Gezinsstaat van Adrianis Petrus (1836 - 1914)
(zie ook de toelichting)

Adrianus Petrus Storimans

geboren en gedoopt te Zevenbergen op 2 augustus 1836
zoon van Franciscus (3) Johannes Storimans en Maria Schoenmakers;
overleden op 14 april 1914 te Bergen op Zoom.
Adrianus Petrus treedt op 27 januari 1864 te Bergen op Zoom in het huwelijk met Anna Geertruda de Valk, geboren op 31 januari 1836 Bergen op Zoom; dochter van Franciscus Cornelis de Valk en Catharina Crusio;
overleden op 14 februari 1927 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Francisca Storimans, geboren op 13 december 1864 te Bergen op Zoom;
overleden op 16 juni 1922 te Bergen op Zoom.
2. Adriana Maria Stori(e)mans, geboren op 26 juni 1866 te Bergen op Zoom;
overleden op 10 april 1937 te Bergen op Zoom.
3. Louisa Wilhelmina Storimans, geboren op 24 februari 1868 te Bergen op Zoom;
zij is op 6 juni 1895 als zuster Majella ingetreden bij de congregatie der Zusters van Liefde "Dochters van Maria en Josef" (zusters van de Choorstraat in Den Bosch) en vanaf 1919 als moeder overste werkzaam geweest in het zusterhuis aan de Banstraat in Amsterdam en in het zusterhuis te Orthen (Den Bosch)
overleden op 11 oktober 1944 te 's-Hertegenbosch.
4. Franciscus Johannes Storimans, geboren op 24 januari 1870 te Bergen op Zoom;
overleden op 27 april 1873 te Bergen op Zoom.
5. Antonius Petrus Adrianus Storimans, geboren op 25 december 1871 te Bergen op Zoom;
overleden op 28 februari 1944 te Bergen op Zoom.

De tweede zoon van Franciscus Storimans en Maria Schoenmakers was Adrianus Petrus Storimans, geboren op 2 augustus 1836 Zevenbergen.
Adrianus Petrus Storimans was van beroep meubelmaker en heeft, na de verhuizing van zijn ouders uit Zevenbergen naar Bergen op Zoom, verder heel zijn leven in Bergen op Zoom doorgebracht. Op 27 januari 1864 treedt hij te Bergen op Zoom in het huwelijk met Anna Geertruda de Valk.
Deze Anna Geeretruide de Valk werd op zondag 31 januari 1836 te Bergen op Zoom geboren als dochter van Franciscus Cornelis de Valk. Vader Franciscus de Valk was smid/geweermaker van beroep. De getuigen bij de geboorteaangifte van Anna Geertruida de Valk zijn Johannes Dietvorst en Josephus Falck. Deze laatste persoon, Josephus Falck zien we 2, resp. 6 jaar later terug bij de geboortenaangiften van twee ander kinderen van Franciscus Storimans en Maria Schoenmakers.
Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida de Vlak krijgen vijf kinderen, waarvan er één op jonge leeftijd overlijdt. UIt het Bevolkingsregister 1860-188o van Bergen op Zoom blijkt dat het gezin woonachtig was op het adres Steenberschestraat B 128. Volgens het Bevolkingsregister 1880-1900 wordt dat nummer B 184 in diezelfde staart en het Bevolkingsregister van 1900-19200 wijst nummer 24 als adres aan (waarschijnlijk hetzelfde pand, maar nu vernummerd). De Steenbergschestraat is dezelfde straat waar de ouders en zussen van Adrianus Petrus Storimans het logement "De Drie Trompetters" dan wel "Hotel d'Angeleterre" runden.
Het gezin Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida de Valk is hoogst waarschijnlijk het gezin dat op onderstaande familiefoto staat afgebeeld. Deze foto komt uit de collectie van familiefoto's die in het bezit is van Jan Barel een achterkleinkind van Dingeman Barel en Adriana Storimans, de zus van Adrianus Petrus. De foto is omstreeks 1880 gemaakt. Dat is af te leiden uit de geschatte leeftijd van de op de foto afgebeelde kinderen en uit het gegeven dat op de achterzijde van die foto staat vermeld dat de foto is gemaakt door de firma P.W. Roemer uit Rotterdam, gevestigd aan de "Kruiskade 3e Huis van den Coolsingel No.3." Blijkens de adresboeken van Rotterdan was dat alleen in de jaren 1873-1886 het geval.

