Gegevens omtrent de familie Storimans (± 1450 - ± 1650; tak Petrus)
(zie ook de toelichting)

Petrus Storimans

geboren vóór ± 1462, mogelijk de zoon van Henric Henric Henric Storiman;
schepen van Helvoirt in 1490;
overleden na 1495 en vóór ± 1507
Petrus was gehuwd met NN
Kinderen uit de huwelijk:
- Henricus Storijmans, datum of jaar van geboorte onbekend, waarschijnlijk omstreeks ± 1480;
overleden vóór ± 1548
- Arnoldus Storimans, geboren vóór ± 1497;
overleden omstreeks 12 maart 1562

Volgens de gegevens van F. van Berkel koopt Peeter Henric Storiman op 22 april 1485 eikenhout op kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt en wordt in 1490 een Peeter Storijman genoemd als schepen van Helvoirt. Aangenomen dat hij toen meerderjarig was moet hij dus vóór 1485 - 23 j., dus 1462 geboren zijn. F. van Berkel noemt bij zijn vermeldingen geen vindplaatsen, maar die komen nog wel eens boven water. Vaststaand is in ieder geval dat er eind 15e en begin 16e eeuw akten zijn gevonden waarin de naam Peter/Petrus wordt gebruikt in combinatie met Henricus als patroniem en in combinatie met de naam Arnoldus en Henricus, waarbij Petrus zelf patroniem is. Er is dus een lijn die loopt van Henricus (grootvader) naar Petrus (vader) naar Arnoldus en Henricus (zonen). Verder is bekend dat er in dezelfde tijd en op dezelfde plaats twee verschillende Petrus Henricus Storimans moeten hebben bestaan en ook twee verschillende Hendrikken Storimans. Één van beide Hendrikken overleed vóór 1486 en de ander daarna. De hier bedoelde Petrus Henricus is degene wiens vader na 1486 kwam te overlijden. Het meest plausibel is dat die overleden vader Henric Henric Henrix Storyman is geweest en niet Henric Aert Hedric Storijmans. Het argument achter deze veronderstelling is dat Henric Aert Heric Storijmans gesitueerd moet worden in het deel van de parochie Haaren dat als Ghesel op de Raem wordt aangeduid, terwijl de hier aan de orde zijnde Peter Henricus Storimans in verband moet worden gebracht met bezit in Helvoirt (Molenstraat, Kreitenveld). Dit laatse omdat hij blijkens een akte uit een erf had naast dat van Coenraat van de Staeck. Doe Coeraat van de Staek was getrouwd met Heylwygh Hendric Storimans. Dikwijks is dat een aanwijzing voor verwantschap tussen m.n. Peter Hendric Storimans en Heylwigh Henric Storiman; zij waren waarschijnlijk broer en zus en bijgevolg niet behorende tot de familietak die zich in Haaren op de Raem ophield.
Het jaar van zijn overlijden van Peter Henric Storimans ligt na 1495, want in een akte uit 1495 is nog sprake van een nog een leven zijnde Petrus Henricus Storiman.
De volgorde van zijn kinderen Henricus en Arnoldus staat niet vast. Henricus is bovenaan gezet omdat doorgaans de oudste zoon naar de grootvader werd vernoemd.

Er zijn ook vindplaatsen waarin sprake is van kinderen van Petrus Storimans (ook: Storijmans) die goederen hebben, verkopen of verwerven in Haren op de grens met Oisterwijk. Eén vindplaats uit 1495 heeft betrekking op aankoop van land in het Creijtenveld (ook: Krijtenveld) door een Petrus, zoon van Henricus Storiman. Het Krijtenveld ligt op de grens tussen Udenhout, Oisterwijk en Haaren, vlak naast de plaats waar later Arnoldus Petrus Storimans bezit verwerft. Daaruit is afgeleid dat de Petrus die genoemd staat als vader van Arnoldus Petrus Storijmans, op zijn beurt de zoon was van de hierboven genoemde Henric Aert Henrix Storyman.

17 februari 1479 (...) een stuck lands 2 L in par. Helvoirt (...) ghelegen inter her. Peter Henric Stormans > erf Coenraets z. Claeus vande Staeck ^erf Wouter van Eyghen en Laureis Jan Anchems z. v gem. plateam geheten die Molenstrathe vendidit Coenraerden vande Stake voors
(Bron: Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 185-1479; 847.Sch.Otw,R.185,6r-1. 35)

9 maart 1483 (...) 2 buender in par. Helvoert in loco die Molenstraet < erf Peter Storman > erf Coenraets kynderen vande Staeck ^die straete
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 189-1483; 847.Sch.Otw,R.189,14v-3. 100)

18 januari 1495. De kinderen van Hermannus Poelman en van Geertruda Johannis van Derenborch:... 2. wijlen Geertrudis' haar echtgenoot: Godefridus Theodorici van Spoerdonck, ....Godefridus kreeg: ....2 morgen land, in Helvoirt ter plaatse Creijtenveld, tussen erfgoed van Johannes Coenen aan beide zijden, met de einden reikend tot aan erfgoed van erfgenamen van wijlen Angela van den Dijck,...... Voornoemde Godefridus, uit macht van testament van wijlen zijn vrouw Gertrudis Hermanni Poelman verkocht voornoemd kamp ter plaatse Kreitenveld aan Petrus Henrici Storiman. Verkoper en zijn zoon Theodoricus beloofden de lasten af te handelen.
(Bron: Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1475 - 1500 (d) door S.J.M.M. Ketelaars te Rosmalen 1996 / 1998; sH.R.1263,671,273-1 en 273v-2; http://www.dekleinemeijerij.nl/informatiebronnen/bossche-protocol)

20 maart 1548. Laurens z.w. Henrici z.w. Petri Storijmans en Johannes z. Thielman Huysmans man van Adriana d. voorn. w. Henrici z.w. Petri Storijmans stuk land deels akker deels wei 6 L par. Haaren tpl. die Hoeve etc.
(Bron: Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1525 - 1550 (b) door Wim de Bakker; sH,R.1276,132.303; www.dekleinemeijerij.nl/informatiebronnen/bossche-protocol) sH,R.1350,101.931.

Henricus Petrus Storimans

geboren vóór 1508;
zoon van Petrus Storimans;
overleden vóór 1548.
Henricus Petrus was gehuwd met NN.
vermoedelijk overleden in 1647
Uit dit huwelijk:
- Petrus Henricus Storimans, geboren in ieder geval vóór 1549, maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden vóór 1589
gehuwd met NN
Uit dit huwelijk:
- Adrianus Petrus Henricus Storimans, geboren vóór 1567;
overleden na 1589
- Laurentius Henricus Petrus Storimans, geboren vóór 1529;
overleden vóór 1548
Laurentius Henricus Petrus Storimans was gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk
- Adrianus Laurentius Henricus Storimans, geboren vóór 1569;
overleden omstreeks 1589
- Adriana Henricus Petrus Storimans, geboren vóór 1528;
overleden na 1548 en vóór 1563
Adriana (ook Arijken) Henricus Petrus Storimans was gehuwd met Johannes Thielman Huysmans (overleden vóór 1563).
Uit dit huwelijk twee kinderen bekend.
1. Willem Jan Tielman Huysmans; omstreeks 1540;
overleden na 1568
2. Merijken Jan Tielman Huysmans; geboren na 1540;
overleden na 1568
Dat Hericus een zoon was van Petrus Storijmans volgt uit een akte uit 1548 waarin Hendriks kinderen, Laurens Storijmans en Andriana Storijmans een rol spelen en waarin vermeld wordt dat grootvader Petrus en vader Henricus toen reeds overleden waren. Omdat Hendrik in 1548 al meerderjarige (en getrouwde) kinderen had, moet Hendriks geboortejaar ten minste 40 jaar eerder liggen.

Ook voor Petrus Henricus Storimans, geldt dat hij aleen bekend is uit akten uit 1588 en 1589 waarin zijn zoon - in dit geval Adrianus - een rol speelt en waarin vermeld wordt dat vader Petrus Henricus reeds was overleden. Omdat hij in 1588 al een meerderjarige zoon had, moet het geboortejaar van Petrus Henricus Storimans ten minste vóór ± 1548 liggen.

Adrianus Storimans is, zonder dat de moeder wordt vermeld, op 27 februari 1630 te Moergestel gedoopt als zoon van Anthonius Joannes Storimans. Bij zijn doop waren Henricus van Esch en Johanna Peters getuigen. Verder is van hem niets bekend. Hij is waarschijnlijk jong, ongehuwd en kinderloos gestorven.

Van Adrianus Petrus Henricus Storimans is bekend dat hij in 1589 de helft erft van alle nagelaten goederen van zijn naamgenoot en volle neef, Adrianus Laurentius Henricus (zie hieronder).

Laurens Henricus Storimans wordt in vier akten genoemd.
In een akte van 20 maart 1548 is er een transacie met een stuk land deels akker deels wei van 6 lopens groot in de parochie van Haaren, ter plaatse bekend als "die Hoeve", waarbij Laurens zoon van wijlen Henrici zoon van wijlen Petri Storijmans en Johannes zoon van Thielman Huysmans, man van Adriana dochter van voornoemde wijlen Henrici zoon van wijlen Petri Storijmans betrokken zijn. Het betrokken regres (nr. 931, sH, R.1350, 101) waarin dit staat vermeldt niet wat voor transactie dit geweest is. .
(Bron: Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1525-1550 (a), vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg, door Wim de Bakker, 26 maart 1996 / 10 augustus 1998; www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)
De andere akten zijn uit 1588 en 1589 en betreffen zijn zoon Adrianus. In die akten wordt vermeld dat Larentius Storimans reeds overleden is.

Op 30 juli 1588 koopt Adrianus Laurenty Henrici Storimans een huis met erf en 3 lopens land in de parochie van Haaren ter plaatse bekend "aeden Hovel". Niet lang heeft hij daar plezier van gehad, want op 18 februari 1589 is sprake van de verdeling van al zijn nagelaten goederen. De ene helft gaat naar zijn hierboven reeds genoemde neef, Adrianus Petrus Henricus Storimans (Laurentius, de vader van Adrianus, en Petrus, de oom van Laurentius waren reeds overleden en kennelijk ook zijn tante Adriana en haar man, Johannes Thielman Huysmans, want zij erven evenmin). De andere helft gaat naar Johannes, zoon van wijlen Arnoldi Ancems (of Ariëns). Daaruit is afgeleid dat Adrianus Larentius Storimans noch vrouw noch kinderen noch ouders of broers en zussen naliet en dat genoemde Johannes Arnoldi Ancems waarschijnlijk een andere neef van Adrianus Laurentius Storimans was. De (reeds overleden) Arnoldus Ancems zal een broer of zwager van de moeder van Adrianus Laurentius geweest zijn en Johannes Arnoldus Ancems dus eveneens een neef van Adrianus Laurentius Storimans. Op 4 juli 1589 draagt Arianus Petrus Henricus Storimans zijn heft uit de erfenis over aan die Johannes, die dan wordt aangeduid als zoon van wijlen Arnoldi Ariens.
(Bron: regressen nr. 286, sH, R.1420, 273, resp. nr. 85, sH, R.1406, 269v en nr. 214, sH,R.1416, 376v; Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1575-1600 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg door Wim de Bakker, 2 augustus 1993 / 31 januari 1996; www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

Van Adriana Henricus Storijmans is niets meer bekend, dan wat hierboven reeds is aangegeven, namelijk dat zij gehuwd was met Johannes Thielman Huysmans die in 1548 samen met Larens Henricus Petrus Storimans betrokken was bij een transactie rond een akker en wei van 6 lopens in Haaren. Uit het gegeven dat zij in 1589 niet worden genoemd als erfgenamen van Adrianus Laurentius Henricus Storimans is afgeleid dat zij beiden toen al waren overleden.

