en tegelijk de oom van Antonius van Esch, werd op 24 december 1743 de voogd van Antonius van Esch.
Op 8 april 1774 wordt in het register van de Schepenbank van Oisterwijk de oudertrouw aangetekend van Antonius Storimans met Lucia van de Wiel. Datzelfde register en het trouwboek van de r.k. parochie van Oisterwijk vermelden dat zij op 24 april 1774 met elkaar in de echt zijn verbonden. Lucia van de Wiel was de dochter van Cornelis van de Wiel en Joanna van Varle. Zij werd, tezamen met haar tweelingzus, Henrica van de Wiel, op dinsdag 4 oktober 1740 te Oisterwijk gedoopt. Lucia d'r doopgetuigen waren Nicolaus Verstijnen en Elisabeth van Dal. Gelet op het grote leeftijdsverschil tussen de in 1718 geboren Antonius Storimans en de in 1740 geboren Lucia (een verschil van 22 jaar) en op het jaartal van het huwelijk (1774) is aanvankelijk verondersteld dat de Antonius Storimans die toen met Lucia van de Wiel trouwde niet de in 1718 geboren Antonius is geweest maar een zoon van diezelfde Antonius uit een niet bekend huwelijk met een onbekende vrouw. Die hypothese laat zich echter niet goed verenigen met het totaal ontbreken van gegevens omtrent die tussen te voegen Antonius en zijn echtgenote. Bovendien spoort die hypothese niet met de namen en leeftijden van de doopgetuigen die we bij de kinderen van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel zullen aantreffen. Degene die op 24 april 1774 te Oisterwijk in het huwelijk trad met de toen 34 jaar oude Lucia van de Wiel moet, bij nadere beschouwing, wel degelijk de toen 55 jarige, voordien niet eerder getrouwde Antonius Storimans zijn geweest, de zoon van de twee jaar eerder overleden oud regent van het Kwartier Oisterwijk, Joannes Antonius Storimans. In de context van het sociale leven van het laatste kwart van de 18e eeuw in Oost Brabant zal dit huwelijk wel enig opzien hebben gebaard, niet alleen vanwege het 'society-karakter' van dit huwelijk, maar ook omdat de bruid op het moment van haar huwelijk hoogzwanger was. Als getuigen bij het burgerlijk huwelijk traden op Jacobus Althoffer en Willem Messier. Dat waren niet de eerste de besten. Jacobus Althoffer was op dat moment de 'stadhouder' van Oisterwijk en Willem Messier was eveneens een van de regenten van het Kwartierbestuur van Oisterwijk die later de tweede man (gezworen klerk) van het gewestelijk bestuur zou worden. Die hoge afvaardiging is alleen goed te verklaren als zij wordt gezien als 'morele steunbetuiging' aan het adres van hun voormalige mederegent Jan Storimans.
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel waren Joanna van de Wiel (waarschijnlijk de moeder of de zus van de bruid) en Joanna Donckers (niet bekend).
Lucia Storimans(-van de Wiel) is op zaterdag 5 augustus 1775 te Oisterwijk getuige bij de doop van Joannes Smolders, zoon van Joannes Smolders en Maria van den Boer. Joannes Smolders (sr) was een broer (of de zoon van een broer) van een tante van Lucia. Catharina Smolders was namelijk getrouwd met Gerardus van de Wiel, de oom van Lucia. Dertig jaar later, op 11 januari 1805, is een Lucia Storimans, getuige bij de doop van Maria Elizabeth van Roessel, dochter van Joannes Antonius van Roessel en Bernardina Antonisse. Het is aannemelijk dat het hier om dezelfde Lucia Storimans(-van de Wiel) gaat, want ook de familie Van Roessel was geparenteerd aan de familie Storimans. De eerder genoemde Mechtidis Storimans, had bij Peter van Esch niet allen een zoon Antonius van Esch, maar onder meer, ook een dochter, Maria van Esch, en die dochter was getrouwd met Adrianus van Roessel en een van hun kinderen was Johannes Antonius van Roessel. Lucia Storimans en Johannes Antonius van Roessel waren dus elkaar achternicht en -neef. Maria van Roessel, de zus van de genoemde Johannes Antonius van Roessel is in 1780 getuige bij de doop van een zoon van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel.
Antonius Storimans wordt op zaterdag 27 maart 1790 te Oisterwijk begraven. Hij was toen 71 jaar oud. Het begraafregister van Oisterwijk vermeldt daarbij: 'begraven in de kerk; huisvader laat vrouw en kinderen na'. Ook hem viel dus, net als zijn vader en moeder, de eer te beurt om 'in de kerk' begraven te mogen worden. Of ook Lucia daar begraven is, is onbekend. Van haar ontbreken de overlijdensgegevens.

