Gegevens omtrent de familie Storimans (± 1450 - ± 1650; tak Aert Henric Henric Storijman)
(zie ook de toelichting)

Aert Hendrick
Hendricx Storijman
ook Storemans

geboren vóór ± 1436, zoon van Henric Henric Storijman;
overleden omstreeks 1486
Aert was gehuwd met Kathelijn van de Leempoel, dochter van Claeus van de Leempoel,
geboren waarschijnlijk omstreeks 1440;
overleden vóór 1520
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Aert Storemans, geboren waarschijnlijk vóór ± 1460;
overleden vóór ± 1520
Johanna - ook Jan of Janne genoemd - was gehuwd met Jan Vrancken.
Uit dit huwelijk:
1. Vranck Jan Vrancken; geboren vóór ± 1497
overleden na 1520
2. Aert Jan Vrancken; geboren vóór ± 1497
overleden na 1520
3. Claesse Jan Vrancken; geboren vóór ± 1497
overleden na 1520
4. Yken Jan Vrancken; geboren vóór ± 1497
overleden na 1520
5. Margriet Jan Vrancken; geboren vóór ± 1497
overleden na 1520
2. Anthonius Aert Storimans, geboren waarschijnlijk vóór ± 1460;
overleden rond 1541
Anthonius was gehuwd met Heylwich Gherit Weidele
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend
1. Arnoldus Anthony Storymans, geboren waarschijnlijk vóór ± 1480;
overleden vóór ± 1520
Arnoldus Antony Storymans was gehuwd met Maria Jan Hessels
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Storymans
2. Mechteld Storimans
2. Vijver Anthoni Stormans, geboren vóór ± 1519, maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden na 1542
2. Jan Anthoni Stormans, geboren vóór ± 1519, maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden na 1560
3. Katharijn Anthonis Storemans [ook: Agnes Anthonis Stormans], geboren vóór ± 1525 maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden na 1551
Katharijn was gehuwd met Jan Laureyns van Gemert;
uit dit huwelijk zijn geen geen kinderen bekend.
Volgens de Regesten van de Schepenbank van de Eninge van Oisterwijk is er op 8 oktober 1548 de vermelding van Agnes Anthomis Stormans als echtgenote van Jan van Gemert zoon van wijlen Laureyns die Smit en anderhalf jaar later, op 23 mei 1550 Katharijn Anthonis Storimans, als echtgenote van Jan zoon van wijlen Laureyns Smits van Gemert. Vervolgens is er op 17 februari 1551 de vermelding van Jan zoon van wijlen Laureyns van Gemert alias Smit als echtgenoot van Katharijn Matheus Storimans. De echtgenoot van Agnes Anthonis Stormans, van Katharijn Antonis Storemans en Katharijne Matheus Storimans lijken dus dezelfde persoon te zijn. De meest voor de hand liggend verklaring voor het verschil tussen de eerste en tweede akten lijkt te zijn dat Agnes Anthonis Stormans in de periode tussen oktober 1548 en mei 1550 kwam te overlijden en dat Jan Laureyns van Gemert vervolgens met Katharijn, de zus van Agnes, trouwde. Tegen deze ogenschijnlijk eenvoudige oplossing pleit het gegeven dat er een delingsakte uit 1520 bestaat waarin onder meer wel de toen nog onmondige Kathalijn als docht van Anthonis wordt genoemd en niet Agnes. Op basis van deze delingsakte is er vooralsnog vanuit gegaan dat Kathelijne Anthonis Storemans en Agnes Anthonis Storemans dezelfde persoon zijn en dat dit ook het geval is voor Anthonis Storemans en Matheus Storemans. Het zou dan met betrekking Agnes kunnen gaan om een fout gemaakt door de opsteller van de akte uit 1548 en met betrekking tot Matheus Storimans om een leesfout of om een eveneens foute vermelding; in dit geval in de akte uit 1551.
4. Barbara Storemans, geboren vóór ± 1527, maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden na 1542
5. Gheride Storemans, geboren vóór ± 1527, maar waarschijnlijk veel eerder;
overleden na 1542
Gheride Storemans was gehuwd met Steven Jan Hessels
3. Lijsbette Aert Storemans, geboren waarschijnlijk vóór ± 1460;
overleden na 1520
Lijsbette Aert Storemans was gehuwd met Peter Lambrecht Aert Venmans