Aart Storimans

geboren vóór 1498, zoon van Petrus Storimans
overleden vóór 1562
Arnoldus blijkt in 1520 gehuwd te zijn met: Heilwich Jan de Snyder (ook: Heilwich Jan Termeer)
Kinderen van Aart:
1. Peter Aart Storemans, geboren vóór ± 1530
2. Aalbertken Storemans, geboren vóór ± 1530;
overleden na 12-3-1562;
gehuwd met Adriaan Jan Aart Willem.

Aanvankelijk was van Arnoldus Storimans alleen de deling in 1562, na zijn overlijden, van zijn bezit bekend. Bij die deling stond niet vermeld wie zijn vader was, wel dat hij gehuwd was met Heilwich Jan Termeer. Aan zijn beide kinderen werden toen overgedragen o.m. een huis en akker in Haaren aan het 'Holleneind', aanliggend land aan de Dorenstraat, een stuk land eveneens in Haaren aan 'de Regge', land in de gemene Haarensche akkers, een erf naast land van het altaar van sinte Kathelijne in de kerk van Oisterwijk, 'zandstukken' en de 'Langen Akker' te Haaren.
Inmiddels is komen vast te staan in welke jaren Arnoldus Storimans (ook: Storyman, Storijmans) die bezittingen heeft verworven of al in bezit had, namelijk in 1518, 1520, 1528, 1530 en 1533. Daarbij staat doorgaans vermeld dat hij de zoon was van Petrus Storimans. In akten uit 1520 en 1528 staat vermeld dat Arnoldus zoon van wijlen Peter Storimans (Storiymans) de echtgenoot was van Heylwige, dochter van Johannes de Snyder. Deze Heylwige Johannes de Snyder is waarschijnlijk dezelfde als Heilwich Jan Termeer, die in 1562 zijn weduwe blijkt te zijn. Jan Termeer zal kleermaker van beroep zijn geweest. De mogelijkheid dat Arnoldus, zoon van Petrus Storimans twee keer getrouwd is geweest, de eerste keer met Heylwige Jan de Snyder en de tweede keer met Heilwich Jan Termeer, mag evenwel, ondanks de gelijke voornaam en het patroniem niet worden uigesloten. Gelet op zijn bezit gaat het in elk geval steeds om dezelfde Arnoldus Storimans.
Aart Storemans is vóór 12 maart 1562 overleden. Op die datum vindt de hierboven reeds genoemde deling van zijn goederen plaats. Zijn echtgenote is dan ook al overleden. Zijn bezit gaat voornamelijk naar zijn zoon, Peter Aart Storemans.


Aart Storemans had ook een dochter, Aalbertken, die in 1562 getrouwd blijkt te zijn met Adriaan, zoon van wijlen Jan Aart Willem, want bij de genoemde deling verwerft deze schoonzoon de helft van de Langen Akker' te Haaren.

Peter Aart Storemans

geboren omstreeks 1530
zoon van Aart Storemans en Heilwich Jan Termeer;
overleden tussen 11 mei 1576 en 21 juni 1590
Peter Aart was gehuwd met: Antonia (Antoniske) Mathijs Henrik Vos
Uit dit huwelijk:
1. Aart Peter Storemans, geboren omstreeks 1560;
datum of jaar overlijden onbekend
2. Antonius Peter Storemans, geboren omstreeks 1560;
overleden vóór 3-1-1592
3. Jan Peter Storemans, geboren omstreeks 1560
4. Adriana Peter Storemans, geboren omstreeks 1560;
overleden vóór ca. 1648;
gehuwd met Marcellis Willems
datum of jaar overlijden Marcellis Willems onbekend, maar in ieder geval na 1648. ;
Uit dit huwelijk is eeén zoon bekend:
1 Willem Mercelis Willems, geboren vóór ca. 1625;
overleden na 1648
5. Lijsken Peter Storemans, geboren omstreeks 1560;
gehuwd met Willem Willem Roeffs;
datum of jaar overlijden van Lijsken Peter Storemans en Willem Willem Roefs onbekend
Peter Aart Storemans wordt in een delingsakte uit 1562 genoemd als zoon van Aert Storemans en Heilwich Jan Termeer. Zijn geboortedatum is niet bekend, maar die ligt vermoedelijk rond 1530.
Peter Aert is tussen 11 mei 1576 en 21 juni 1590 overleden. Van zijn vader had hij in Haaren huis, erf en akker 'Holleneind', zandstukken en de 'Langen akker' geërfd. Hij verwerft verder in Haaren in ieder geval de 'Emeler beemd' (1562), de akker 'Berkt' (1563), een weide in de 'Buender' (1573) en een akker (1576).
Peter Aart is verder bekend uit akten waarin hij betalingen toezegt (2 Karolingische gld op Lichtmis 1571; 30 Barabantse stuivers op Lichtmis 1573; 6 Karolingische gld op St. Servaas 1573).
Bij de deling van zijn bezit in 1590 zijn er drie zoons: Aart Peter Storemans, Antonis Peter Storemans, overleden vóór 3 januari 1597 en Jan Peter Storernans.

Uit een akte van 3-1-1597, waarbij Aart Peter Storemans (de zoon van Peter Aart Storemans) een transactie uitvoert met betrekking tot het huis 'Holleneind', blijkt dat Antonius Peter Storemans, de tweede zoon van Peter Aart Storemans, dan al (ongehuwd en kinderloos) overleden is.

Marcelis, zoon van wijlen Willem Claass, wonend in Gestel bij Oisterwijk (dit is Moergestel) verruilt ('erfmengeling') op 10 juli 1608, als man van Ariken, dochter van Peeter Storimans, landerijen die zijn echtgenote had geërfd van haar vader, nl. de akker 'de Reg' aan het Holleneynde en de akker 'het Santstuxken' aan de Bosweg, voor een huis (hofstad), hof en erf in Croimvoirt (in de parochie Vucht St. Lambertus). Bij de deling in 1602 van de bezittingen van Peter Aert Storemans werd deze dochter, Adriana Peter Storemans, genoemd en bij de verkoop op 12 maart 1603 door haar man van een deel van het bezit aan het Holleneynde heette ze Adriaentken Peter Storimans.

Lijsken Peter Storemans is eveneens bekend uit de genoemde deling van 1602. Lijsken is dan gehuwd met Willem Willem Roeffs. Bij de hierboven bij Ariken genoemde verkoop op 12 maart 1603 van een deel van het bezit uit de erfenis van Peter Aert Storemans aan het Holleneynde was ook deze Willem Willem Roeffs, als man van Elisabeth Peter Storimans, betrokken. Het toen verkochte stuk lag naast het erf van Heylken, de weduwe van Ardt Peeter Storimans (dat is de broer van Ariken/Adriana/Adriaentken en Elisabeth/Lijsken).

Zie over de broer van Antoniske, t.w. Jan Mathijs Hendrik Vos en zijn vrouw, Willemke Adriaan Gerrit Corstens, de opmerking bij Antonis Aart, de kleinzoon van Peter Aart (namelijk de 2e zoon van Peter Aarts eerste zoon, Aart Peter).

Aart Peter Storemans

geboren omstreeks 1560;
zoon van Peter Aart Storemans en Antoniske Mathijs Henrik Vos;
overleden tussen 17 januari 1592 en 1602.
Aart Peter was gehuwd met: Heiwich (Heilken) Goyaart Lamberts,
dochter van Goyaart Lambert Goyaerts;
overleden omstreeks 1592
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Arnoldus (Peter Aart) Storimans, geboren omstreeks 1590 en vóór 1602;
op 1 juni 1619 te Haaren gehuwd met Agneta Joannis Brekelmans;
overleden na 8 juli 1621
2. Antonius Arnoldus (Antonis Aart), geboren omstreeks 1590 en vóór 1602
3. Mariken Aart Storemans (ook: Marijken Arnt Storimans), geboren omstreeks 1590 en vóór 1602;
op 15-2-1620 te Haaren, gehuwd met Niclaas Adriaan Janss van Boxtel

Aart Peter Storemans is een van de zoons van Peter Aert Storimans die worden genoemd in de akte waarin de goederen van zijn vader worden verdeeld. Hij is al overleden als op 16 februari 1602 de deling van het bezit van zijn vader, Peter Aart, plaatsvindt. In de delingsakte treden zijn kinderen (Peter, Antonis en Mariken) in zijn plaats. Dat hij getrouwd was met Heylken Goyart Lambertse (ook: Heilwich Goyaart Lamberts) is onder meer bekend uit een erfpachtakte van 29 februari 1616 en uit een delingsakte van 24 maart 1637.
In de akte van 29 februari 1616 staat dat "Peter en Antonis haar zonen ook ten behoeve van Mariken haar onmondige dochter, ook bij Aert voors. .. hebben verkocht aan hr Everard Henricx priester tbv pastoor en altaristen jeec (jaarlijks een erfcijns) 6 gld 5 st op 1 maart uit voorn. onderpanden (de akker Berkt te Haaren en een 'huysinge erve hoff boomgaert weylant ackerlant 3 L par. Haaren aent Holleneynd'), belast met 7 gld aan Seberden Dierck Bernarts Nastelmakere ? blanck grondcijns aan de abdij van Tongerlo, losbaar met 100 ka gld (karoliningsche gulden)
(sH, R.1516, 268v). Gelijksoortige akten zijn opgemaakt op 12 oktober 1617 (sH, R.1529, 13), 12 juli 1621 (sH, R.1532, 437) en 18 december 1621 (sH, R.1533, 87).

Mariken Aart Storemans (of: Marijken Arnt Storimans of Maecken Aert Stormans) moet omstreeks 1600 geboren zijn, want volgens de bovengenoemde akte uit 1616 was zij toen nog minderjarig, maar op 15 februari 1620 oud genoeg om te Haaren te trouwen met Niclaas Adriaan Janss van Boxtel. Mariken en Niclaas van Boxtel hadden ten minste 4 kinderen:
1 Ariken van Boxtel, geboren 15 februari 1620 (de huwelijks datum van haar ouders);
overleden omstreeks 1669.
Ariken van Boxtel is omstreeks 1657 getrouwd met Steven Franssen. Uit dat huwelijk worden tussen 1655-1669 drie kinderen geboren.
De gegevens over het overlijden van de ouders en de geboorte van drie kinderen volgen uit een voogdijtoewijzing aan Jan Peeter Stoormans op 30 april 1669 over de drie onmondige kinderen van Steven Franssen. Verder is er een akte met betrekking tot een "huys met aenstede boomgaert dries hof en lant geheel 4 1/2 L par. Haren aent Holleneynde" van 5 juli 1669 waarin sprake is van Jan Peeter Stoormans en Steven Frans als momboor (voogd) over drie onmondige kinderen van Staven Franss en Ariken Claes Boxtels (Steven Frans is waarschijnlijk de vader van Steven Frans, de echtgenoot van Ariken Claes Boxtels). tenslotte is er een voogdijtoewijzing van 22 april 1678 waarbij Adriaen Meusen en Huijbert Peter Stoormans worden aangewezen als voogd over de drie onmondige kinderen van Steven Francen en Arieke Claes Boxtels. De genoemde Jan Peeter Stoormans en Huijbert Peeter Stoormans waren broers en neven van Ariken van Boxtel, namelijk kinderen van de Peter Aert Storemans, oudste broer van de Mariken Aert Storemans. Aangenomen mag worden dat van deze beide broer Jan Peetr omstreeks 1678 kwam te overlijden, waarna diens jongere broer met de voogdij werd belast.
2 Aart Claes van Boxtel, geboren 8 januari 1623 en overleden na 1669
De hierboven bij Artikel Boxtels genoemde akte uit 1669 vermeldt niet alleen de voogdij over de drie onmondige kinderen van Steven Franss en Artiken Claes Boxtels, maar ook het gegeven dat Artiken d'r broers Aert Claes Boxtels en Goyaer Claes Boxtel "simpel" waren. Reden waarom zij in de in die akte genoemde transactie met het huis en boomgaard aan het Hollerneind in Haaren werden vertegenwoordigd door de H Geesttafel van Oisterwijk (zeg maar 'sociale zaken" van de parochie).
3 Goyaard Claes van Boxtel, geboren 18 november1625 en overleden na 1669
Voor Goyaard geldt hetzelfde als hierboven bij zijn broer Aert Claes van Botxtel is vermeld.
4 Johanna van Boxtel, geboren 1 mei 1629

Heilwich Goyaard Lamberts (of Heilken) trouwt na het overlijden van Aart Peter Storemans met Goosen Jan Ghijsberts. Deze Goosen (een moleaar/maalder) was al eerder getrouwd geweest met Catharina Jan Sanders (weduwe van Peter Fernandus), bij wie hij drie kinderen had en nog een kind uit het eerste huwelijk van Catharina met Peter Fernandus). De drie kinderen van Aart Peter en Heilken kregen er door het tweede huwelijk van Heilken dus vier stiefbroers/zussen bij.