Het eerste kind uit het huwelijk van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel werd, zoals gemeld, kort na de officiële echtverbintenis (op 24 april 1774) geboren. De boreling wordt Joanna Maria Storimans genoemd en zij wordt op zondag 8 mei 1774 te Oisterwijk gedoopt. De doopgetuigen zijn de Eerw. Heer Joannes Storimans en Joanna van de Wiel. Joanna van de Wiel is ongetwijfeld de oma van het voorechtelijk verwekte kind. Het feit dat hier de eerwaarde heer Joannes Storimans ten tonele verschijnt, geeft steunt aan het vermoeden dat Antonius Storimans, de vader van de dopeling, inderdaad de zoon en niet de kleinzoon van Joannes Antonius Storimans moet zijn geweest. De genoemde eerwaarde heer Joannes Storimans is namelijk de jongere broer van Antonius Storimans, uit het tweede huwelijk van Joannes Antonius Storimans met Maria Peter Brock (of Brocke of Brocken).
Deze Joanne Maria Storimans is mogelijkerwijs dezelfde persoon als de Joanna Storimans die volgesn informatie van H. Schapendonk ca. 1773 te Est zou zijn geboren en die als dagloonster te Bokhoven werkzaam was en getrouwd was met een ca, 1767 te Est geboren en te Bokhoven overleden Franciscus Johannes van den Broek. Dat gegeven spoort in elk geval met het gegeven dat in de periode van 1799 tot 1818 ene Joanna Maria Sorimans (ook genoteerd als Joanna Storimans) vrij regelmatig terugkomt als getuige - in de jaren 1814-1818 min of meer als vaste getuige - bij huwelijken in de r.k. parochie van Lith (een kerkdorp hemelsbreed op ca. 10 kilometer met het pontveer van Est). En het spoort met het gegeven dat de stiefmoeder van haar vader, Maria Peter Brock (wellicht ook: Broek), ook uit Est afkomstig was. Via die connectie zou Joanna mogelijkerwijs in Est terecht gekomen kunnen zijn en daar Franciscus van den Broek ontmoet kunnen hebben. Er zijn verder geen andere Joanna Maria Storimans die de echtgenote van Franciscus van den Broek geweest kunnen zijn.
Het is goed mogelijk dat Joanna ook degene is waarvan een te Tilburg opgemaakte memorie van successie vermeldt dat op maandag 22 februari 1847 te Oisterwijk is overleden Joanna Maria Storimans. Als dit overlijden deze Joanna Maria betreft dan was zij bij het overlijden 73 jaar oud.

Het tweede kind van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel dat in het parochieregister van Oisterwijk is teruggevonden is Cornelia Storimans. Zij wordt op zaterdag 13 juli 1776 gedoopt met Walterus van de Wiel en Adriana Vugs als doopgetuigen. Walterus van de Wiel was de, in 1732 geboren, oudste broer van Lucia. De positie van Adriana Vugs ten opzichte van (de ouders van) de dopeling is nog niet achterhaald.
Ook van Cornelia Storimans is verder weinig bekend. Vermoedelijk is het deze Cornelia Storimans die wordt genoemd in de memorie van successie van dinsdag 9 juli 1833 te Oisterwijk.

Maria Elizabeth Storimans is het derde kind van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel. Het bevolkingsregister van Oisterwijk vermeldt drie keer dat daar in 1778 een Maria (Elisabeth) Storimans is geboren (twee keer met als geboortedatum 8 augustus 1778). Het betreft hier echter registers uit 1816, 1824 en 1840-1850, waarvan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid niet zo groot is als die van het parochiale doopregister van Oisterwijk. Dat zegt, dat aldaar op maandag 3 augustus 1778 Maria Elizabeth Storimans, dochter van Antonius Storimans en Lucia van de Wiel, werd gedoopt in het bijzijn van Antonius van Esch en Aldegondis van de Wiel als getuigen. Aldegondis van de Wiel is geen zus van Lucia, maar waarschijnlijk de vrouw van een van haar broers, derhalve een schoonzus. Antonius van Esch is een volle neef van Antonius Storimans, namelijk de zoon van Peter van Esch en Mechtildis Storimans; Mechtildis Storimans was de zus van Joannes Storimans de vader van Antonius Storimans.
De hier bedoelde Maria Elisabeth Storimans zou degene geweest kunnen zijn waarvan sprake is in de memorie van successie die te Tilburg werd opgemaakt in verband met het overlijden op 10 april 1855 te Oisterwijk van een persoon van die naam. Als dat zo is dan werd Maria Elisabeth 77 jaar oud.