4. Henrick Aert Storemans of Stoermans, geboren waarschijnlijk vóór 1460;
overleden tussen 1514 en 1520
Henrick Aert Stoermans was getrouwd met Peterken (ook: Petra) Floren
Uit dit huwelijk:
1. Aerd (ook: Arnoldus) Henric Stor(i)mans, geboren omstreeks 1500;
overleden tussen 1555 en 1561
Arnoldus Stormans is twee keer getrouwd. De eerste keer met Christine Anthonis Brocken
Uit dit huwelijk met Christine Anthonis Brokken zijn vijf dochters dochters bekend
1. Elisabeth Aerdt Henricx Storiemans, geboren vóór ca. 1511;
overleden na 1534
2. Margriet Aerdt Henricx Storiemans, geboren vóór ca. 1511;
overleden na 1534
3. Henrica Arnoldus Stormen, in iedergeval geboren vóór ca. 1545
Hendrica Arnoldus Stormans (ook: Stormen) was gehuwd met Jacobus Wilhelmus Claes Gerrits die Potter.
Onbekend is of uit dit huwelijk kinderen zijn geboren.
4. Anthonia Arnoldus Henricus Storimans, in ieder geval geboren vóór ca. 1510
Anthonia Arnoldus Henricus Storimans was gehuwd met Reyner Laurentius (ook: Lucas) Jans(sen).
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, n.l.
5. Adriana Arnoldus Storemans
De eerste echtgenote van Aert Hendrick Storemans moet vóór 1533 zijn overleden, want in 1557 maakt hij een testament waaruit blijkt dat hij getrouwd is met Elisabeth Aert van Ouckel en met haar een meerderjarige zoon te hebben.
Uit het tweede huwelijk van Aert Hendrick Storemans met Elisabeth Aert van Ouckel is een zoon bekend:
6. Jan Aert Hendrick Storemans, geboren vóór 1534
2. Dirck of Theodoricus Henricus Stor(e)mans, geboren waarschijnlijk vóór ± 1500;
overleden vóór 1559
Dirck Storemans was getrouwd met Cornelia Martinus Wijnen (overleden na 1559).
Uit dit huwelijk ten minste één dochter, namelijk
1. Marie Theodoricus Stormans, waarschijnlijk geboren vóór ± 1525;
overleden na 1559
Marie Theodoricus Stormans was gehuwd met Gijsbert Remboldus Gerardus van Alckmaer (overleden na 1559).
5. Aleyt Aert Storemans, geboren waarschijnlijk vóór 1470;
overleden vóór
Aleyt Aert Storemans was gehuwd met Jan van Noirden.
Uit dit huwelijk drie kinderen, namelijk
1. Aerd Jan van Noirden
2. Jan Jan van Noirden
3. Kathelijn van Noirden
Na het overlijden van Aert Hendrick Hendrick Storijman hertrouwt Kathelijn Claeus van de Leempoel met Peter Lodewijk van Olmen. Uit dat tweede huwelijk van Kathelijn Claeus van de Leempoel met Peter Lodewijk van Olmen zijn geen kinderen bekend.
Niet alleen dankzij een geschil over de heihoeve van zijn grootvader Hendrick Storijmans (aldaar besproken), maar ook dankzij twee erfrechtelijke akten is omtrent Aert Hendrick Hendricx Storyman of Storemans, zijn gezin en verdere nakomelingen relatief vrij veel bekend. Geboorte- of overlijdensjaren of data zijn er niet maar wel indicaties. Het genoemde geschil waarbij Aert Hendrick Hendricx Storijman partij is vond plaats in 1459, zodat Aert Hendrick Hendricx Storijmans dan al meerderjarig (23 jaar) moet zijn geweest. Zij geboortedatum ligt dus vóór 1436. De eerstvolgende akte waarin niet hij, maar wel zijn weduwe een rol speelt is uit 1486. Aert Storman is in dat jaar dus al overleden. Het werkelijke jaar van zijn overlijden ligt nog eerder, want zijn weduwe, Kathelijn Claeus van de Leempoel genaamd, blijkt in 1486 al weer hertrouwd met Peter Lodewijk van Olmen.
In 1520 komt ook Kathelijn Claeus van de Leempoel te overlijden en bij die gelegenheid vindt er een verdeling plaats van de bezittingen waarvan zij tot dan toe het vruchtgebruik had. Bij die verdeling wordt duidelijk met wie de in 1486 genoemde kinderen inmiddels zijn getrouwd en wie in die tussenliggende 24 jaar is overleden.
Daarnaast zijn er afzonderlijke akten gevonden waarin de kleinkinderen van het echtpaar Aert hHendrick Hendric Storimans en Kathelijn van de Leempoel een rol spelen.

15 april 1486. Kathelijn wede Aert Storman d.w. Claeus vande Leempoel met Peter z.w. Lodewijck van Olmen en met hoeren naeman en momboer alsulcken tocht en recht van tocht als Kathelijn voofrs. bezittende is in eenen stuck erfs tot lande en tot weyen liggende tsamen 6 L sitis in par. Haren < ^ erf Philips Coenen >erf Ghijsbrecht Wilden v comm. plateam. supt. Anthonis en Henric gebr. Elysabeth Jannen gezusteren krn derselve Kathelinen en w. Aert Stormans voors. ad opus eorum et ad opus Alyten d.Kathelinen d.w. Aert Stormans voors. scab. Heyen en Beer datum xv aprilis nae Pasen quo facto? Anthonys en Henric gebr. Elysabet en Jan gez. ook voor Alyten voors. dit voors. stuk land vendt Peteren z.w. Henric Storiman uitgenomen Henric Koeck 1/2 mud rogs erfpacht en Alyten Zwonens? ten Bosch 1/2 mud rogge Actum datum ut supra.
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 192-1486; 847.Sch.Otw,R.192,15r-3.103)

15 april 1486. Peter z.w. Lodewijch van Olmen met Kathelinen wede w. Aert Storiman voors. als met hoeren wittighen naeman een stuck lands totten voors. Kathelinen behorende 3 L sitis in par. Haren < erf Adriaen wede Willem Gherits en haar krn > erf Jan Gherit Vendijcs z. ^ erf Embrecht Henric Witlocs z. v comm. plateam. supt genoemde krn?? behoudens Kathelinen voors. hoer tocht haer leven lanck op voors. stuck lands Actum datum ut supra.
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 192-1486; 847.Sch.Otw,R.192,15r-4.104)

18 maart 1489. (...) Peter z.w. Lodewijc van Olmen man van Kathelijn wede Aert Storemans d.w. Claeus vanden Leempoel - Kathelijn mag het haar leven lang gebruiken en verteren en wat over is aan wittige krn Kathelijn voors. wt hoerr en van w. Aert Storman gewonnen sch. Elst en Willem Poinenborch datum xviij marty
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol->inv.nr. 195-1489; 847.Sch.Otw,R.195,11r-1.82)

17 januari 1520. Vranck Jan Vrancken soen van Jan voors. ende wt w. Johanna zijn hvr d.w. Aert Storemans tsamen wittelijcken vercregen ende Aert sijn brueder voir hen selven en voir Claesse Yken en Margriet haeren brueder en susteren daer zij tsamen voir geloeft hebben Peter z.w. Lambrecht Venmans man van Lijsbette zijn huysvrouwe d.w. Aert Storemans voors. Aert z.w. Henrick z.w. Aert Storemans voors. voor hem selve en voor Dircke zijn brueder dair hij voir geloeft heeft [Jan z.w. Aerts van Noirde wedn. w. Aleyte zijn hvr d.w. Aert Storemans voors. Aert z. wilner Aerts van Noerden [zijn brueder] als mombaer namens Aerde Jan en Kathelijn onm. krn Jans zijns brueders [en Aleyt voors.] / van Janne en vuyt wilner Aleyte zijnen huysvrouw d.w. Aert Storemans voors. wettelijk vercregen daer [Jan en] Aert voirs. voer geloeft heeft
- een huys ende hoff metten timmeringen dair bij staende ende metten erffenisse daeraen liggende ende dair toe behoirende tsamen 8 L lants in par. Haren ter stede optie Raem < > erff Anthonis Storemans op beyde zijden ^ gem. straat v erf der erfgen. w. hr Jan Backs ridder
- een stuck lants 8 ½ L daertegenoever aen dandere zijde vande straete in par. Helvoirt etc.
- 1/2 bunder beemd in par. voors ter stede int Oirtbroeck
aankomst na dood w. Aert Storemans voors. en Kathelijne zijn hvr bij succ.
opgedragen Anthonisse z.w. Aert Storemans voors.
1520 januari 17 Otw,R.224,3v-1
Anthonis voors. et alys exepto Arnoldi filie Henrici Storemans
- een stuxken lants 3 L hen toebehorende in par. Haaren ter stede optie Raem etc.
opgedragen Peterken wede Henric Storemans voors. haar ter tocht en den wittigen krn w. Henricks voors. die sij in toecomende tijden sal mogen vercregen
(Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zalken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeenprotocol-> 1520 januari 17 Otw,R.224,3r-2 .224; e-mail Henk Coolen 16-6-2006)

6 mei 1534 (...) Peter Elizabeth en Margriet br en z. wittige krn w. Anthonis Brocken z.w. Peter Brocken voors. en Elisabeth en Margriet Aerdt Henricx Storiemans man van Christinen zijn hvr d.w. Anthonis Brocken voors. alle erfgoederen chijnsen pachten na dood w. Jan z.w. Laureys Jan Laureys voors. hennen nevebij versterf (...)
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 238; 847.Sch.Otw.238,30v.86

F. van Berkel
weet omrent Anthony Storimans te melden dat hij bij zijn echtgenote Maria Jan Hessels een zoon Adriaen en een dochter Mechteld had. En verder dat hij blijkens een schepenakte van 23 september 1553 veroordeeld werd om 5 lupsen rogge te leveren wegens het zingen van het H. Lof en de Hoogmis op Zon- en Feestdagen te Helvoirt, hetgeen in die tijd onder invloed van de reformatie in Brabant verbonden was. De bron van deze informatie is nog niet teruggevonden, maar dat zal op enig moment wel het geval zijn.