Jan Peter Storemans

geboren vóór ± 1560;
zoon van Peter Aart Storemans en Antoniske Mathijs Henrik Vos;
overleden na 14 februari 1634.
Jan Peter was gehuwd met: Adriaantje Jan de Gruyter, overleden vóór 14 februari 1634
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Joannes (Antonis Jan) Stoormans (Storimans), geboren omstreeks 1600;
begraven op 8 januari 1642 te Moergestel
2. Petrus Joannes Storimans (ook Stoormans), geen indicatie met betrekking tot de vermoedelijke geboortedatum;
begraven op 14 december 1633 te Moergestel
3. Joannes Joannes Storemans (ook: Stoormans), geboren vóór ± 1613;
waarschijnlijk overleden vóór 1634.
4. mogelijk: Nicolaus Stoormans, geboren vóór ± 1605;
waarschijnlijk overleden vóór 1634
Jan Peter Storemans is een van de zoons van Peter Aert Storimans die worden genoemd in de akte waarin de goederen van zijn vader worden verdeeld. Jan Peeter Stoirmans komt herhaaldelijk voor in akten van de Schepenbank te Moergestel eind 16de en begin 17e eeuw. Hij bezit dan een veelheid van percelen wei, akkerland enz. in Moergestel (Kerkakker, Kerkeind, Kerkstraat, Leemputten, Creytenstraat, op de Put, in de Biesen, Opperbeemd, Regenbeemd, Brechtshoeve, Brechtsheide), maar ook in Haaren (Holleneind) en Hilvarenbeek (Westerwijk). Het lijkt er dus op dat hij in goeden doen was. Ook blijkt uit akten van 12 en 20 december 1607 dat hij toen voogd was over Jenneke Cornelis van Aelst, dochter van Cornelis van Aelst en Maricken Cornelis Goitstauwen, welke Marieke op haar beurt de (overleden) dochter was van Cornelis Goitstauwen en Cornelia Mathijs Hendrick Vos. Die Cornelia Mathijs Hendrick Vos was de tante van Jan Peter Storimans, namelijk een zus van zijn moeder Antoniske Mathijs Hendrick Vos. Zijn voogdijkind was derhalve een achternichtje. Jan Peter Jan Stoormans wordt verder genoemd in enkele processtukken van de Schepenbank van Moergesteld. In 1597 betreft dat een geschil met Corstiaan Marcus de Beer, in 1610 een geschil met een verwant van Gerardsz. en in 1618 met de weduwe van Jan Jacob Gerardsz.
Jan Peter was gehuwd met Adriaantje Jan de Gruyter, die vóór 14 februari 1634 moet zijn overleden, want op die datum doet Jan Peter, blijkens een akte 'afstand van tocht', d.w.z. dat hij als langst levende echtgenoot afziet van het vruchtgebruik van de goederen uit de echtverbintenis. Hij deed dat ten gunste van zijn toen nog als enige in leven zijnde zoon, t.w. Antonis Jan.
De overlijdensdatum van Jan Peter Storemans ligt na dinsdag 14 oktober 1636. Op die datum is hij, samen met Maria Guilielmus de Lauw, nog getuige bij de doop van Catharina Joannes Andreas, dochter van Joannes Andreaszn. Wie dat zijn geweest en in welke betrekking hij tot die personen stond is niet bekend. Dat weten we ook niet van Theodorus Arnoldus, bij de doop van wiens dochter Petronella Theodorus Arnoldus, hij, op zondag 25 maart 1635 in gezelschap van Ida Jordanus, doopgetuige was. Er zijn in de periode 1638-1645 nog twee dopen bekend, waarbij een Joannes Petrus Storimans doopgetuige was. Gelet op de daarbij vastgestelde connecties met Antonius Storimans is echter aangenomen dat we in die gevallen van doen hebben met Jan Peter Storimans, de zoon van Peter Aert Storemans. Diezelfde Jan Peter Storimans was in 1635, resp. 1636 nog te jong om de getuige geweest te kunnen zijn bij de twee hierboven genoemde dopen.

Uit de inventaris van het archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811 weten we dat er een Peter, zoon van Jan Peter Stoormans, heeft bestaan. Deze Peter Jan Peter Stoormans was in 1633 (samen met zijn broers, Antonis en Jan Jansz, betrokken bij een voor de Schepenbank dienend geschil met Jan van den Kerkhove. In het RK begraafregister 1631-1706 van Moergestel staat voorts vermeld dat op 14 december 1633 aldaar een Petrus Joannes Storimans is overleden en begraven. De uitvaartmis vindt plaats op 8 januari 1634.
De mogelijkheid bestaat dat Peter Jan Stoormans getrouwd is geweest en een dochter heeft gehad die Joanna Stoormans werd genoemd. Hetzelfde zou kunnen gelden voor zijn hieronder te noemen broer Jan Jansz. Zie hierover verder bij Joanna, de vermoedelijke dochter van Antonius Joannes Stoormans.

Zoals hierboven reeds is aangegeven blijkt uit de inventaris van het archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811 tevens dat Jan Peter Stoormans in 1633 ook nog een zoon, Jan Jansz. Stoormans, in leven had. Deze Jan Jansz. Stoormans zal dezelfde persoon zijn die op 5 januari 1633 in Oisterwijk als Joannes Joannes Storemans, samen met Aegidius de Weer, getuige is bij het huwelijk van Adrianus Winandus en Elisabeth Hermanus. Hij moet niet lang na dat huwelijk waarbij hij getuige was, zijn overleden, want uit een akte van 14 februari 1634 (waarbij Antonis Peter van zijn vader bezit verwerft in Moergestel) volgt dat Antonis Peter op dat tijdstip nog het enige in leven zijnde kind van Jan Peter Storemans en Adriaantje Jan de Gruyter was.
De mogelijkheid bestaat dat Jan Jansz. Stoormans getrouwd is geweest en een dochter heeft gehad die Joanna Stoormans werd genoemd. Hetzelfde zou kunnen gelden voor zijn broer Peter Jan. Zie hierover verder bij Joanna, de vermoedelijke dochter van Antonius Joannes Stoormans.

Of Nicolaus Stoormans ook als zoon van Jan Peter Storemans was, is niet zeker. Het enige was vaststaat is dat in 1625 ene Niclaes Stoormans, samen met andere ingezetenen van Moergestel, voor schepenen getuigenis heeft gegeven van de wandaden, welke het Engels regiment van kolonel Kircpatrick bedreven heeft. (Archief dorpsbestuur Moergestel 1301-1814). Hij is hier in de stamboom ingevoegd, omdat van de andere Storimansen die omstreeks 1600 in Moergestel kinderen hebben gehad de gezinssamenstelling wel (min of meer) bekend is en van Jan Peter Storemans niet. Als Niclaes Stoormans inderdaad een zoon is van Jan Peter Storemans, dan moet hij voor 1634 zijn overleden, want in de akte van 1634 (zie hierboven) wordt hij niet meer genoemd.

Peter Aart Storimans

geboren vermoedelijk omstreeks 1590 en in ieder geval vóór 1602;
zoon van Aart Peter Storemans en Heiwich (Heilken) Goyaart Lamberts;
vermoedelijk overleden na 1644.
Peter Aart (Petrus Arnoldi) Storimans trouwde op zaterdag 1 juni 1619 te Haaren met Agneta Joannis Brekelmans
Kinderen uit dit (en of een volgend) huwelijk:
1. Jan Peter Stoormans, geboortedatum onbekend, vermoedelijk omstreeks 1620 te Haaren;
waarschijnlijk overleden omstreeks 1678;
van hem zijn geen echtgenote of kinderen bekend.
2. Huybert Peter Stoormans, geboortedatum onbekend, vermoedelijk omstreeks 1620 te Haaren;
overleden na 22 april 1678;
Hybert Peter was gehuwd en had kinderen, maar de namen van zijn echtgenote en van zijn kinderen zijn niet bekend
3. Heijltjen Peters Stoormans (Helena Peeters Stormans), geboren in 1644, woonachtig te Haaren
geen overlijdensgegevens;
in 1682 gehuwd met Teunis Jacobs van Laerhove;
uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Peter Aart Storemans staat vermeld in de delingsakte van 1602, waar hij wordt opgevoerd als zoon van Aart Peter Storemans en Heilwich Goyaard Lamberts. Op 12 mei 1619 gaat Petrus Arnoldi Storimans te Haaren in ondertrouw met Agneta Joannis Brekelmans. Cornelius Joannis en Rutger Alberti zijn daarbij de getuigen. Wie deze personen zijn geweest is niet bekend. Na de ondertrouw volgt op zaterdag 1 juni 1619 het kerkelijk huwelijk. De getuigen daarbij zijn Johannes Judoci (gerechtsbode) en Petrus Joannis Lamberti (koster).
Op 8 juli 1621 was hij te Oisterwijk, samen met Adriana Cornelissen, getuige bij de doop van Johanna Adrianus Matheussen, dochter van Adrianus Matheussen en Maria N . De relatie tot deze personen is niet bekend.
Hoewel doopgegevens - althans doopgegevens met achternamen - ontbreken is het aannemelijk dat Peter Aart Storemans ten minste drie kinderen heeft gehad. De moeder van de eerste twee, Joannes Petrus en Hubertus Petrus, zal, gelet op het vermoedelijke geboortejaar van deze twee, waarschijnlijk wel Agneta Joannes Brekelmans zijn geweest. Met betrekking tot het derde kind, Heiltjen Peter, is dat enigszins twijfelachtig.
De overlijdensgegevens van Peter Aart Storemans en zijn echtgenote of echtgenotes zijn niet bekend. Peter Aart Storemans moet na 1644 zijn overleden.

Het oudste kind van Peter Aart is waarschijnlijk Joannes Petrus Storimans. We komen op woensdag 17 november 1638 althans een Joannes Petrus Storimans tegen als getuige bij de doop van Nicolaus Henricus Mudtsarts, zoon van Hendricus Nicolaus Mudtsarts. De andere doopgetuige is Elisabetha Petrus. De familie Mudtsarts staat in relatie tot de Peter Aart Storimans. Een oudtante van Peter Aart Storimans, namelijk Willemken Henrick Mathijs Vos, een zus van zijn grootmoeder, was getrouwd met Nicolaes Denis Cornelis Mutsaerts en hun zoon, Hendricus Nicolaus Mudtsarts, was de vader van de dopeling. De op 17 november 1638 gedoopte Nicolaus Henricus Mutsaerts is 32 jaar later, op 27 juli 1670 Moergestel, op zijn beurt de getuige bij het huwelijk van Gertrudis Antonius Stoormans en Arnoldus Cornelius Lathouwers. Gertrudis Storimans is een dochter van Antonus Arnoldus Storimans, een neef van Joannes Petrus Storimans. Verder vinden we Joannes Petrus Storimans als doopgetuige te Moergestel terug op donderdag 4 mei 1645. Dan wordt aldaar Arnoldus Arnoldus Anthonius gedoopt. De andere doopgetuige is Adriana Theodorus. De dopeling, Arnoldus Arnoldus Anthonius, is zonder twijfel de zoon van Arnoldus Antonius Storimans.
De connecties tussen Joannes Petrus Storimans en Antonius Storimans alsmede de hieronder te noemen connectie met Marieken Storemans vormen de bevestiging van het vermoeden dat Joannes Petrus en zijn broer Huybert Peter kinderen zijn geweest van Peter Aart (Petrus Arnoldi) Storimans en Agneta Joannes Brekelmans en niet van Peter Jan Peter Stoormans.
Gegevens over een eventuele echtgenote van Joannes Petrus Storimans of over eventuele kinderen van hem zijn niet gevonden. Daarom is aangenomen dat hij ongehuwd is gebleven.
Het is aannemelijk dat Joannes Petrus Storimans omstreeks 1678 is overleden. Dat volgt uit een voogdijbeschikking van 22 april 1678 uit Oisterwijk waarbij Huijbert Peter Stoormans (samen met ene Adriaen Meusen) tot voogd wordt benoemd over 'de drie onmondige kinderen van Steven Francen en Arieke Claes Boxtels'. Voorafgaande aan die beschikking uit 1678 was echter op 30 april 1669 te Oisterwijk al Jan Peter Stoormans tot voogd benoemd over de drie onmondige kinderen van Steven Franssen. Doorgaans bleef een eenmaal benoemde voogd in die functie aangesteld tot aan het meerderjarig worden van de voogdijkinderen. Wisseling vond in de regel alleen plaats bij het voortijdig overlijden van de voogd. Dat zal bij Jan Peter Stoormans het geval zijn geweest. Aangenomen is dat opvolgende voogd, Huijbert Peter Stoormans, zijn jongere broer is. Arieke Claes Boxtels was een volle nicht van Jan Peter en Huybert Peter. Haar moeder heette Mariken Storemans en dat was een zus van hun vader, Peter Aart Storimans.

Naast Jan Peter Stoormans en Huijbert Peter Stoormans heeft er ook een Heijltjen Peters Stoormans bestaan. In het register van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente met betrekking tot de kerkdorpen Oisterwijk, Haaren en Udenhout staat althans vermeld, dat op 24 januari 1682 te Oisterwijk in ondertouw zijn gegaan Teunis Jacobs van Laerhove met Heijltjen Peters Stoormans uit Haaren en voorts dat zij 'wettelijk op behoorlijke tijd (zijn) getrouwd'. Vanwege haar woonplaats Haaren is aangenomen dat deze Heiltjen een dochter van Peter Aart is geweest, want die woonde ook in Haaren. In theorie zou zij ook de dochter van de eerder genoemde Peter Jan Peter Storimans kunnen zijn geweest, maar vooralsnog wordt er echter vanuit gegaan dat die ongehuwd is overleden. Wat - in beide opties - wel enigszins opmerkelijk is, is dat zij volgens de opgave in het trouwboek in 1744 zou zijn geboren en dat is 25 jaar na het huwelijk van Peter Aart en Agneta Joannes Brekelmans. Misschien is het zo geweest dat die Agneta tussentijds is overleden en dat Peter Aart nadien met een andere nog onbekende vrouw is getrouw. In dat geval waren Jan Peter en Huybert Peter haar halfbroers.
Heijltjen Peters Stoormans is, onder de naam Helena Peeters Stormans, op woensdag 30 oktober 1686 te Oisterwijk getuige bij de doop van Henricus Joorde Willems, zoon van Jordanus Willems en Elisabeth Jacobus van Laerhoven. Die Elisabeth Jacobus van Laerhoven was haar schoonzus.

Anthonius Arnoldus Storimans
(Antonis Aart Storemans)

geboren vóór ± 1590;
zoon van Aart Peter Storemans en Heilwich Goyaart Lamberts;
overleden tussen 1649 en 1652,
Antonis was gehuwd met Lijsken Gerardus Herberts de Cort, wonende te Moergestel, begraven aldaar op 20 augustus 1670, dochter van Gert Herbert de Cort.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Antonius ('Langen Aart') Storimans, geboren vóór 1620
2. Willebrordus Antonius (Wilbert Antoni) Storemans, geboren omstreeks 1625
3. Wilhelmus Antonius (Willem Antony) Storemans, geboren omstreeks 1630
4. Jenneke Stoormans, geboren omstreeks 1633;
getrouw met Johannes Adrianus Deckers
Jenneke is vóór 16 september 1670 overleden en Johannes Adrianus Deckkers na die datum
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Deckers, gedoopt op woensdag 26 maart 1664 te Moergestel
5. Helena Antonius (Heiltje) Stormans (Hedwig Antonius Stoormans), geboren omstreeks 1635
overlijdensgegevens onzeker
vóór 1655 gehuwd met Willem Willemse de Louw,
vermoedelijk overleden op 16 maart 1691 te Moergestel en aldaar begraven op 18 maart 1691
Uit dit huwelijk in ieder geval:
1. Guilhelmus de Lauw, gedoopt op zaterdag 22 mei 1655 te Moergestel;
vermoedelijk begraven op 25 augustus 1711 te Moergestel
Deze Guilhelmus de Lauw treedt op 11 juni 1682 in het huwelijk met Joanna Bernaert Witlocx.
Uit dit huwelijk is een doop bekend, namelijk van
1. Maria de Louw, gedoopt op 11 augustus 1683 te Moergestel.
Joanna Berneart Witlocx overlijdt en wordt op 14 mei 1686 te Moergestel begraven.
Aansluitend treedt Wilhelmus Willems de Louw op 1 november 1688 te Moergestel in het huwelijk met Adriana Gijsbrechs Brocken.
Uit dit tweede huwelijk van Wilhelmus Willemse de Louw zijn 5 kinderen bekend:
2. Helena de Louw, gedoopt op 2 juli 1689 te Moergestel
3. Guilhelmus de Lauw, gedoopt op 28 maart 1692 te Oisterwijk
4. Godefridus (1) de Lauw, gedoopt op 16 augustus 1694 te Moergestel
5. Gisbertus de Louw, gedoopt op 22 april 1696 te Moergestel
6. Godefridus (2) de Lauw, gedoopt op 18 juni 1699 te Moergestel
2. Antonius Wilhelmus Lauwen, gedoopt op vrijdag 12 oktober 1657 te Moergestel
6. Digna Anthonij Stoormans, gedoopt op 17 oktober 1636 te Moergestel;
overleden vóór 1682.
In 1671 gehuwd met Peter Ariën van Gorcum.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Gorcum, gedoopt op 1 februari 1674 te Oisterwijk
2. Elisabeth van Gorcum, gedoopt op 23 november 1675 te Oisterwijk
3. Adrianus (1) van Gorcum, gedoopt op 31 december 1678 te Oisterwijk
4. Adrianus (2) Gorcum, gedoopt op 30 september 1680 te Oisterwijk
Peter Ariën van Gorcum treedt na het overlijden, omstreeks 1681, van Digna Anthonij Stoormans op 8 februari 1682 te Oisterwijk opnieuw in het huwelijk met Helena Petrus van Gerven.
Uit het huwelijk van Peter Ariën van Gorcum met Helena Petrus van Gerven zijn 4 kinderen bekend;
Hendrik Cornelis de Cort momb. over Digna, Adriana en Petronella
1. Dingna van Gorcum, gedoopt op donderdag 30 juli 1682 te Oisterwijk
2. Joannes van Gorcom, gedoopt op woensdag 26 december 1685 te Oisterwijk
3. Anna van Gorcom, gedoopt op woensdag 15 oktober 1687 te Oisterwijk
4. Petronilla van Gorcom, gedoopt op zondag 19 februari 1690 te Oisterwijk
Van Peeters van Gorcom is verder bekend dat hij een buiten echtelijke dochter heeft gekregen bij een als Heltje aangeduide vrouw
1a. Adriaentje van Gorcom, gedoopt 26 december 1683 te Oisterwijk
7a. Gerarda (1) Storimans, gedoopt op 4 september 1640 te Moetgestel;
waarschijnlijk een vroeggeboren helft van een tweeling die spoedig na geboorte en doop weer kwam te overlijden
7b Gerarda (2) Storimans, gedoopt op zondag 15 november 1640 te Moetgestel;
waarschijnlijk de andere helft van een tweeling die eveneens spoedig na geboorte en doop weer kwam te overlijden
8. Gertrudis Anthonius (Gerritken of Geertruij) Storimans, geboorte of doopdatum onbekend;
begraven op 6 oktober 1680 te Moergestel;
in 1670 gehuwd met Arnoldus Cormelius Lathouwers (ook: Aert Cornelis Cathouwen)
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Lathouwers, gedoopt op 16 oktober 1670 te Moergestel
2. Antonius Lathouwers, gedoopt op 11 februari 1674 te Moergestel
Wanneer Anthonius Arnoldus Storimans geboren is, is niet precies bekend. Waarschijnlijk ligt zijn geboortejaar vóór 1600, want op 27 mei 1644 heeft hij een zoon, Arnoldus Antonius, die dan al oud genoeg is om in het huwelijk te treden, bij welk huwelijk Anthonius Arnoldus Storimans getuige is. Die zoon zal dus niet later dan ± 1624 zijn geboren en de vader dus niet later dan ± 1604. Veel eerder dan ± 1590 zal hij niet zijn geboren want in 1640 laat hij nog een dochter Gerarda dopen (zie hieronder). Op 4 maart 1630 verschijnt zijn naam in het dorpsregister van Moergestel, als hij als getuige optreedt bij de doop van Elisabetha van den Eijnde, dochter van Adrianus Adrianus van den Eijnde. In welke relatie hij tot deze Adrianus Adrianus van den Eijnde stond is onbekend.
De oudoom en oudtante van Antonis Aart Storemans, namelijk Jan Mathijs Henrik Vos en zijn vrouw, Willemke Adriaan Gerrit Corstens (de broer en schoonzus van zijn oma Antonisken Mathijs Henrik Vos) worden in hun oude dag verzorgd door Antonis Aart en zijn vrouw, Lijsken Gerardus Herberts de Cort. Uit dankbaarheid gedenken zij in hun testament uit 1620 (Jan Mathijs en Willemken zijn dan 84 jaar) Antonis en Lijsken met een legaat van 4 1/2 lopense land. In 1647 bestemmen Antonis en Lijsken bij testament dat legaat voor hun oudste zoon Aart Antonis. Over dit legaat ontstaat later na het overlijden van Antonis ruzie tussen Aart ('Langen' Aert genoemd) aan de ene kant en zijn moeder, zijn broers Wilbert, Willem en zijn zussen Jenneke, Heiltje, Digna en Gerritken aan de andere kant.
F. van Berkel weet van Antony Arnoldszoon Stoorimans nog te melden dat hij en zijn zoons Willem Antony en Wilbort Antony lid van het St. Jorisgilde waren.
Na de begrafenis op 20 augustus 1670 te Moergestel van Lijsken Gerardus (Herberts) de Cort – volgens het r.k. begraafboek van Moergestel wordt ze dan Elisabeth Antonius Stoormans genoemd – verkopen haar kinderen twee stukken land, een beemd te Diessen aan Nicolaas Cornelis Otten en een akker te Baarschot aan Gerrit Gerrits Herberts. De laatst genoemde koper is hoogst waarschijnlijk de broer van de overledene. De kinderen die in de beide akten tot verkoop van deze percelen land genoemd worden zijn: "Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jenneken Anthonis Aerts Stooremans". Opvallend is dat Willem Antonius - waarvan zeker is dat hij ook een zoon uit dit gezin was - in de lijst van verkopende kinderen ontbreekt. De enige verklaring kan zijn dat Willem in 1670 al was overleden en dat Willem toen evenmin in leven zijnde mannelijke nakomelingen had die konden erven.