Het sterke vermoeden dat dit het gezin van Adrianus Petrus Storimans is steunt verder op een foto die werd aangetroffen op http://genealogie.cleiren.net. Op die website wordt onder andere informatie gegeven over ditzelfde gezin onder toevoeging van de navolgende foto en de vermelding "Oom Toon Storimans met vader, moeder en 2 zussen". Gezien de geschatte leeftijd van de afgebeelde personen zal deze foto rond 1900 of daaromtrent genomen zijn. Vader Adrianus en moeder Anna zijn dan dikke 60-ers, de dochters goeie 30-ers en de zoon begin 30.

De gelijkenis tussen de vader, resp. moeder op ene en de vader, resp. moeder op de andere foto is treffend, evenals de gelijkenis tussen de dochter zittend linksvoor op beide foto's. Vermoedelijk is zij de oudste dochter, Cornelia Francisca. Dochter Adriana Maria Storimans staat op de foto uit ca. 1880 rechts en op de foto uit ca. 1900 middenin. Het jongetje op de foto uit ca. 1880 is Antonius Petrus Adrianus Storimans; dat moet dezelfde zijn als de zittende man met snor links op de foto uit ca. 1900 die volgens het opschrift bij die foto "Oom Toon" wordt genoemd.
Wie op de foto uit ca. 1900 ontbreekt is de jongste dochter Louisa Wilhelmina Storimans. Dit is de dochter die in 1895 in het klooster is getreden (zie hieronder).

Adrianus Petrus Storimans overlijdt op 14 april 1914, op 77-jarige leeftijd, te Bergen op Zoom. Zijn echtgenote, Anna Geertruida de Valk, bereikt de hoge leeftijd van 91 jaar; ze overlijdt op 14 februari 1927 te Bergen op Zoom.
De website genealogie.cleiren.net levert ook de foto van de grafsteen van het graf waarin de vijf op de laatste foto afgebeelde personen werden begraven.


Het oudste kind van Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida Valk is dochter Cornelia Francisca Storimans. Ze werd op dinsdag 13 december 1864 te Bergen op Zoom geboren. Haar vader, haar oom Petrus Franciscus Storimans (broer van vaderszijde) en oom Antonius Cornelius de Valk (broer van moederszijde) doen de geboorteaangifte bij de burgerlijke stand. Ze blijft ongehuwd. In drie notariële akten uit 1910, één uit 1911 verleden te Bergen op Zoom en één akte uit 1916 verleden te Wouw wordt ze aangeduid als Cornelia Catharina Storimans. Deze notariële aktes hangen allemaal samen met de nalatenschap van haar oom Antonius Cornelis de Valk en diens zus Cornelia Lucia de Valk - de tante naar wie ze vernoemd is. Over deze nalatenschap hieronder meer. Die tweede naam "Catharina" is mogelijk een verwijzing naar haar oma van moederszijde, Catharina Crusio geheten, in verband waarmee ze in de omgang met die oom en tante "Cato" werd genoemd. Als deze veronderstelling juist is, is zij mogelijk dezelfde persoon die in de Pius-Almanakken (Jaarboek van Katholiek Nederland) van 1908, 1911 en 1912 "Mej. Cato Storimans" wordt genoemd, zijnde bestuurslid van het Genootschap van het H. Hart van Jezus in Bergen op Zoom. In deze almanakken komt ook een "Mej. C. Storimans" voor als secretaris van de Broederschap van de H. Famiie voor vrouwen" te Bergen op Zoom (1913, 1914, 1915 en 1916) en in 1911 als penningmeester van deze Broederschap. In 1912 is het "Mej. Storimans" als penningmeester van deze Broederschap. In 1916, 1917 en 1918 staat "Mej. C. Storimans" genoteerd als secretaris van de Broederschap van de H. Rozenkrans te Bergen op Zoom. De omstandigheid dat de vermeldingen in de Pius-Almanakken na 1918 niet meer voorkomen, doet echter vermoeden dat de aanduidingen "Mej. Cato Storimans", resp. "Mej. C. Storimans" niet op Cornelia Francisca/Catharina Storimans betrekking hebben, maar op Catharina Maria Storimans, haar 11 jaar jongere nichtje die in diezelfde periode op korte afstand ook in Bergen op Zoom woonachtig was en die in 1918 in het klooster trad.
Cornelia Francisca Storimans komt op 16 juni 1922 op 58 jarige leeftijd te overlijden. Jacobus Arnoldus de Rooy, een schoenmaker van 71 jaar en Cornelis Linder, een sigarenmaker van 51 jaar (waarschijnlijk buren) doen daar aangifte van. Ze woont dan nog bij haar dan 88-jarige moeder in het ouderlijk huis aan de Steenbergschestraat, huis B 184 (later omgenummerd tot 24) te Bergen op Zoom.

Het tweede kind uit het gezin is dochter, Adriana Maria Storimans. Ze werd op dinsdag 26 juni 1866 te Bergen op Zoom geboren. Haar vader en de beide grootvaders doen aangifte van haar geboorte. Ook zij bleef, net als haar zus Cornelia Francisca ongehuwd. Het is goed mogelijk dat zij als Jana Storimans door het leven ging. Dat kan verklaren waarom zij in de hieboven bijhaar zus al gememoreerde notariële akten als "Juliana Maria Storimans" genoteerd staat; dezelfde naam die ook in de steen op haar graf gebeiteld staat. Jana (Adriana/Juliana) Maria woont vanaf 3 november 1902 tot 14 augustus 1911 - vanaf haar 36e tot haar 45e levensjaar - in de Engelschestraat 36 te Bergen op Zoom, in huis bij haar ongehuwde (suiker)oom Antonius Cornelis de Valk en eveneens ongehuwde (suiker)tante Cornelia Lucia de Valk. Die oom staat in 1900 al gepensioneerd. Die tante is twee jaar jonger dan haar broer. Beiden zullen behoeftig zijn geweest en hun nicht zal bij hen zijn ingetrokken om hen te verzorgen. Ze blijft dat doen totdat zowel haar tante als haar oom zijn overleden; zij op 27 september 1910, 78 jaar oud, en hij op 11 mei 1911, bijna 81 jaar oud. Oom en tante waarderen dat ten zeerste en gedenken haar dan ook ruimschoots in hun testament. Haar wordt de hele inboedel van het huis aan de Engelschestaart gelegateerd tezamen met de gouden en zilveren voorwerpen. Zij krijgt eveneens het levenslang vruchtgebruik van die woning. Dat vruchtgebruik deelt ze met haar zus, Cornelia Francisca/Catharina Storimans, en haar broer, Antonius Petrus Storimans. Daar naast krijgt ieder van hen - net als alle andere neven en nichten van deze oom en tante; 16 in getal - ook nog ƒ 1.400. De vernoeming van haar broer en zus als mede vruchtgebruiker in het testament van die oom en tante zal wel samen hebben gehangen met de hand- en spandiensten die de broer en zus van Jana/Juliana/Adriana aan de verzorging van deze oom en tante hebben besteed. Ze woonden immers vlak om de hoek. Op 31 maart 1916 verkopen de twee zussen en broer Storimans dit vruchtgebruik, tezamen met het blote eigendom van het pand en erf aan de Engelschestraat (gelegateerd aan hun neef Franciscus Cornelis de Valk) voor f 6.400 aan een nieuwe eigenaar. Alles bij elkaar dus een royale nalatenschap.
Op 12 april 1937 wordt door begrafenisondernemer, tevens stalhouder, Adrianus Dymphnus Bakx, aangifte gedaan van haar overlijden twee dagen eerder (10 april 1937) op 70 jarige leeftijd.

Het derde kind uit het gezin was andermaal een dochter, Louisa Wilhelmina Storimans. Zij werd op maandag 24 februari 1868 te Bergen op Zoom geboren. Haar vader, grootvader van vaderskant en opnieuw oom Antonius Cornelis de Valk (zie bij haar zus Cornelia Francisca) zijn de aangevers bij de burgerlijke stand. Van deze Louisa Wilhelmina is bekend dat zij dezelfde weg heeft gevolgd als haar tante, zuster Maria Juliana, en religieuze is geworden. Ze trad in bij dezelfde congregatie als haar tante, namelijk de congregatie der Zusters van Liefde "Dochters van Maria en Josef" (zusters van de Choorstraat in Den Bosch). Haar intrede in deze congregatie was op 6 juni 1895. Haar kloosternaam werd zuster Maria Majella, vernoemd naar de twee jaar eerder door paus Leo XIII zalig verklaarde wonderdoener Gerardus Majella [in 1904 door paus Pius X heilig verklaard]. Twee jaar later op 21 juni 1897 deed zij bij deze cogregatie haar eeuwige professie (het afleggen van de kloostergeloften voor het leven). Uit de eerder genoemde fotocollectie van Jan Barel komt onderstaande foto. Even is nog gedacht dat op deze foto zuster Juliana op jongere leeftijd staat afgebeeld, maar dat kan niet het geval zijn, omdat de Firma Kuijer&Zoon te Amsterdan, bij wie deze, fotografisch gezien pracht foto gemaakt is, pas na 1890 het op de voor- en achterzijde van de foto gebruikte beeldmerk is gaan voeren. De foto zal omstreeks juni 1895 gemaakt zijn bij gelegenheid van het intrede van Louisa Wilhelmina Storimans, als zuster Maria Majella, in de genoemde congregatie.

In de tijd dat ze novice was volgde zij een opleiding in handwerken. In het Algemeen Handelsblad van 23-2-1896 wordt vermeld dat op 22-2-1896 te Breda "L.W. Storimans, van 's-Bosch" is geslaagd voor het examen "Fraaie handwerken". Volgens de berichtgeving van 25-2-1896 in Het nieuws van den dag slaagde zij echter op die datum in Breda voor het examen "Nuttige handwerken". Hoe dan ook, in ieder geval handwerken. Dankzij de medewerking van de congregatie van de Zuster van de Choorstraat in Den Bosch is inmiddels ook bekend dat zuster Maria Majella op 25 augustus 1919 werd benoemd als moeder-overste van het zusterhuis in de Banstaat te Amsterdam, waar deze congregatie een kleuterschool had opgericht. Op 15 juli 1921 werd zij benoemd tot moeder-overste van het zusterhuis aan de Rijksweg 113 te Orthen ('s-Hertogenbosch), waar de zusters onder meer een weeshuis bestierden. Ook haar bidprentje is langs die weg beschikbaar gekomen.


Het vierde kind en de eerste zoon uit het gezin van Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida de Valk was Franciscus Johannes Storimans. Hij werd op maandag 24 januari 1870 te Bergen op Zoom geboren. Van deze geboorte doen de vader, oom Antonius Cornelis de Valk (tevens peetoom van zijn zussen Adriana Maria en Louisa Wilhalma), smid, en diens neef, Wilhelmus Theodorus Franciscus Eskens, geweermaker, aangifte bij de burgerlijke stand. Deze Franciscus is echter geen lang leven beschoren, want op 28 april 1873 doen de vader en dezelfde oom (nu aangeduid als "kagchelmaker") aangifte van zijn overlijden, daags daarvoor op 27 april 1973, oud 3 jaar en drie maanden.

Antonius Petrus Adrianus Storimans was het vijfde kind, tevens tweede zoon, uit het gezin van Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida de Valk. Hij werd op Kerstmis 1871 te Bergen op Zoom geboren en zijn vader doet daar samen met Franciscus Heulkeshoven, kleermaker, en Willem Eskens, geweermaker, neef van Anna Geertruida de Valk, op Tweede Kerstdag aangifte van bij de burgerlijke stand. Antonius Petrus is net als zijn vader meubelmaker geworden. Hij bleef evenals zijn zussen ongehuwd. Hij deelt net als zijn zus Adriana/Juliana Storimans en zijn zus Cornelia Francisca/Catharina in de nalenschap van zijn oom en tante; zie hierboven. Op het bidplaatje, gemaakt bij zijn overlijden op 72 leeftijd op 28 februari 1944 en afkomstig van de al eerder genoemde website genealogie.cleiren.net, wordt Antonius Petrus "Weldoener der Kerk" genoemd. Dat geeft steun aan de gedachte dat zijn vader en hij, beide meubelmakers, ook degenen zijn geweest die voor zr. Juliana, bij het gouden jubileum van haar intrede, twaalf stoelen hebben vervaardigd en geschonken.

Last Updated on July, 25, 2020 by Th. Storimans
Terug naar de vorige pagina