22 september 1542 Aert Vijver en Jan gebr. Kathelijn en Barbara gez. allen krn w. Anthonis Aert Storemans Steven z.w. Jan Hessels man van Gheriden d. Anthonis voors. bij w. Heylwich d.w. Gherit Weyndele delen na dood vader en moeder aan Aert - huis hof schuer scaepskoye gronde en erffenisse daaraan in par. Haaren op die Raem etc. naast erf hr Wolpharts van Brederode strekkende tot Cornelis wede Dirck Storemans tot loopke of waterlaet
(Bron: Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 246; 847.Sch.Otw.246,50 162

9 oktober 1548 Jan van Gemert z.w. Laureyns die Smit man van Agnes d.w. Anthonis Stormans vendt Arnden z.w. Anthonis Storimans jeep 1 mouder rogge Otw maat op Lichtmis te leveren in par. Haaren aan de Raem uit - stuk akkerland 2 ½ L in par. Haaren aen de Raem etc.
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 252; 847.Sch.Otw.252,71. 187)

23 mei 1550 Laureyns Smits van Gemert man van Katharijnen zijn hvr d.w. Anthonis Storimans vendt Jan z.w. Anthonis Storimans en Steven z.w. Jan Hessels jeec 28 brabantse stuiver op Pinksteren uit - 1/3 hem Jan verkoper toebehorende in een akker land den gehele akker groot 7 L in par. Haaren in scheyden van Haren en Helvoirt opte Raem etc.
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 254, 847.Sch.Otw,R.254,50. 109)

17 februari 1551 Jan z.w. Laureyns van Gemert alias Smit man van Katharijnen d.w. Matheus Storimans vendt Steven z.w. Jan Hessels tbv hem vor de helft en tbv Jan z.w. Anthonis Stormans jeep 1/2 mud rogge Otw maat op Lichtmis uit - verkopers 1/3 in acker lants in geheel 7 L in par. Haaren opte Raem etc.
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 255; 847.Sch.Otw,R.255,27v.82)

26 november 1556 Reynier z.w. Lucas Janssen man van Anthonia d.w. Arnoldi Storymans 1 mud rogge uit 1/3 akker par. Haaren
(Bron: Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1550 - 1575 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg door Wim de Bakker 21 november 1995 / 14 augustus 1997; sH,R.1373,89.281)

29 januari 1557 voor sch. Otw Aert Henrick Storemans en Elisabeth zijn hvr d.w. Aert van Ouckel beiden gezond testament hun beider zoon Jan alle goederen daar hij ze mee heeft helpen verwerven de voorkrn van Aert en de voorkrn van voors. Elysabeth
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 261; 847.Sch.Otw,R.261,7v.32)

26 mei 1557 Reyner z.w. Laureys Janss man van Anthonia Henricxken en Adriana gez. drs Aert Henrick Storemans dmaw Christina d. Anthonis Brocken - 1/3 hem toebehorende in 1 zesterzaad eckerlants par. Haren aende Hoevel etc. na dood w. Pauwels Stickers hender moeders oom bij succ. vendt Henrick Storemans hennen vaderm
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 261; 847.Sch.Otw,R.261,60.306)

november 1568 Jacobus z.w. Willelmi z.w. Nycolai Gerits de Potter man van Henrice d.w. Arnoldi Stormen 3 1/2 gld uit huis etc. par. Haaren de Raem
(Bron: Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1550 - 1575 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg door Wim de Bakker 21 november 1995 / 14 augustus 1997; sH,R.1392,21v.606 )

28 januari 1578 (...) deels na dood Jan z.w. Jan de Brouwer dmaw Dymphna d.w. Henrick van Ouckel en deels bij opdracht Adriaen c.s. van Jan z.w. Aert Storemans dmaw voorn Dymphna en deels dood Caterijne hvr als zij leefde van Jan Jans de Brouwer d.w. Aert Joordens oyck Bonten genoempt aan Jan z.w. Cornelis Jan Berthens - huys en hof gronden toebehoirten en erff daeraen bvvo achter de Lynde (...)
(Bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/->Schepenbank Eninge Oisterwijk->vrijwillige rechtspraak->zaken van certificatie->transporten, geloften etc->algemeen protocol->inv.nr. 281; 847.Sch.Otw,R.281,II,2.49
Last Updated on Sept, 12, 2016 by Th. Storimans
Terug naar de periode 1500-1650
Naar de pagina met de stamboom
Terug naar de geschiedenis