Volgens W. de Bakker is Jenneke Stoormans een van de zussen die betrokken zijn in het geding met 'Langen Aart'. Haar plaats in het gezin van Antonius Aert Stoormans wordt verder bevestigd door de hierboven genoemde akten van verkoop uit 1670 waaruit blijkt dat Jenneke toen al was overleden en een weduwnaar Jan Adriaan Deckers had achtergelaten. Het doopregister van Moergestel maakt melding van de doop op woensdag 26 maart 1664 van Adriana Deckers, dochter van Joannes Adrianus Deckers en Joanna Stoormans. De doopgetuigen zijn Lambertus Antonius Stoormans en Maria Adriaens namens Margareta de Lauw. De laatstgenoemde, Margaretha de Lauw, zal zeker familie zijn geweest van Willem Willensen de Louw, Jenneke d'r zwager, en haar plaatsvervangster, Maria Adriaanse, zou best familie kunnen zijn geweest van haar andere zwager, Peter Adriaansen van Gorcum. Wonderlijk is dat als peter bij de doop van deze dochter van Joanna Stoormans Lambertus Antonius Stoormans wordt opgevoerd. Lambertus Antonius is geen zoon van Antonis Aart (dus geen broer van Jenneken) maar een zoon van Antonis Jan Stoormans (een verre neef van Jenneken; Jenneken Antoni Aert Stoormans en Lambert Antoni Jan Stoormans hadden dezelfde overgrootvader). Omdat van onderlinge contacten met deze toentertijd eveneens in Moergestel levende 'tak' van de familie Storimans verder niets bekend is, kan het zo zijn dat Lambert Antonius via Joannes Adrianus Deckers in beeld is gekomen.

Dochter Heijltje Anthonis Aerts Stoormans staat vermeld in de eerder genoemde akten van verkoop uit 1670 en zij wordt volgens W. de Bakker ook genoemd als een van de betrokkenen in het geding met 'Langen Aert'. Een geboorte- of doopdatum is van haar niet gevonden. Wel staat vast dat zij bij gelegenheid van de verkoop van grond in 1670 gehuwd was met Willem Willemse de Louw. Met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat dit echtpaar ten minste twee kinderen heeft gehad, namelijk
1. Guilhelmus de Lauw, gedoopt op zaterdag 22 mei 1655 te Moergestel als zoon van Wilhelmus Willems de Lauw en Heilwigis Antonius; doopgetuigen Adrianus Gerardus en Elisabetha Willems de Lauws.
2. Antonius Wilhelmus Lauwen, gedoopt op vrijdag 12 oktober 1657 te Moergestelde als zoon van Guilhelmus Lauwen en Heijlwigis Antonius; doopgetuigen: Adrianus Jan Timmermans en Maria Nicolaus
Dat het hier om twee broers (kinderen van dezelfde vader en dezelfde moeder) gaat en dat de moeder van deze twee broers inderdaad de dochter van Anthonis Aerts Stooremans is geweest, is afgeleid uit de namen van de doopgetuigen van de kinderen van Guilhelmus de Lauw jr.
In de trouwregisters van Moergesteld vinden we op zaterdag 23 mei 1682 de ondertrouw aangetekend van Wilhelmus Willems de Louw met Joanna Bernaert Witlocx, de op zaterdag 16 oktober 1660 te Moergestel gedoopte dochter van Bernardus Petrus Witlockx en Maria Guielmus Walschots (getuigen doop: Gosuinus Joannis en Joanna Tijssen). Het r.k. huwelijk volgt op 11 juni 1682 te Moergestel. De getuigen bij het huwelijk waren: Anthonius Jan Deckers, Adrianus Petrus van Eeten, Joanna Tijssen en Maria Bernardus Witlocx. Deze Wilhelmus Willemsen de Louw en Joanna Bernardus Witlocx laten op woensdag 11 augustus 1683 te Moergestel hun dochter Maria de Louw dopen. De getuigen bij deze doop zijn: Antonius Willemssen de Louw en Adriana Joannis van Berghen. Het jaartal van deze doop en de vermelding van Antonius Willemssen de Louw als doopgetuige maken aannemelijk dat degene die in 1682 met Joanna Bernardus Witlocx trouwde en in 1683 bij haar een dochter kreeg niet Wilhelmus Willemsen de Louw sr. is geweest maar diens zoon, die dus eigenlijk als Wilhelmus Wilhelmus Wilhelmus de Louw had moeten worden aangeduid. De vermelding van Antonius Willemssen de Louw als doopgetuige maakt tevens duidelijk dat hij de broer van de vader van de dopeling was.
Bij de doopinschrijving van Maria de Louw staat vermeld 'onder voorwaarden'. Dat duidt erop dat die doop een bijzonder aspect had. Dikwijls gaat het dan om nog niet getrouwde of om erg jonge ouders. Dat was hier niet aan de orde; de ouders van de dopeling waren immers ruim een jaar eerder getrouwd en waren toen beiden al volwassen. Joanna Bernardus Witlocx komt in mei 1686 te Mopergestel te overlijden; op 14 mei wordt aldaar althans Joanna huisvrouw van Willen de Louw, schoemaker begraven. Willen de Louw gaat aansluitend op zoek naar een niuwe echtgenote en vindt die in Adriana Gijbrechts Brocken. De r.k huwelijksvoltrekking met haar vindt op 1 november 1688 plaats. Adriana Gijsbrechs Brocken is de op zondag 10 november 1647 te Moergestel gedoopte dochter van Gisbertus Janssen Brocken en Godefrida Adriaens van Esch (doopgetuigen: Jacobus Brocken en Christina van Esch).
Ook bij dit in 1688 gesloten huwelijk zou, afgaande op de naam, de bruidegom eventueel ook Wilhelmus Willems de Louw sr. geweest kunnen zijn. Ook hier maken de jaartallen van de opeenvolgende dopen van kinderen van Wilhelmus Willems de Louw en Adriana Gijsbrechs Brocken en naam van de doopgetuige van het oudste kind van dit echtpaar aannemelijk dat we hier van doen hebben met (Wilhelmus) Wilhelmus Willems de Louw jr., toen weduwnaar van Joanna Bernart Witlocx. Uit het huwelijk van Wilhelmus Willems de Louw en Adriana Gijsbrechs Brocken zijn vijf kinderen bekend. Vier daarvan worden in Moergestel gedoopt en één te Oisterwijk. Het zijn:
1. Helena de Louw, gedoopt op zaterdag 2 juli 1689 te Moergestel als dochter van Wilhelmus Wilmssen de Louw en Adriana Gijsbertus Brocken; doopgetuigen: Antonius Willem Stoormans en Sijken Jan Brocken
2. Guilhelmus de Lauw, gedoopt op vrijdag 28 maart 1692 te Oisterwijk als zoon van Guilielmus de Lauw en Adriana Gijsbert Brocken; doopgetuigen: Adrianus Willemsen de Lauw en Adriana Antonius van Jabeck
3. Godefridus (1) de Lauw, gedoopt op maandag 16 augustus 1694 te Moergestel als zoon van Wilhelmus Wilmssen de Louw en Adriana Gijsbertus Brocken; doopteguigen: Leonardus van den Oever en Elisabeth de Lauw;
begraven op donderdag 26 mei 1695 te Moergestel
4. Gisbertus de Louw, gedoopt op zondag 22 april 1696 te Moergestel als zoon van Wilhelmus Wilmssen de Louw en Adriana Gijsbertus Brocken; doopgetuigen: Adrianus Lombaerts namens Joannis Brocken en Adriana de Loos
5. Godefridus (2) de Lauw, gedoopt op donderdag 18 juni 1699 te Moergestel als zoon van Wilhelmus Wilmssen de Louw en Adriana Gijsbertus Brocken; doopgetuigen: Jan Couwenberg namens Petrus N. en Anna Boom
Antonius Willem Storimans, de getuige bij de doop van de oudste (naar Heijltje vernoemde) dochter, Helena, is de verbindingsschakel. Deze Antonius Willem Storimans was een neefje (tantezegger) van Heijltje Anthonis Aerts Stooremans.
Het is goed mogelijk dat het echtpaar Willem Willemse de Louw (sr.) en Heijltje Anthonis Aerts Stooremans meer kinderen heeft gehad dan alleen Guilhelmus de Lauw en Antonius Wilhelmus Lauwen. Uit de periode tussen 1655 en 1666 zijn namelijk ook nog de dopen bekend van resp.
- Guilhelma Guilhelmus Lauwen, gedoopt op zaterdag 7 april 1663 te Moergestel als dochter van Guilhelmus Lauwen en Heijlwigis Guilhelmus; doopgetuigen: Adrianus Gualterus en Margareta Paulus
- Henricus de Lauw, gedoopt op dinsdag 25 mei 1666 te Moergestel als zoon van Wilhelmus Willems de Lauw en Heilwigis Antonius; doopgetuigen: Gerardus Krappen en Maria de Lauw namens Joanna Mutsaerts
Deze twee kinderen hadden dus als vader Wilhelmus Willems de Lauw of Guilhelmus Lauwen en als moeder Heilwigis Antonius of Heijlwigis Antonius of Heijlwigis Guilhelmus.
Gelet om de naamsaanduiding van de ouders van deze twee kinderen zouden deze kinderen broers en zussen van de eerder genoemde Wilhelmus Willems de Lauw jr. en Antonius Wilhelmus Lauwen geweest kunnen zijn. Toch zijn deze twee kinderen niet definitief aan de gezinslijst toegevoegd, omdat de dooptgetuigen geen aanknopingspunt bieden met de familie Storimans en er andere onzekerheden zijn.
Op zondag 25 april 1660 en in de maand juni 1669 werden te Moergestel namelijk eveneens een Maria Wilhelmus Lauwen en een Jacobus Lauwen ten doop gehouden, die volgens het doopregister Wilhelmus Lauwen en Helwigis Theunis Jan Thijs als ouders hadden. De getuigen bij de doop van Maria Wilhelmus Lauwen waren: Wouter Driessen en Petronilla Gerits en die bij de doop van Jacobus Lauwen: Adrianus Geert Huijben, Gertrudis huisvrouw Godefridus Lauwen namens Joannes Adrianus Geert Brocken.
De moeder van deze Maria Wilhelmus Lauwen en Jacobus Lauwen was - gelet op de toevoeging “Jan Thijs” in elk geval niet de dochter van Antonius Aert Storimans, maar zou wel de moeder geweest kunnen zijn van de eerder genoemde Guilhelma Guilhelmus Lauwen of Henricus de Lauw wier moeder Heilwigis Antonius of Heijlwigis Guilhelmus werd genoemd. De namen van de doopgetuigen van Maria Wilhelmus Lauwen en een Jacobus Lauwen geven geen uitsluitsel. De voornamen en patroniemen die in de betrokken doopakten worden gebruikt ter aanduiding van de doopgetuigen zijn in elk geval niet de voornamen en patroniemen van personen die in verband kunnen worden gebracht met Antonius Aert Storimans of met diens kinderen of de echtgenoten van diens kinderen.
Van de hierboven genoemde Antonius Wilhelmus Lauwen zijn ook trouwgegevens bekend en gegevens van kinderen uit zijn huwelijk met Adriana Jan Adriaen Appels, maar ook de namen van hun huwelijksgetuigen en van de doopgetuigen van hun kinderen kunnen niet in verband worden gebracht met Antonius Aert Storimans of met diens kinderen of de echtgenoten van diens kinderen.
Het blijft dus gissen wie – naast Wilhelmus Willems de Lauw jr. en Antonius Wilhelmus Lauwen – precies de kinderen van Willem Willemse de Louw en Heijltje Anthonis Stooremans zijn geweest. Dat geldt ook voor de overlijdensdatum van Willem Willemse de Lauw en die van Heijltje Anthonis Aerts Stooremans. In het begrafenisregister van Moergestel wordt op vrijdag 22 november 1680 de begrafenis opgetekend van Helena, echtgenote van Wilhelmus Louwen en 6 dagen later, op 28 november 1680, de begrafenis van Wilhelmus Louwen, beroep: “huijvetter” (= leerlooier dan wel schoenmaker) en echtgenoot van Helena Louwen. Op 16 maart 1691 overlijdt te Moergestel opnieuw een Wilhelmus de Lauw, die op 18 maart 1691 aldaar wordt begraven. Dan wordt op dinsdag 25 augustus 1711 te Moergestel een derde Wilhelmus Wilhelmus de Louw begraven en op vrijdag 21 december 1736 andermaal een vierde Willem de Lauw. Vooralsnog is aangenomen dat de begrafenissen in 1680 betrekking hebben op ofwel Willem Willemse de Louw en Heijltje Anthonis Aerts Storimans ofwel Wilhelmus Lauwen en Helwigis Theunis Jan Thijs, de begrafenis in 1691 op hetzij Willemse de Louw de man van Heijltje Anthonis Aerts Storimans hetzij Wilhelmus Lauwen, de man van Helwigis Theunis Jan Thijs, de begrafenis in 1711 op Willem Willemse de Louw jr., de echtegnoot van Joanna Bernaert Witlocx en van Adriana Gijsbertus Brocken en de begrafenis in 1736 op Willem de Louw de zoon van Guilielmus de Lauw (jr.) en Adriana Gijsbert Brocken.
Om alles nog ingewikkelder te maken moet er ten slotte nog op worden geattendeerd dat er terzelfder tijd in Moergestel nog een (geheel andere) Heiltje Antonius Storimans rondliep; dat was de dochter van Antonius Johannes Stoormans. Van die naamgenote is bekend dat zij in de periode tussen 1653 en 1663 getrouwd was met Hendricus Martinus van Ostaeden en bij hem ten minste drie kinderen kreeg. Het RK trouwboek van Moergestel (1631-1649 / 1663-1706) vermeldt verder op woensdag 8 februari 1673 het r.k. huwelijk van Nicolaus Petrus Janssen en Hedwig Antonius Stoormans. De getuigen bij dit huwelijk zijn Adriana Luijten en Lucia Henricus Leppens. Als de bruid bij dit huwelijk zou in theorie ook de eerder genoemde dochter van Antonius Aert Stoormans, in aanmerking kunnen komen. Op grond van het gegeven dat - zoals opgemerkt - op vrijdag 22 november 1680 de begrafenis wordt opgetekend van Helena, echtgenote van Wilhelmus Louwen, is vooralsnog aangenomen dat degene die op 8 februari 1873 met Nicolaus Petrus Janssen trouwde Hedwig Antonius, dochter van Antonius Johannes Stoormans is geweest en dus niet de andere Hedwig Antonius, dochter van Anthonis Aerts Stoormans.

Dankzij enkele doop- en huwelijksinschrijving, voogdijbeschikkingen en twee erfdelingen is over het leven van Digna Stoormans ook het een en ander bekend, maar er is om verschillende redenen ook wat verwarring. Zo wordt Digna volgens enkele document aangeduid als Digna Aert Stoormans, echtegnote van Peter Adriaens van Gorcum en volgens andere documenten als Digna of Dingetje Anthonius Aert Stooremans. De aanname is dat dat de vermelding Digna Aert Stoormans een verwijzing naar haar grootvader bevat en niet naar haar vader, omdat er tegelijkertijd in Moergestel nog een andere Dimpna Antonius Stoormans rondliep wier grootvader Jan Storimans was. Digna Anthonius Aert Stooremand trouwde met Peter Adriaens van Gorcum en Dimpna Antonius Jan Stoormans met Petrus Adrianus van Gorp. Hier gaat het over de eerst genoemde Digna Anthonius Aert Stoormand die op 17 oktober 1636 te Moergestel als Digna Anthoniusdr wordt gedoopt. Haar vader wordt aangeduid als Anthonius Arnolduszoon; dus daarover kan geen misverstand bestaan. De getuigen bij haar doop zijn Wilhelmus Joannis Ancelmus en Heijlwigis Joannis. Wie dit zijn is op basis van alleen voornamen niet goed vast te stellen. Blijkens de bij Anthonius Arnoldus Storimans genoemde verkoopakten uit 1670 was Dingetje in dat jaar al getrouwd met Peter Ariën van Gorcum (of Petrus Adrianus Jansen van Gorcum). Peter Ariaens van Gorcum is op 15 februari 1671 getuige op bij het huwelijk van Arnoldus Arts Stoormans, de neef van Digna. Het echtpaar Digna en Peter Ariën van Gorcum krijgt ten minste vier kinderen.
1. Cornelia Peter van Gorcum.
Zij wordt op donderdag 1 februari 1674 te Oisterwijk gedoopt als dochter van Peter van Gorcum en Dinge van Gorcum. Ze krijgt als peter en meter: Hendrick Janssen van Huijs en Gertruij Lathouwer. Getruij Lathouwers is de zus van Digna die dan al met Arnoldus Lathouwers is getrouwd (in de eerder genoemde koopakte wordt hij Aert Cornelis Cathouwen genoemd).
Uit een delingsakte van 7 april 1700 volgt verder dat Cornelia Peter Adriaens van Gorcum op dat tijdstip gehuwd was met Jan Peter de Lepper.
2. Elisabetha Petrus Adrianus van Gorcum.
Deze Elisabetha wordt op zaterdag 23 november 1675 te Oisterwijk gedoopt als kind van Petrus Adrianus Janssen van Gorcum en Dina Petrus Adrianus. Zij krijgt Engelbertus Adrianus van Gorcum (een broer van haar vader) en Cornelis Gerrit de Cort (mogelijk een oudoom van Digna) als doopgetuigen.
Uit genoemd delingsakte van 7 april 1700 blijkt bovendien dat ook Elisabeth Peter Adriaens van Gorcum toen als was gehuwd. haar man heette Drick Augusto.
3. Adriaan Petrus van Gorcum (1)
Adriaan wordt op zaterdag 31 december 1678 te Oisterwijk gedoopt; zijn ouders heten nu: Petrus van Gorcum en Dimpna Peters. Zijn doopgetuigen waren Henricus van Huijs en Margareta Willem Storemans. Margareta Willem Storemans is waarschijnlijk de schoonzus van Digna, namelijk Margriet de Leeuw, de tweede vrouw van Willem Storymans, en die Willem Storymans was de broer van Digna.
4. Adriaan Peter (van) Gorcum (2)
Adrianus (1) heeft heel kort geleefd, want op maandag 30 september 1680 wordt te Oisterwijk opnieuw een Adrianus (2) Gorcom ten doop gehouden. Als ouders worden hier genoemd: Peter Gorcom en Dingen Antonissen en de peter en meter zijn: Joannes van Gorcom (waarschijnlijk een broer van de vader) en Marijntjen Pauwels de Leeuw. Marijntje Pauwels de Leeuw is waarschijnlijk dezelfde als degene die bij Adriaan (1) van Gorcum de peettante was, namelijk Margareta Willem Storemans-de Leeuw. Margriet Pauwels de Leeuw had ook nog een zus, Maria Paulus de Leeuw, en het kan zijn dat met Marijntje niet Margareta de Leeuw wordt bedoeld maar die zus Maria.
Digna moet vóór 1682 zijn overleden, want op 8 februari 1682 hertrouwt Peter Ariën van Gorcum met Heijltjen Peters van Gerven (Helena of Hetwigis Jans of Helena Aertsen van Gerven). De getuigen bij dit huwelijk zijn: Joannes van Broeckhoven en Anthonius van Nuijs. Hoewel aangenomen mag worden dat er na het overlijden van Digna, eind 1680 of in 1681, meteen een voogd over de dan nog onmondige kinderen van Digna en Peter Ariën van Gorcum werd aangesteld, dateert de eerste teruggevonden voogdijaanstelling pas van 8 september 1686. Volgens die beschikking werden Embert Ariën van Gorcum en Jan Wilbert Stoormans aangesteld als voogden over de drie onmondige kinderen van Peter Arieën van Gorcum en Digna Aert Stoormans. Embert Ariën van Gorcum is de broer van de dan inmiddels hertrouwde weduwnaar en Jan Wilbert Stoormans is de tweede zoon van een na oudste broer van Digna, nameijk Willibrordus Anthonius Stoormans. Het vermoeden bestaat dat er voorafgaande aan deze voogdijbeschikking nog een (niet teruggevonden) beschikking is geweest waarbij naast de genoemde Embert Ariën van Gorcum ook nog een lid van de familie van de overledene (Digna Anthonius Arnoldus Stoormans) tot voogd werd benoemd en dat deze niet teruggevonden voogdijbeschikking werd vervangen door die van 8 september 1686 toen in de periode onmiddellijk daaraan voorafgaand dat familielid kwam te overlijden. Wie dat familielid is geweest is niet helemaal duidelijk, maar dat zou Willebrordus Anthonius Stoormans geweest kunnen, dus de vader van degene die in 1686 voogd werd. Van de oudste broer van Digna, Arnoldus Anthonius Stoormans, en van de derde broer, Wilhelmus Anthonius Stoormans staat in ieder geval vast dat die in 1686 al waren overleden. Het kan dus zijn dat die Willebrordus Anthonius Stoormans, wiens exacte overlijdens- of begrafenisdatum niet is teruggevonden omstreeks 1686 moet zijn overleden, waarna ter vervanging van zijn voogdijschap de eerder genoemde voogdijbeschikking van 8 september 1686 met betrekking tot het voogdijschap van diens zoon, Jan Wilbert Stoormans, werd opgesteld. Waarom Anthony Willebrordus, de oudste zoon van Willebrodus, geen voogd werd is niet helemaal duidelijk. In 1691 wordt die Anthony Willebrordus Storimans wel voogd over de kinderen van zijn neef Aert Aert Anthonius Storimans. Het verder ontbreken van nog in leven zijnde broers van Digna moet dan ook de verklaring zijn voor het feit dat een oomzegger van Digna voogd over haar kinderen werd. Op 30 oktober1694 krijgt dit verhaal een verder vervolg, want dan wordt Anthonij Willem Stoormans momboir over Cornelia, Elisabeth en Adriaen, onmondige kinderen van Peter van Gorcum en Digna Anthonij Stoormans. De conclusie moet dan opnieuw zijn dat de vorige voogd kwam te overlijden en werd vervangen door het opvolgende mannelijke meerderjarige familielid van Digna Anthonius Stoormans, en dat was waarschijn deze andere oomzegger, zoon van Digna d'r broer Willem. Op 6 november 1700 zijn Embert Adriaens van Gorcum en Anthony Stoormans nog steeds voogd over het dan nog 20 jarige en dus nog niet 23 en meerderjarige zoon, Adriaen van Gorcum. Op die datum in 1700 vind onder de kinderen van het eerste en het tweede huwelijk de verdeling plaats van de dan overleden Peter Adriaen van Gorcum.

Er zijn vijf doopinschrijvingen bekend van kinderen van Peter Ariën van Gorcum uit de periode dat hij weduwnaar van Digna Anthonius Stoormans was. Daarvan zijn er vier uit zijn tweede huwelijk, namelijk dat met Heijltje van Gerven en eeeen doopinschrijving van een buiten wettelijke kind. De gevonden doopinschrijvingen zijn de volgende:
1. Digna van Gorcum.
Digna, die ongetwijfeld vernoemd is naar Peters Adriaens van Gorcum overleden eerste vrouw, wordt op 30 juli 1682 gedoopt. Als ouders worden genoemd: Peter Ariaense van Gorcum en Heijltje Peters van Gerven; de getuigen bij deze doop zijn: Jan Peters van Gerven en Jenneke Ariaense van de Wiel.
1a. Adriaentje van Gorcom
Adriaentje van Gorcom wordt op zondag 26 december 1683 te Oisterwijk gedoopt als dochter van Peeters van Gorcom en Heltje met de daarbij de vermelding 'ex legitima thoro', dat betekend: 'buiten het wettelijk huwelijksbed'. De doopgetuigen zijn: Hendrik Janse van Huijs en Dilise van Woensel.
2. Joannes van Gorcum.
Joannes wordt op woensdag 26 december 1685 Oisterwijk gedoopt. De ouders staan als Petrus van Gorcom en Helena Aertsen ingeschreven. De getuigen bij deze doop zijn: Simon Petrus van Gerven en Anna Embertus van Gorcom.
3. Anna van Gorcum
Anna wordt op woensdag 15 oktober 1687 Oisterwijk gedoopt. Zijn ouders heten dan: Peeter van Gorcom en Hetwigis Jans van Gerwen; getuigen bij deze doop zijn: Hendrick Peeters van Haeren en Jenneken Jans van de Wiel.
4. Petronilla van Gorcom
Petronilla wordt op zondag 19 februari 1690 Oisterwijk gedoopt. Als haar ouders worden vermeld: Petrus van Gorcom en Helena Petrus van Gerven; getuigen bij de doop zijn: Adrianus van de Loeij en Helena Antonius van Diessen.
Volgens de al eerder genoemde akte van 6 november 1700 zijn er in het totaal 6 kinderen van Peter Adriaens van Gorcum die delen in de verkoop van enkele stukken wei- en akkerland. Dat zijn uit het huwelijk met Digna Aert Stoormans: (Jan Peters de Lepper man van) Cornelia, (Dirck Augusto man van) Elisabeth en (Embert Adriaens van Gorcum en Anthony Stoormans momboren van de nog onmondige) Adriaen, en uit het huwelijk met Heyltje Peters van Gerwen de drie onmondige kinderen: Digna, Adriana en Petronella. Dat Adriaena hier staat vernoemd als kind uit het huwelijk met Heyltje Peters van Gerwen lijkt in strijd met de vermelding bij haar doopinschrijving. Waarschijnlijk moet dit zo worden uitgelegd dat Adriaentje door de vader werd erkend. Het niet in de delingsakte vermelden van de in 1885 gedoopte Johannes en de in 1687 gedoopte Anna duidt erop dat deze twee nakomelingen van Peter Adriaens van Gorcum de kinderjaren niet hebben overleefd en in het jaar 1700 al waren overleden. De voogd van de drie in de delingsakte genoemde nog in leven zijnde minderjarige dochters is Hendrik Cornelis de Cort. Deze Hendrik was in 1700 nog de man van Anneke Peters van Gerwen, de zus van Heijltje Peters van Gerwen. Op 7 april 1714 hertrouwt deze Handrik Cornelis de Cort als weduwnaar met de Jenneke Peters van Asvelt, de weduwe van Hendrik Martinus van Helvoort.

Ook na het overlijden van Digna Anthonius Stoormans blijven er contacten met de familie Storimans, want 'Helena huisvrouw Peter van Gurcum' is op 19 september 1689 getuige bij de doop van Cornelius Storimans, de zoon van Joannes Willebrordus Storimans en Peter Ariën van Gorcum is op 22 juli 1693 getuige bij de doop van Guilielmus, kleinzoon van zijn (voormalige) zwager Willibrordus Antonius Storemans.

Ook over Gerarda en Gertruidis Storimans bestaat enige verwarring. Volgens het doopregister van Moergestel werd op 4 september 1640 een Gerarda, dochter van Anthonius Arnoldus Storimans gedoopt en op 15 november 1640 opnieuw een Gerarda, eveneens dochter van Anthonius Arnoldus Storimans. Bij de eerste vermelding worden Anthonius Joannis van Diessen en Elisabetha Hendricus als doopgetuigen opgevoerd en bij de tweede vermelding Anthonius Joannes van Diessen en Elisabetha Hendricus Mudtsarts. Zie hieronder.
  

De Bakker vraagt zich in zijn artikel in "De Kleine Meijerij" af of Gerarda dubbel in het doopboek is ingeschreven. Misschien is dat zo, het zou dan kunnen gaan om een aanvulling van de achternaam van meter. Maar waarom is dan een nieuwe doopdatum vermeld en waarom werd de oude inschrijving niet doorgehaald ? Gelet op het gegeven dat de inschrijvingen zijn gedaan door dezelfde persoon met hetzelfde handschrift en dat dezelfde personen als vader, resp. als peter en meter worden genoemd is het niet aannemelijk dat er in die tijd te Moergestel twee personen hebben rondgelopen die beide Antonius Arnoldus Storimans heetten en die ongeveer in dezelfde tijd een kind kregen dat onder de naam Gerarda is gedoopt en bij wie dezelfde personen als doopgetuigen optraden. De enig denkbare verklaring is dat er sprake was van een tweeling. Het ene kind van de tweeling zou dan volgens deze verklaring te vroeg zijn geboren en kort na die vroeggeboorte zijn gedoopt en overleden. Het andere kind zou dan 10 weken later zijn geboren en bij de doop dezelfde naam hebben gekregen als het vroegtijdig geboren en weer overleden zusje. Dergelijke tweelingbevallingen met een interval van enkele weken zijn niet onbestaanbaar; ze komen zo nu en dan voor. Misschien in vroeger eeuwen meer dan tegenwoordig. Voor de stamboom is er in ieder geval vanuit gegaan dat beide inschrijvingen betrekking hebben op een tweeling.
Los van de vraag naar de achtergrond van de twee inschrijvingen in het doopregister, staat vast dat op 13 juli 1670 een Gertrudis Anthonius Stoormans te Moergestel in ondertrouw gaat en op 27 juli 1670 in het huwelijk treedt met Arnoldus Cornelius Lathouwers. Hoewel niet is uit te sluiten dat de tweede in november 1640 gedoopte Gerarda na haar doop verder als Gertruidis Antonius Stoormans door het leven is gegegaan of bij haar huwelijk met Arnoldus Cornelius Lathouwers als Gertudis in het trouwboek werd ingeschreven is er voor de stamboom vanuit gegaan dat de in november 1540 gedoopte (tweede) Gerarda Antonius Arnoldus Storimans ook niet lang heeft geleefd. Aansluitend zullen Antonius Arnoldus Storimans en Liesken de Cort een derde kind hebben gekregen dat zijn Gertrudis hebben genoemd.
In de al meer genoemde verkoopakte van twee maanden na het genoemde huwelijk wordt vermeld dat de echtgenoot van Geertruij Stoormans Aert Cornelis Cathouwen heette. Dat berust waarschijnlijk op een leesfout. De getuigen bij dit huwelijk waren: Nicolaus Mutsaerts, Catharina van Giels en Franciscus Christianus van Esch. Merk op dat zowel bij de doop van Gerarda als bij het huwelijk van Gertrudis een lid van de familie Mudtsaers als getuige optreedt. Nicolaas Mudtsaers is de zoon van Hendrick Niclaes Denis Mutsaers en die is op zijn beurt de zoon van Willemken Hendrick Mathijs Vos en Niclaes Delis Mutsaers. Willemken Hendrick Vos is de dochter van Hendrick Mathijs Hendrick Vos en dat is een broer van Antoniske Mathijs Hendrick Vos die getrouwd was met Peter Aart Storimans. Jan Mathijs Hendrik Vos (de andere broer van Antoniske en van Hendrik Vos) sleet zijn oude dag in het huis van Antonis Arnoldus (zie de eerste opmerking bij dit onderdeel).
Het echtpaar Gertrudis Stoormans en Arnoldus Lathouwers kreeg ten minste twee kinderen. Op 16 oktober 1670 wordt Cornelius Lathouwers te Moergestel gedoopt. Zijn doopgetuigen zijn Mathijs Vrints en Dijmpna Antonius Stoormans. Dijmpna Antonius Stoormans is de zus van de moeder van de dopeling. Wie Mathijs Vrints was is onbelkend. Het tweede kind, Antonius Lathouwers, wordt op zondag 11 februari 1674 te Moergestel gedoopt met Joannes Petrus en Elisabeth Janssen als doopgetuigen. De relatie tot deze twee doopgetuigen is niet bekend. Gertruij Lathouwers is op haar beurt op 1 februari 1674 te Oisterwijk getuige bij de doop van Cornelia van Gorcum, dochter van Peter van Gorcum en Dinge van Gorcum (zie hierboven).
Gerarda (huisvrouw) Lathouwers wordt 6 oktober 1680 te Moergestel begraven.

Anthonius Joannes / Jois Storimans
(Antonis Jan Storimans of Stoormans)

geboren omstreeks 1600;
zoon van Jan Peter Storemans en Adriaantje Jan de Gruyter;
begraven op 8 januari 1642 te Moergestel.
Antonius was gehuwd met Maria Aalbert Rutten Aelberts:
vermoedelijk overleden in 1647
Uit dit huwelijk:
1. Helwigis Storimans (Helena Antonius Stormans/Heijlwigis Stoormans), gedoopt op 4 maart 1629 te Moergestel
gehuwd met Hendricus Martinus (Henricus Martinuszn) van Ostaeden
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Ostaeden, gedoopt op 25 maart 1653 te Moergestel
2. Joannes Henricus Mariens, gedoopt op dinsdag 13 juli 1660 Moergestel
3. Matthias Henricus Martinus, gedoopt op zondag 30 september 1663 Moergestel
Voor de tweede maal gehwud met Nicolaus Petrus Janssen. Dit huwelijk vondt plaats op 8 februari 1673 te Moergestel.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
2. Adrianus Storimans, gedoopt op 27 februari 1630 te Moergestel;
verder geen gegevens bekend
3. Lambertus Stoormans, gedoopt op 12 januari 1631 te Moergestel;
begraven op 31 januari 1679 te Moergestel
4. Petrus Storimans, gedoopt op 10 mei 1634 te Moergestel;
begraven te Moergestel op 26 november 1701
5. Matthias Storimans, gedoopt op 18 december 1639 te Moergestel;
overleden na 15 november 1661
6. Ariaentjen Teunissen Stoermans, geboortedatum vor ca. 1638;
Ariaentje huwt op 2 mei 1660 te Oisterwijk met Jan Jan Martens (van Hove)
7. Waarschijnlijk: Dimphna Antoni Stoormans, geboortedatum onbekend;
Dimphna gaat op 28 jun 1671 Moergestel in ondertrouw met Petrus Adrianus van Gorp en trouwt in hetzelfde jaar met hem
Uit de inventaris van het archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811 is bekend dat Jan Peter Storimans een zoon Antonis heeft gehad. Deze Antonis Jan Peter Stoormans was in 1633 (samen met zijn broers Peter en Jan Jansz, betrokken bij een voor de Schepenbank dienend geschil met Jan van den Kerkhove.
Op 14 februari 1634 doet Jan Peter Storemans blijkens een akte ten gunste van zijn toen nog als enige in leven zijnde zoon, t.w. Antonis Jan 'afstand van tocht', d.w.z. dat hij als weduwnaar van Adriaantje Jan de Gruyter afziet van het vruchtgebruik van de goederen uit de echtverbintenis. De geboortedatum van deze Antonis Jan Peter Stoormans of Antonius Joannes Storemans is niet bekend, maar die zal, gelet op de geboortejaren van zijn kinderen omstreeks het jaar 1600 hebben gelegen. Dat Antonis Jan Storimans getrouwd was met Maria Aalbert Rutten Aelberts volgt uit een delingsakte van 22 december 1654.
Anthonius Joannes Storimans wordt volgens het register RK begraven 1631-1706 van Moergestel op 8 januari 1642 aldaar begraven. Zijn kinderen zijn dan nog minderjarig. Blijkens de inventaris van de Schepenbank van Moergestel zijn er uit de periode 1647 tot 1657 voogdijrekeningen betreffende de kinderen van Antonis Jan Stoormans.

Helwigis (of Hedwigers of Heijltje) Storimans is op 4 maart 1629 te Moergestel gedoopt als dochter van Anthonius Joannes Storimans; de moeder wordt niet vermeld. Getuigen bij de doop waren: Marcus Jacobus de Beer en Maria Anthonissen. Maria Anthonissen zou de oma van de dopeling geweest kunnen zijn, namelijk Maria echtgenote van Antonius. Deze Helwigis is, naar alle waarschijnlijkheid dezelfde als Heijltje Antonius Storimans die in eerste aanleg getrouwd is geweest met Hendricus Martinus van Ostaeden. Dit echtpaar heeft op 25 maart 1654 in Moergestel een dochter, Maria van Ostaeden, laten dopen; de doopgetuigen waren: NN. Bernardus en Catharina Petrus. Verder wordt op dinsdag 13 juli 1660 te Moergestel Joannes Henricus Mariens, zoon van Henricus Martinuszn en Heijlwigis Stoormans, ten doop gehouden. Bij die doop zijn de getuigen: Cornelius Classen en Catharina Bernaerts. Drie jaar later, op zondag 30 september 1663 volgt te Moergestel de doop van Matthias Henricus Martinus, zoon van Henricus Martinuszn en Helena Antonius Stormans. Hier zijn Petrus Stormans en Catharina Goijaerts de peter en meter. Petrus Storimans is waarschijnlijk de (ongetrouwde) broer van Helwigis en dus de oom van de dopeling. In welke betrekking de overige doopgetuigen tot de ouders van de diverse dopelingen stonden is, zonder verdere vermelding van hun achternamen, moeilijk vast te stellen. Catharina Petrus zou eventueel de echtgenote van Petrus Joannes (Antonius), de broer van de vader van Heijltje geweest kunnen zijn. Zij was dan de tante van Heijltje.
Aangenomen is dat Henricus Martinus van Osteaden tussen 1663 en 1673 is overleden. Het RK trouwboek van Moergestel (1631-1649 / 1663-1706) vermeldt in elk geval op woensdag 8 februari 1673 het r.k. huwelijk van Nicolaus Petrus Janssen en Hedwig Antonius Stoormans. De getuigen bij dit huwelijk zijn Adriana Luijten en Lucia Henricus Leppens. Als de bruid bij dit huwelijk zou in theorie ook Heiltje Antonius Stoormans, de dochter van Antonius Arnoldus Stoormans, in aanmerking kunnen komen. Deze andere Heiltje Antonius was in de periode tussen 1655 en 1666 getrouwd met Willem Willemse de Louw. Op grond van het gegeven dat er in het trouwboek van Moergestel op 11 juni 1682 nog een huwelijk wordt gemeld van Wilhelmus Willems de Louw, terwijl er in 1691 ook een begrafenis bekend is van een Wilhelmus de Lauw, is vooralsnog aangenomen dat degene die op 8 februari 1873 met Nicolaus Petrus Janssen trouwde Hedwig Antonius, dochter van Antonius Johannes Stoormans is geweest en dus niet de andere Hedwig Antonius, dochter van Antonius Aert Stoormans. Uit de verbintenis tussen Hedwig Antonius Stoormans en Nicolaus Petrus Janssen zijn geen kinderen bekend.

Adrianus Storimans is, zonder dat de moeder wordt vermeld, op 27 februari 1630 te Moergestel gedoopt als zoon van Anthonius Joannes Storimans. Bij zijn doop waren Henricus van Esch en Johanna Peters getuigen. Verder is van hem niets bekend. Hij is waarschijnlijk jong, ongehuwd en kinderloos gestorven.

Petrus Storimans is op woensdag 10 mei 1634 te Moergestel gedoopt als zoon van Anthonius Joannes Storimans; ook hier wordt de moeder niet vermeld. Bij zijn doop waren Winingh Joannis van den Biestraten en Adriana Godefridus getuigen. Van hem is verder alleen bekend dat hij op zaterdag 26 november 1701, onder de naam Peter Stoormans, in Moergestel wordt begraven. Bij de aantekening van zijn begrafenis staat vermeld: 'ongehuwd overleden + bejaard; woonplaats Moergestel (Heikant)'. Deze vermelding sluit uit dat degene die toen overleed Peter Huybert Stoormans, een zoon van Huybert Peter Stoormans en de neef van deze Peter Antonis Storimans, zou zijn geweest, aangezien die Peter Huybert wel was gehuwd.

Degene die op 18 december 1639 de doop van Matthias Storimans in het doopregister van Moergestel van heeft ingeschreven volstond eveneens met de vermelding dat hij de zoon was van Anthonius Joannes (Jois) Storimans en dat bij zijn doop Joannes Adrianus Guilielmus en Elisabetha Rutten getuigen waren. Matthias of Mathijs is na 15 november 1661 overleden, want op die datum wordt hij volgens gegevens van J. de Bakker (Otw.R.354,76) nog genoemd in een akte met betrekking tot de 'beemd Koningsbroek' te Oisterwijk.

Volgens het trouwregister van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente 1648-1695 van Oisterwijk is op 2 mei 1666 aldaar een in Moergestel geboren en in 1666 te Haaren woonachtige Ariaentjen Teunissen Stoermans gehuwd met Jan Jan Martens (van Hove), afkomstig uit Haaren en zoon van Jan Marten Jans van Hove. Een akte van 28 mei 1661 bevestigt dat deze Ariaentjen (Adriana) inderdaad de dochter is van Anthonis Storemans en Maria Aelbert Rut Aelberts. Die akte handelt over land in Haren aan het Holleneind dat door Adriaen Aelbert Rutten (de broer van Maria Aelbert Rut en dus de oom van Adriana) verkocht wordt aan Jan Marten Jans van Hove, de schoonvader van Adriana, welke schoolvader dit stuk land aan het Holleneind vervolgens overdraagt aan zijn zoon Jan Jan Marten Jans van Hove. De tussenkomst van de schoovader was waarschijnlijk nodig omdat Jan Jan Marten Jans van Hove ten tijde van de verkoop van de grond nog niet meerderjarig (23 jaar) was. Ariaentje / Adriana zal vernoemd zijn naar Adriaantje Jan de Gruyter, haar grootmoeder.

De plaats van Dimpna Antoni Stoormans in de stamboom zorgt voor veel hoofdbrekens. Tot dusver is steeds aangenomen dat deze Dimpna dezelfde was als Digna Anthoniusdr, de op 17 oktober 1636 te Moergestel gedoopte dochter van Antonius Arnoldus Stoormans. Die veronderstelling blijkt echter niet op te gaan. Blijkens twee transportakten van verkoop van grond in Diessen en Baarschot staat van de laatstgenoemde Digna of Dingetje Anthonis Aert Stooremans namelijk vast dat zij op 16 september 1670 gehuwd was met Peter Adriaansen/Arieën van Gorcum, bij wie zij in 1674, 1675 en 1678 kinderen krijgt. Daarnaast staat de vermelding in het trouwregister van Moergestel dat daar op 28 jun 1671 in ondertrouw zijn gegaan Dimpna Antoni Stoormans en Peters Adrianus van Gorp. Van hun huwelijk (kerk) wordt alleen vermeld dat dat in 1671 te Moergestel werd voltrokken met Catharina van Giele, Antonia Adriaenssen en Angelina de Roij als getuigen. Naast Digna/Dingetje Anthonis Aert Stooremans moet er tezelfder tijd in Moergesteld dus nog een Dimpna Antoni Stoormans hebben geleefd. De Antonius Stoormans, die de vader was van deze (tweede) Dimpna, kan alleen Antonius Joannes Stoormans zijn geweest.
Op maandag 18 december 1673 is Digna Teunis Storimans te Moergestel getuige bij de doop van Laurentius Bista, zoon van Petrus Claudius Bista en Nicolaa Cornelis Spijckers. De andere getuigen bij deze doop waren: Cornelius Janssen de Roij en Cornelia Janssens Roestenburgh. Omdat een ander lid van de familie de Roij getuige was bij het huwelijk van Dimphna Antoni Stoormans en Peter Adrianus van Gorp is aangenomen dat de hier bedoelde Digna Teunis Storimans ook dezelfde is als de echtegenote van Peter Adrianus van Gorp en dus niet Digna, de echtgenote van Peter Adrianus van Gorcum.
Verder is er een akte van 25 mei 1674 waarbij de kinderen van Anthonis Jan Stoormans en Maria Aelbert Rutten - kennelijk uit hun erfenis - grond verkopen in Udenhout Brabants hoeck. De kinderen die hier worden genoemd zijn: Lambert, Peeter, Heijltie (dan getrouwd met Claes Peters) en Adriaentje (getrouwd met Jan Jan Martens). Uit de lijst van zeven kinderen van Anthonis Jan Stoormans en Maria Aelbert Rutten die in de stamboom staat opgenomen ontbreken: Adrianus, Mathias en Dimpna. Dat is alleen aannemelijk als vaststaat dat deze drie kinderen in 1674 al waren overleden zonder man of kinderen na te laten. Met betrekking tot Adrianus en Mathias is dat waarschijnlijk ook het geval. Van Adrianus is alleen een doopinschrijving bekend en van Mathias daarnaast nog een akte uit 1661 waarin hij staat vermeld. Van Dimpna misschien ook. Na de vermelding als doopgetuige uit 1673 zijn er verder geen gegevens over haar. Er is wel een Digna Aert van Gorp, die op 18 augustus 1709 te Tilburg 'met consent van haar ouders' (d.w.z. nog onmondig/niet meerderjarig) in het huwelijk treedt met Francis Daniël Moonen en waarbij Matthijs de Roij als getuige optrad. Dat zou eventueel een kleinkind van de hier bedoelde Dimpna Antoni Stoormans geweest kunnen zijn. In dat geval moeten Dimpna Stoormans en Peter van Gorp omstreeks 1672 een zoon Aert hebben gekregen die op zijn beurt omstreeks 1690 trouwde en een dochter Digna Aert kreeg. Dit is allemaal erg speculatief en om die reden is de aanname vooralsnog dat Dimpna Antoni Stoormans een dochter is geweest van Antonis Jan Storimans, welke dochter in 1671 in het huwelijk trad met Peter Adrianus van Gorp, geen kinderen kreeg en vóór 25 mei 1674 kwam te overlijden.
Last Updated on Sept, 3, 2016 by Th. Storimans
Naar de stamboom tot ca. 1450
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis