Beste familieleden,

Op 17 mei 1990, is de Frans Storimans Stichting in het leven geroepen. In de statuten werd het doel van de stichting als volgt omschreven:
  1. beheren van gelden, in het bijzonder van gelden bestemd voor en/of afkomstig van leden van de familie Storimans . Onder leden van de familie Storimans worden verstaan de broers en zussen van Frans Storimans, geboren te ‘s-Gravenhage 6 februari 1946, hun echtgenoten en hun afstammelingen.
  2. het in stand houden van de familieband tussen de familieleden.

Frans is op 3 mei 2005 overleden. Ook zijn sinds de oprichting van de Frans Storimans Stichting de (echtelijke) verbintenissen en de afstammelingen naar aantal en kwaliteit gewijzigd. Wij zijn niettemin een sterk geslacht en, Deo volente, zullen wij het nog lang beleven dat van de generatie waartoe Frans behoorde nog broers en zussen in leven zijn. Maar ook dat zal vroeg of laat veranderen.
Wat echter blijven kan is het instandhouden van de familieband. Daaraan heeft de Frans Storimans Stichting tot nu toe naar vermogen bijgedragen en dat blijft ook voor de komende tijd een behartigenswaardige doelstelling.
Om dat te kunnen bereiken is het bestuur verjongd en is besloten tot het instellen van een contributieregeling.

Het bestuur bestond tot voorheen uit Pierre sr., Henri en Gérard.
Inmiddels is het bestuur overgestapt naar de tweede generatie.

De stichting is destijds financieel gestart met de inbreng van het erfdeel van Frans. De inkomsten bestonden uit onregelmatige bijdragen van familieleden; de kosten voornamelijk uit bijdragen aan de familiereunies en andere familiezaken. Ondanks een zuinig beheer van de middelen is in de loop der jaren enigszins op het startkapitaal ingeteerd.

Om de stichting een wat solidere financiële basis te geven is besloten tot de volgende contributieregeling.
Alle leden van de familie van de eerste én van de tweede generatie worden jaarlijks door de penningmeester uitgenodigd tot het doen van een bijdrage van 25 euro per persoon. Deze bijdrage is geheel vrijwillig.
Het bestuur beveelt verder de leden van de familie aan om de vermogenspositie van de Frans Storimans Stichting zo mogelijk te versterken middels schenkingen, erfstellingen of legaten.

In het afgelopen jaar is er geen oproep gedaan voor de bijdrage aan de stichting. Dat is ook de reden waarom slechts een enkeling een bijdrage heeft gestort. Niettemin blijven vrijwillige bijdrage op bankrekeningnr.NL 80 ABNA 0247 5067 45 ten name van de Frans Storimans Stichting te Amsterdam welkom.

met familiale groeten

het bestuur
Roland Storimans
Lidwien Storimans
Leonne Storimans
Vincent Storimans
Eigen bijdrage van Frans
Naar de vorige pagina