Wat wel verwondering wekt is dat van geen van deze drie dochters van Antonius Storimans trouwgegevens of gegevens over kinderen bekend zijn, terwijl zij vermoedelijk toch alle drie een voor die tijd behoorlijke ouderdom hebben bereikt. Het is niet uitgesloten dat een of meer van deze dochters van Antonius in het klooster hebben gezeten en dus non zijn geweest. De inspiratie daartoe zouden ze hebben kunnen opgedaan onder invloed van hun oom Joannes Storimans.

De drie zussen hadden ook nog een broer Joannes Storimans. Deze Joannes werd op maandag 24 april 1780 te Oisterwijk gedoopt. Zijn ouders, Antonius Storimans en Lucia van de Wiel, kozen ditmaal Engelbertus van de Wiel en, de al eerder genoemde, Maria van Roessel tot peter en meter. Engelbertus van de Wiel was een in 1747 geboren jongere broer van Lucia. Wat voor zijn zussen geldt, geldt ook voor Joannes, namelijk dat over zijn lot weinig bekend is. Waarschijnlijk is hij het 'kind van Antonius Storimans' dat volgens het begraafboek van de predikant te Oisterwijk op donderdag 27 december 1781 aldaar werd begraven. Hij was dan ruim anderhalf jaar oud.

Joannes Franciscus Storimans

Gedoopt op 26 april 1742 Oisterwijk,
zoon van Joannes Antonius Storimans en Maria Peter Brock
overleden op 20 februari 1815 te Oisterwijk
Joannes Franciscus Storimans was ongehuwd;
Hij werd omstreeks 1770 priester gewijd;
tot ca. 1782 kapelaan te Schijndel;
vanaf 1782 pastoor te Den Dungen;
vanaf 29 novemer 1813 woonachtig te Oisterwijk
overleden op 21 februari 1815 te Oisterwijk.

Joannes Franciscus Storimans werd donderdag 26 april 1742 te Oisterwijk gedoopt als het eerste kind uit het tweede huwelijk van Joannes Storimans; dat is zijn huwelijk met Maria Peter Brock. De peter en meter bij deze doop waren Cornelius Vuchs en Maria Lombaerts. De relatie tot deze twee doopgetuigen is onbekend.
F. van Berkel meldt over deze Joannes: "Pastoor Jan Storimans. Hij studeerde te Leuven. Hij was eerst Kapelaan te Schijndel en vanaf 1782 Pastoor te Den Dungen. Hij verliet deze parochie op 29 november 1813 en vestigde zich in Oisterwijk waar hij op 21 februari 1815 stierf. Jan stond bekend als een zeer strijdvastig priester, ijverig en krachtig in woord en daad. Hij liet een aanzienlijke hoeveelheid theologische boeken na aan het Groot Seminarie te Haaren." In de lijst van degenen die pastoor zijn geweest van de parochie van Jacobus de Meerdere in Den Dungen staat hij vermeld als pastoor van 1782 tot 1813
Van zijn verblijft in Leuven zijn nog geen gegevens gevonden, maar dat hij in Schijndel als priester werkzaam is geweest wordt bevestigd door een reeks vermeldingen in de periode van 1773 tot 1778 in het trouwregister van die plaats, waar R.D. (Johannes) Storimans als getuige optrad; "R.D." staat voor 'reverendus dominus' en dat bekent 'eerwaarde heer', de aanspreektitel van een priester.
De Eerw. Heer Joannes Storimans is op 19 maart 1770 ook getuige bij de doop van Anna Maria van Esch, dochter van Antonius van Esch en Elizabeth Rutthe. Antonius van Esch was een neef van Johannes Storimans. Hij was de zoon van Peter van Esch en Mechelina Storimans en die Mechelina was de tante van Johannes
Op zondag 8 mei 1774 is de Eerw. Heer Johannes Storimans te Oisterwijk getuige bij de doop van Joanna Maria Storimans, dochter van zijn (half)broer Antonius Storimans en Lucia van de Wiel.
Last Updated on Oct, 16, 2004 by Th. Storimans
Terug naar de gegevens 1500-1650
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Hubertus Petrus)
Terug naar de periode 1650-1750 (tak Arnoldus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1775 (tak Willibrordus en Wilhelmus Antonius)
Terug naar de periode 1650-1800 (tak Lambertus Antonius)
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis